Sitemap

1e Berap 2020 Blz. 1
1e berap 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 6
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 7
Waar gaan we naartoe? Blz. 8
-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 9
-1.5.1.1: Regionale energie strategie (RES). Blz. 10
-1.5.1.2: Regionale energie monitor 2020. Blz. 11
-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 12
-1.5.2.1: Warmtetransitievisie. Blz. 13
-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 14
-1.5.3.1: Wijk van de toekomst. Blz. 15
-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 16
-1.5.4.1: Uitvoeringorganisatie afvalinzameling. Blz. 17
-1.5.4.2: Milieustraat. Blz. 18
-1.5.4.3: Circulair Varsseveld. Blz. 19
*1.7: Een visie op onze omgeving. Blz. 20
Waar gaan we naartoe? Blz. 21
-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet. Blz. 22
-1.7.1.1: Vaststellen Omgevingsvisie (Toekomstvisie). Blz. 23
-1.7.1.2: Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Blz. 24
-1.7.1.3: Starten met de implementatie van het Omgevingsplan. Blz. 25
-1.7.1.4: Starten met de verandering in houding en gedrag. Blz. 26
*1.8: Flexibel wonen op maat Blz. 27
Waar gaan we naartoe? Blz. 28
-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans. Blz. 29
-1.8.1.1: We bouwen extra woningen. Blz. 30
-1.8.1.2: We bepalen de woningbehoefte kleine kernen en buitengebied. Blz. 31
-1.8.1.3: We pakken leegstand aan. Blz. 32
-1.8.1.4: We evalueren de startersleningen. Blz. 33
-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 34
-1.8.2.1: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 35
Overige onderwerpen binnen programma 1 Blz. 36
Waar gaan we naartoe? Blz. 37
-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 38
-1.10.1.1: Herziening van het "Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)". Blz. 39
-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 40
-1.10.2.1: Versterken van het openbaar vervoer. Blz. 41
-1.10.2.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 42
-1.10.2.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 43
-1.10.2.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen. Blz. 44
-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Blz. 45
-1.10.3.1: Het opstellen van een visie op een vitaal en leefbaar platteland. Blz. 46
-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken. Blz. 47
-1.10.4.1: Het opstellen van een visie op ontwikkelingen op het stroomgebied niveau van de Oude-IJssel & A-Strang. Blz. 48
-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen. Blz. 49
-1.10.5.1: We stellen een visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen op. Blz. 50
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 51
*2.1: Meedoen aan onze samenleving Blz. 52
Waar gaan we naartoe? Blz. 53
-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 54
-2.1.1.1: Versterken samenleving; komen tot een samenhangend en dekkend basisniveau. Blz. 55
-2.1.1.2: Hulp en ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk ‘bij huis’. Blz. 56
-2.1.1.3: Uitvoeren kwaliteitsslag in het sociaal domein. Blz. 57
-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 58
-2.1.2.1: We maken concrete afspraken over samenwerking en afstemming. Blz. 59
-2.1.2.2: Inrichten van de toegang tot Jeugd en de doorontwikkeling daarvan tot integrale toegang. Blz. 60
-2.1.2.3: Online hulp- en dienstverlening uitbreiden in afstemming met het informatiepunt als genoemd onder 2.1.1.1. Blz. 61
-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 62
-2.1.3.1: Aan de slag met nieuwe vormen van participatie. Blz. 63
-2.1.3.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk faciliteren. Blz. 64
-2.1.3.3: Beleid ontwikkelen voor schuldhulpverlening. Blz. 65
-2.1.3.4: Invoering nieuwe Wet inburgering. Blz. 66
-2.1.3.5: Uitvoering taken Participatiewet onder eigen regie. Blz. 67
-2.1.3.6: Experiment Meedoen Werkt! Blz. 68
-2.1.3.7: Realiseren van betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 69
-2.1.3.8: Doorontwikkeling Meedoen. Blz. 70
-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning mogelijk is. Blz. 71
-2.1.4.1: Actualiseren uitvoeringsbeleid informele zorg en verbeteren ondersteuning van vrijwillige inzet. Blz. 72
-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 73
-2.1.5.1: Uitvoeren preventieprogramma ‘positieve gezondheid en preventie’. Blz. 74
-2.1.5.2: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving. Blz. 75
-2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA). Blz. 76
-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’. Blz. 77
-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz. Blz. 78
-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen. Blz. 79
-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 80
-2.1.6.1: Uitvoeren van activiteiten samen met de werkgroep Onbeperkt meedoen. Blz. 81
-2.1.6.2: Uitvoeren acties als vervolg op 0-meting. Blz. 82
*2.2: Een leven lang leren Blz. 83
Waar gaan we naartoe? Blz. 84
-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 85
-2.2.1.1: We werken aan het regionale plan Achterhoekse jongeren in beeld. Blz. 86
-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 87
-2.2.2.1: We zoeken samenwerkingspartners om laaggeletterden te vinden en te ondersteunen. Blz. 88
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 89
*3.2: Een leven lang leren Blz. 90
