Programma 2: Een leefbare gemeente

-Algemeen

Stand van zaken

In 2018 hebben we bij de voorbereiding van de begroting 2019 geconstateerd dat de kosten, met name in de jeugdzorg, exponentieel waren gestegen. Daarnaast begon ook het effect van de kostenverhogende wijzigingen in de tarieven huishoudelijke hulp en eigen bijdragen zichtbaar te worden.

We hebben een inhoudelijke analyse gedaan naar de oorzaken van de (versnelde) groei in kosten. Deze is gedeeld met de gemeenteraad en vertaald naar een aantal te ondernemen acties en op te starten projecten. ‘De Kwaliteitsslag om binnen de financiële kaders te komen’.

Wij noemen het een Kwaliteitsslag omdat wij vanuit visie de ombuigingen willen maken. En natuurlijk is het zo dat de Kwaliteitsslag een financieel doel heeft, maar geld is niet het leidende principe. Wij hebben drie uitgangspunten vastgesteld waarlangs wij de Kwaliteitsslag willen uitvoeren;

  • Normaliseren
  • Voorkomen
  • Innoveren/Samenwerken

Met deze drie uitgangspunten willen wij de samenleving waarin wij geloven dichterbij brengen. Wij willen dat mensen in staat zijn om zelf regie te voeren op hun leven, dat mensen zoveel mogelijk in staat zijn om met de tegenslagen die in ieder leven voorkomen om te gaan.

In maart 2019 hebben wij een bestuursopdracht afgegeven aan de ambtelijke organisatie om in 2019 te zoeken naar een samenwerkingspartner en met deze samenwerkingspartner de toegang tot de jeugdhulp anders te organiseren en vorm te geven. Dicht bij de mensen, zonder drempels waarbij een aantal vormen van hulp kan worden ingezet zonder dat daar al een indicatiestelling voor nodig is. Wij geloven in deze manier van werken die lijkt op die van de huisarts. Ook daar kunnen mensen terecht zonder verwijsbrief, ze krijgen daar de lichte hulp die nodig is. Zo nodig verwijst de huisarts door naar de specialist en zo mogelijk doet hij verantwoord niets.

Naast deze twee majeure opgaven blijft “de winkel natuurlijk gewoon open”. Vrijwel geheel Programma 2 past daarbij binnen de opgave  Meedoen aan onze samenleving.

 

Financiële stand
In de commissie MO van 14 maart 2019 is aangegeven dat het tekort op het sociaal domein (binnen de hekjes) in 2019 naar verwachting uitkomt op € 5,6 miljoen. In de begroting was al rekening gehouden met een tekort van € 4,27 miljoen. Derhalve is bij ongewijzigd beleid sprake van een aanvullend tekort van circa € 1,4 miljoen. Deze informatie is ook opgenomen in de Monitor Sociaal Domein.

In de commissie MO van 12 april 2019 is inzicht gegeven in de financiën van de kwaliteitsslag, met voor 2019 een verwacht voordeel van ruim € 0,5 miljoen. Per saldo is de verwachting daarmee dat er ten opzichte van de begroting sprake zal zijn va een nadeel van € 0,9 miljoen.

Stand Sociaal Domein Begroting primitief Wijziging tov begroting (1e berap+ jaarstukken 2018) Totaal 2019
Begroting -4.273 -1.386 -5.659
Mogelijke besparing kwaliteitsslag 524 524
Prognose tekort 2019 -4.273 -862 -5.135
Onttrekking reserve SD 1.306 760 2.066
Onttrekking Algemene reserve 2.967 102 3.069
Stand na reserves 0 0 0