Financiële positie

Financiele positie

Afwijkingen

Afwijkingen

Afwijkingen 2e berap 2019 (x1.000) Primitieve begroting Afwijkingen 1e berap Toelichting
Structureel resultaat programmabegroting 2019 -2.161
Pg Structurele afwijkingen 2e berap
1 Pachten en huren 32 De Keurkamer is de komende jaren verhuurd, dit levert extra huurinkomsten op van ca € 32.000.
1 Pilot 1 loket voor woonadvies 40 Zoals in de 1e berap aangegeven, wordt het budget over 2019 niet aangesproken.
1 Omgevingsvergunningen bouw 150 Door de positieve economische positie worden de woningbouwplannen die tijdelijk waren stopgezet, weer opgepakt. Tevens zijn er ook een aantal grotere bouwplannen aangevraagd. De verwachte inkomsten zullen daarom naar verwachting € 120.000,-- hoger zijn dan geraamd. Dit komt bovenop de eerder gemelde € 40.000,- bij de 1e berap. In totaal dus een positieve bijstelling van € 160.000,-. De uitgaven stijgen ook met naar verwachting € 13.000,- , omdat meer welstandsadvies nodig is. Per saldo een positief effect van circa € 150.000,-.
1 Taskforce 50 Medio september/oktober wordt gestart met het nader invullen van de taskforce Wonen en Zorg. Door deze latere start, is het budget van € 75.000 niet geheel benodigd.
2 Inclusie 20 Zoals in de 1e berap aangegeven, kan het budget naar beneden worden bijgesteld.
2 Buurtbudgetten/samenlevingsinitatieven 20 Het budget voor de samenlevingsinitatieven is € 60.000. Zoals in de 1e berap gemeld, kan dit in principe naar beneden worden bijgesteld, door meer gebruik te maken van bestaande budgetten en vooral te ondersteunen.
3 Almende 130 Verschuiving in de tijd van 2019 naar 2020. Van het budget van 145.000 wordt in 2019 alleen een onderzoek betaald. In 2020 wordt het restant benut. Dit is opgenomen in de begroting 2020.
4 Veiligheidsbeleid -67 De kosten voor veiligheidsbeleid zijn hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door incidentele kosten voor het keurmerk veilig buitengebied, extra inzet op voorlichting en risico inventarisatie.
BV Budget van buiten naar binnen 20 In 2019 en de komende jaren verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben, afhankelijk van de keuzes die we hierin maken.
BV Algemene uitkering -1.331 Betreft de effecten van de september- decembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019 (zonder de decentralisatieuitkeringen en het sociaal domein).
BV Deelnemingen inkomsten 314 De hogere opbrengsten uit dividend zijn over 2019 iets lager dan in de 1e berap gemeld (was € 336.000). Dit komt door een negatieve bijstelling van Vitens en een iets lagere uitkering van de BNG.
Kleine posten -4 Betreft kleine afwijkingen, waaronder voordelen op lucht-oblique en panoramafoto's, kunst en cultuur en NL-Duitse taal. Er zijn kleine nadelen op de kosten sportverkiezing, leerlingenvervoer, onderwijsvergoedingen en de bijdrage aan A&O fonds.
Totaal structurele afwijkingen -626
Structureel resultaat -2.787
Incidenteel resultaat programmabegroting 2019 2.220
Pg Incidentele afwijkingen 2e berap
1 Pachten en huren 13 Hoger te verwachten huur uit geliberaliseerde pacht van verspreid liggende percelen. Per jaar wordt beoordeeld of deze gronden worden ingezet voor ontwikkelingen of dat ze weer geliberaliseerd verpacht worden.
1 Gemeenschappelijke Regeling ODA -85 Het algemeen bestuur van de ODA heeft op 24-6-2019 ingestemd met de begrotingswijziging (verhoging kosten). Voor 2019 houdt dit in dat de kosten voor Oude IJsselstreek circa € 110.000 hoger zullen worden. De provincie heeft onlangs subsidie toegekend van € 24.000,-- voor het uitvoeren van 60 controles bij bedrijven op energiebesparende maatregelen. Hierdoor kunnen incidenteel voor 2019 de extra kosten worden verlaagd. Per saldo een nadeel van afgerond € 85.000,-
1 Verkeersmaatregelen -32 In het kader van het project N18 is de verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruising N18 – Zelhemseweg vervangen. Vanwege de aansluitende Zelhemseweg dient de gemeente voor 25% bij te dragen aan het beheer en onderhoud van de VRI. In 2018 is met Rijkswaterstaat overeengekomen dat de onderhouds- en exploitatiekosten in één keer voor een periode van 15 jaar worden afgekocht voor een bedrag van circa € 32.000 incl. BTW. Rijkswaterstaat heeft dit bedrag recent in rekening gebracht. Dit leidt in 2019 tot een eenmalige (noodzakelijke) overschrijding van het budget voor Verkeersmaatregelen/Onderhoud.