Waar gaan we naartoe? Blz. 91
-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs. Blz. 92
-3.2.1.1: Actualiseren uitvoering van het leerlingenvervoer. Blz. 93
-3.2.1.2: Leerplicht van curatief naar preventief (voorkomen is beter dan genezen). Blz. 94
-3.2.1.3: Sluiten van een samenwerkingsconvenant met de schoolbesturen in het basisonderwijs. Blz. 95
-3.2.2: Onderwijshuisvesting . Blz. 96
-3.2.2.1: We maken samen met de betrokken schoolbesturen een bouwplan voor een IKC in Gendringen. Blz. 97
-3.2.2.2: We maken samen met de betrokken partners in de pilot ‘doorgaande leerlijn Silvolde’ een plan voor de onderwijshuisvesting in Silvolde. Blz. 98
*3.3: Bloeiende economie Blz. 99
Waar gaan we naartoe? Blz. 100
-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen. Blz. 101
-3.3.1.1: Het bestemmingsplan Hofskamp Oost III wordt ter vaststelling aangeboden. Blz. 102
-3.3.1.2: Opstellen van scenario’s voor het re-vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 103
-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap. Blz. 104
-3.3.2.1: Starten project Ondernemers aan Zet in andere winkelkernen naar behoefte. Blz. 105
-3.3.2.2: Opzetten ondernemersfonds per kern naar behoefte. Blz. 106
-3.3.2.3: We zetten de mogelijkheden die het “afwegingskader wonen” actief in. Blz. 107
-3.3.3: Versterken van de toeristische sector. Blz. 108
-3.3.3.1: Naar aanleiding van de expertmeeting stellen we een herzien beleidsplan op. Blz. 109
-3.3.3.2: Vanaf 2020 voeren we het beleidsplan uit. Blz. 110
-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid. Blz. 111
-3.3.4.1: Opstellen aanvalsplan met maatregelen voor eventuele economische conjuncturele schommelingen. Blz. 112
*3.4: Over onze grenzen heen kijken Blz. 113
Waar gaan we naartoe? Blz. 114
-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 115
-3.4.1.1: Uitvoeringsplan vaststellen voor samenwerking met gemeente Doetinchem, Emmerich, Montferland en Kleve. Blz. 116
-3.4.1.2: Strategische top 3 voor nieuwe terreinen met de samenwerking gemeente Bocholt benoemen en vaststellen. Blz. 117
-3.4.1.3: Internationaal Netwerkbureau onderbrengen in een door EUREGIO Gronau e.a. opnieuw op te richten ‘GrensWerk’. Blz. 118
-3.4.1.4: Opstellen draaiboek met begroting voor de organisatie jaarvergadering Ring van IJzersteden 2021. Blz. 119
-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de achterhoek. Blz. 120
-3.4.2.1: Evalueren van de opbrengsten/ midterm review van de regionale samenwerking. Blz. 121
-3.4.2.2: We inventariseren plannen en projecten die in aanmerking komen voor de tweede tranche van de regiodeal en dienen hiertoe een voorstel in. Blz. 122
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 123
*4.6: Van buiten naar binnen werken Blz. 124
Waar gaan we naartoe? Blz. 125
-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 126
-4.6.1.1: Op basis van onderzoek vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 127
-4.6.1.2: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 128
-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken. Blz. 129
-4.6.2.1: We geven uitvoering aan de nieuwe visie op dienstverlening. Blz. 130
-4.6.3: Met een taskforce werken. Blz. 131
-4.6.3.1: Taskforce Wonen en zorg vormgeven. Blz. 132
-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek. Blz. 133
-4.6.4.1: Onderzoeken en opzetten van het PMIA. Blz. 134
Overige onderwerpen binnen programma 4 Blz. 135
Waar gaan we naartoe? Blz. 136
-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig. Blz. 137
-4.10.1.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 138
-4.10.1.2: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 139
-4.10.1.3: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 140
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 141
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 142
Overige onderwerpen binnen programma 5 Blz. 143
Waar gaan we naartoe? Blz. 144
-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 145
-5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfsvoering. Blz. 146
-5.10.1.2: Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 147
-5.10.1.3: We verbeteren de controles op uitbestede taken. Blz. 148
-5.10.1.4:De werkplekken passen we aan, zodat we voldoen aan de veiligheids- en arbo-eisen. Blz. 149
-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 150
-5.10.2.1: Vergroten bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp. Blz. 151
-5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 152
-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 153
-5.10.3.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 154
-5.10.3.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 155
-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 156
-5.10.4.1: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 157
-5.10.4.2: Onderzoeken ontsluiten openbare informatie. Blz. 158
-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’, Blz. 159
-5.10.5.1: Voortdurend aandacht schenken aan de ‘ja, mits’-houding. Blz. 160
Onvoorzien Blz. 161
Onvoorzien Blz. 162
Financiële positie Blz. 163
Financiële positie Blz. 164
Afwijkingen Blz. 165
Afwijkingen Blz. 166
Risico's en verwachtingen Blz. 167
Risico's en verwachtingen Blz. 168
Investeringen Blz. 169
Investeringen Blz. 170
Begrotingswijziging Blz. 171
Begrotingswijziging Blz. 172
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap