Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage over het jaar 2020 aan. De 1e berap geeft de stand van zaken van de doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt.
Van belang is te melden dat de rapportage is opgesteld naar de situatie per 1 april 2020. Dat betekent dat er op moment van toezenden van deze rapportage circa 2 maanden en op moment van behandeling door de raad 3 maanden zijn verstreken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de actualiteitswaarde ervan.

Bijstelling van de begroting
In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de 1e berap niet tot een bijstelling van de begroting leidde, uit-zonderingen daargelaten. Bij deze berap stellen wij voor om voor de gemelde afwijkingen de begroting middels een begrotingswijziging bij te stellen. En dus ook de berap niet voor kennisgeving aan te nemen, maar vast te stellen. Met name voor budgetbeheerders is het ontbreken van het inzicht in het actuele budget, een gemis.

Berap en corona
In deze berap wordt op meerdere plaatsen, zowel inhoudelijk als financieel, een link gelegd naar de huidige crisis. Omdat deze berap een momentopname is, zullen zeker niet alle effecten en voor de hele omvang zijn vermeld. Zoals bekend is er een groot aantal maatregelen getroffen om de effecten van deze crisis op te vangen en/of te temperen. Dit zijn maatregelen van zowel Rijk, provincie als gemeente. De gevolgen van deze maatregelen op onze begroting worden periodiek gemonitord.

Overige aandachtspunten
De ontwikkelingen die meerjarig van invloed zijn, worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2020.

Samenvatting financiële uitkomst
De prognose van het begrotingsresultaat voor 2020 na de 1e berap ziet er als volgt uit:

Wij stellen u voor:
1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen en de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de Begroting 2020.
2. Het investeringskrediet 'Bouwkundige aanpassing gemeentehuis' te verhogen met € 75.000 en de raming in 2021 voor hetzelfde krediet te verlagen met € 75.000.
3. In te stemmen met de budgettaire neutrale administratieve begrotingswijziging.