1 Reguleren openbare ruimte 30 We hebben dit jaar extra inkomsten als gevolg van een afrekening met andere gemeenten voor regionale overleg kabels en leidingen. Daarnaast is een bedrag binnengekomen voor degeneratiekosten.
1 Begraafplaatsen 0 Betreft een budgettair neutrale afwijking. Voor verlenging van het grafrecht had men voor het eerst de keuze om te verlengen met 3, 5, 7 of 10 jaar. Voorgaande jaren kon men alleen met 10 jaar (hoog bedrag) verlengen of niet (afstand doen). Veel mensen hebben er voor gekozen om met minder jaren te verlengen (5 jaar), waardoor de inkomsten € 75.000 hoger uitvallen dan begroot. Het voordeel van €75.000 wordt aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
3 Circulaire economie 25 Bij de 1e Berap is het volgende gemeld: Op basis van de inschatting van de kosten in 2019 voor trainingen Circulaire Economie, voorlichting (o.a. scholen), methode circulair aanbesteden (softwarepakket Rendemint) en deelname Circulair Varsseveld, verwachten we 50.000 euro nodig te hebben. Hiermee besparen we incidenteel 25.000 euro. We oriënteren ons momenteel met partners als Wonion op hoe we onze deelname als gemeente aan Circulair Varsseveld verder moeten vormgeven. Hierbij is nog niet duidelijk wat de gevraagde inzet aan middelen (personeel en geld) zal zijn.
3 Arbeidsmarktinitiatieven 60 Binnen dit budget wordt uitvoering gegeven aan Arbeidsmarktinitiatieven, Innovatie en Recreatie & Toerisme. Zoals in de 1e berap vermeld is er in 2019 incidenteel sprake van een vrijval van € 60.000
3 Inernationaal netwerkbureau 23 Het gesubsidieerde INTERREG project Internationaal Netwerkburo eindigde op 31 december 2018. In het eerste kwartaal van 2019 is de laatste tranche van de afrekening van de INTERREG subsidie ontvangen. Dit bedrag kon dus pas na de sluiting van de boeken 2018 binnen komen. Het Netwerkburo eindigt daarmee met een positief saldo van ( € 22.788). Dit komt omdat er meer personele uren zijn gemaakt dan was voorzien, en deze zijn gehonoreerd. De subsidie is echter nog niet definitief afgerond, de inhoudelijke beoordeling van de in het kader van de subsidievoorwaarden te behalen doelen liggen nog ter beoordeling bij Euregio Rijn Waal voor.
4 Gemeenschappelijke Regeling Vnog -200 Zoals in de 1e berap aangekondigd, verwachten we over 2019 een tekort van ruim € 200.000. De VNOG werkt verschillende scenario's uit. Regionaal zijn we in overleg met de verschillende GR-en om ook voor de komende jaren de begroting beheersbaar te houden.
4 OZB 170 De opbrengsten uit OZB bij zowel woningen als niet-woningen is hoger dan begroot.
4 Afvalverwerking -25 We verwachten voor 2019 vooralsnog een incidenteel tekort van €25.000. Dit is het gevolg van extra verwerkingskosten door een toename in door vervuiling afgekeurde partijen ingezameld PMD. Daarnaast zijn binnen het budget aan aantal onzekerheden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant, waaronder: - Hogere papierinkomsten en lagere textielinkomsten als gevolg van fluctuaties in de marktprijs; - Lagere vergoeding vanuit Nedvang en een stijging van de verwerkingskosten van PMD; Het is nu nog niet duidelijk waar we uiteindelijk gaan uitkomen.
BV Kapitaallasten 250 Incidenteel voordeel uit kapitaallasten (o.a. lagere rente).
BV Overige baten en lasten 140 We verwachten per saldo een voordeel van € 140.000 in verband met afrekeningen van de belastingdienst.
BV Bijdrage zand- en grindwinning 94 In verband met een afrekening over voorgaande jaren krijgen we aanvullend een nabetaling.
Kleine posten 3 Betreft kleine voordelen op onder andere communicatie, project doorgaande leerlijn Silvolde, teruggave energielasten, bestuurlijke samenwerking, evenementenvergunningen, reisdocumenten en basismobiliteit. En kleine nadelen op oa landschapsbeleid, BGT, automatisering, onderhoud openbare werken en gladheidsbestrijding
Totaal incidentele afwijkingen 466
Incidenteel resultaat 2.686
Totaal resultaat voor 2019 -101

Leningenportefeuille

Leningenportefeuille

De leningenportefeuille zal in 2019 oplopen naar circa € 120 mln. In eerste instantie leek het verloop van de leningenportefeuille fors toe te nemen door de effecten van het sociaal domein en grondexploitatie. Door het positieve resultaat in de meicirculaire voor het sociaal domein, is deze verhoging niet meer aan de orde.  Het verloop van de leningenportefeuille voor de komende jaren wordt in de programmabegroting 2020-2023 gepresenteerd.

Stand algemene reserve

Door met name de toevoeging met de jaarrekening 2018 en de lagere onttrekking voor het sociaal domein, is de huidige prognose hoger dan in de programmabegroting 2019 gemeld (verwachte stand € 18.2 mln). Uiteraard is een en ander afhankelijk van het daadwerkelijke resultaat, dat met de jaarstukken 2019 definitief wordt vastgesteld.

Risico's en verwachtingen

Risico's en verwachtingen

De belangrijkste risico's en verwachtingen zijn:

 • Gemeenschappelijke regelingen
  De meeste gemeenschappelijke regelingen geven financiële tekorten aan. De gevraagde bijdrage aan de deelnemende gemeenten wordt daardoor steeds hoger. De huidige lijn van het college is om, mede op basis van een motie vanuit de raad, verhogingen niet zonder meer te accepteren. Over 2019 zijn de tot dusver bekende overschrijdingen meegenomen.

  •  
 • Sociaal Domein
  Voor de komende periode hebben we te maken met de volgende risico's:
  • GR Laborijn
  • Voorgenomen uittreding GR Laborijn
  • Open einde-regelingen (Pw, Wmo, Jw)
   • Pw: macro-economische ontwikkelingen hebben invloed op de verdeling van Rijksbudgetten en de uitgaven van gemeenten
   • Wmo: abonnementstarief, vergrijzing, overdracht beschermd wonen van Centrumgemeente naar Oude IJsselstreek, ontwikkelingen wet verplichte  GGZ, ontwikkelingen vanuit de provincie t.a.v. de regiotaxi
   •  Jw: derdenverwijzingen, nieuwe toegang.

Daarnaast zijn er nog risico's vanuit de Kwaliteitsslag, waaronder de voortgang van het  project inkoop en bekostiging, het project Meedoen Werkt, het Schoolmaatschappelijk werk in relatie tot de nieuwe toegang en de POH in relatie tot de nieuwe toegang.

 • Grondexploitatie
  De verwachting is dat we de dit jaar en de komende jaren incidenteel voordeel op het rekeningresultaat krijgen. Daartegenover staan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom Hofskamp Oost III. Zoals gebruikelijk wordt in de jaarstukken de definitieve doorrekening gemaakt.

 • Groenonderhoud
  Zoals ook in de 1e berap gemeld, stijgen de kosten voor ongediertebestrijding (zoals de eikenprocessierups en mediterrane draaigatje).

 • Onderhoud accommodaties
  De kosten voor onderhoud stijgen. Afhankelijk van het laatste kwartaal leidt dit mogelijk tot een overschrijding.


 • Aan- en verkoop onroerende goederen
  De toenemende grondverkopen en te verwachten grondtransacties leiden mogelijk tot een voordeel over 2019. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkelingen in het laatste kwartaal. De definitieve opbrengst zal in de jaarrekening worden meegenomen.

 • Omgevingsvisie

  Door het zorgvuldige samenwerkingsproces rondom het opstellen van de Toekomstvisie is de huidige verwachting dat deze in Q1 van 2020 vastgesteld kan worden. Hierdoor worden o.m. de verwerking ervan tot een website en de ermee verweven processen doorgeschoven naar 2020. De hiermee gemoeide onderschrijding kan tot circa €50.000,- bedragen, afhankelijk van de ontwikkelingen in het laatste kwartaal. In de jaarrekening wordt dit definitief berekend en verwerkt.

 • Onvoorzien
  Op de post onvoorzien blijft op dit moment nog €75.000 over. Afhankelijk van het laatste kwartaal, wordt dit bedrag over 2019 mogelijk niet meer benut. In de jaarstukken wordt het definitieve saldo meegenomen. 

Investeringen

Investeringen

In 2019 is voor circa € 7 mln aan investeringen geraamd (exclusief riolering). Hiervan is inmiddels 26% uitgegeven. Van de € 4,6 mln voor riolering is inmiddels 20% uitgegeven.

Reden van de onderschrijding ligt vooral in de vertraging op bouwplannen (veel projecten sluiten aan op gereed gemaakte bouwplannen), vertraging in verwerving en vertraging in procedures (zoals bij het MMP). 

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging

Tkv Begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten
0.3 Pachten en huren 45
3.1 Pilot 1 loket voor woonadvies -40
8.3 Omgevingsvergunningen bouw 150
8.3 Taskforce -50
6.1 Inclusie -20
6.1 Buurtbudgetten/samenlevingsinitatieven -20
4.2 Almende -130
1.2 Veiligheidsbeleid 67
0.8 Budget van buiten naar binnen -20
0.7 Algemene uitkering -1.331
0.5 Deelnemingen inkomsten 314
7.4 Gemeenschappelijke Regeling ODA 85
2.1 Verkeersmaatregelen 32
2.1 Reguleren openbare ruimte 30
7.5 Begraafplaatsen 75
0.10 Mutaties resreves 75
3.1 Circulaire economie -25
3.4 Arbeidsmarktinitiatieven -60
3.1 Internationaal netwerkbureau 23
1.1 Gemeenschappelijke Regeling Vnog 200
0.61 OZB woningen 65
0.62 OZB niet woningen 105
7.3 Afvalverwerking 25
0.8 Kapitaallasten -250
0.8 Overige baten en lasten 140
3.2 Bijdrage zand- en grindwinning 94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -68
0.8 Overige baten en lasten -77
5.6 Bibliotheek -25
5.4 Oudheidkunde -8
5.3 Kunst en cultuur, muziekonderwijs en Dru IP 187
6.1 Maatschappelijke stichtingen -10
0.1 Gemeenteraad -136
Saldo begrotingswijzigingen -199 -358