Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

-Algemeen

Waar gaan we naartoe?(doel)

*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis.

G

Het nieuwe beleidsplan Wegen is in maart door de raad vastgesteld. In het plan staat (onder andere) aangegeven dat de kwaliteit van de wegen een lichte stijging laat zien richting kwaliteitsniveau basis. Op dit moment wordt kwaliteitsniveau basis nog niet overal bereikt. Met name de asfaltverhardingen blijven achter.
De komende beleidsperiode wordt voor het onderhoud aan de wegen daarom de focus gelegd op asfalt wegen en in mindere mate op wegen met een elementenverharding. Voor wegen die afgeschreven zijn en compleet vervangen moeten worden, dient voor de komende jaren op de begroting een bedrag van € 600.000 op de investeringslijst komen te staan. De basis hiervoor is de meerjarenplanning voor de vervangingen (reconstructies). Door het slim opgaan met investeringen voor rioolvervanging wordt het bedrag benodigd voor investeringen in wegen hiermee de komende jaren verlaagd van € 750.000 naar de hiervoor genoemde € 600.000.

*1.10.2: Openbare verlichting.

G

In het laatste kwartaal van dit jaar komt een notitie naar college en raad om het huidige beleid (met wat kleine aanpassingen) voor een periode van 5 jaar te verlengen. Daarnaast is het de bedoeling dat er dan ook Beeldend Beleid is. Dit wordt op de website van de gemeente geplaatst zodat iedereen kan zien (aan de hand van foto's met begeleidende tekst) wat het beleid van de gemeente op het gebied van openbare verlichting is. In de nieuwe beleidsnotitie wordt de focus gelegd op het vervangen van de bestaande conventionele verlichting naar LED verlichting en de hierbij behorende energie reductie. Vanaf 2017 is begonnen met het gefaseerd vervangen van de (verouderde) verlichting naar LED verlichting. Hierbij wordt in eerste instantie de energie verslindende verlichting vervangen (SOX en SON). Met het huidige beschikbare budget is het de verwachting dat we deze eind 2021 vervangen hebben.

 

*1.10.3: Wateroverlast.

G

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een (wettelijke) verplichting opgenomen dat iedere gemeente een stresstest uitvoert. Bij deze test wordt niet alleen gekeken naar wateroverlast, maar ook naar hitte, droogte en waterveiligheid. De resultaten van de test komen in 2019 beschikbaar. Vervolgens dient er in 2020 een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld te zijn met betrekking tot de geconstateerde knelpunten. De stresstest is inmiddels uitgevoerd en voor de opgenomen thema's zijn de knelpunten inzichtelijk gemaakt. De komende tijd zullen deze met diverse stakeholders  in werksessies besproken worden, om uiteindelijk te komen tot een uitvoeringsagenda. Tot nu toe verloopt het één en ander volgens planning en wordt aansluiting gevonden met hetgeen wettelijk voorgeschreven is.

*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

G

Onderzoek geeft aan dat op dit moment er binnen de huidige woningvraag sprake is van een tekort aan gelijkvloerse woningen en starterswoningen (goedkope rijtjeshuizen). Er is nu een overschot aan vrijstaande koopwoningen. De behoefte is kleiner bouwen voor zowel jong als oud. Bovendien is er sprake van een mismatch tussen kernen: er is in Varsseveld, Gendringen en Silvolde geen evenwicht tussen de vraag naar nieuwe woningen en het aanbod aan plannen. In Ulft en het buitengebied is er een overschot. Terborg zit er tussenin.

De mismatch in de verhouding vraag-aanbod kunnen we terugdringen door de extra ruimte voor nieuwe woningen die beschikbaar komt. Bevolkingsonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de huishoudensgroei langer aanhoudt dan was voorzien. We gaan kwaliteitscriteria stellen aan de bouw van extra woningen zodat er vooral woningen voor starters en senioren bij komen.

De Thematafel Wonen en Vastgoed heeft een kader geformuleerd waarbinnen nieuwe plannen kunnen worden gerealiseerd die bijdragen aan het opheffen van hiervoor genoemde mismatch. Het college heeft besloten dit kader (Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Achterhoek) ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot.

G

Op het gebied van fietsveiligheid is een reconstructie van de Zelhemseweg (Varsseveld) uitgevoerd door aanleg van een rotonde en fietsstroken binnen de bebouwde kom. Op het fietspad langs de Sinderenseweg (Sinderen - Varsseveld) zijn in combinatie met groot onderhoud extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Met betrekking tot een veilige schoolfietsroute Ulft-Silvolde richting het Almende College is eind juni het beoogde tracé gepresenteerd tijdens een informatieavond, dit tracé wordt momenteel nader uitgewerkt zodat de grond kan worden verworven en de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart. Eerder in 2019 is de aanleg van een vrijliggend fietspad langs een deel van de Engbergseweg (Voorst) reeds voltooid.

Ten aanzien van ongevalslocaties is de kruising Oude Dinxperloseweg - Lichtenberg (Silvolde) gelijktijdig met gepland onderhoud aangepast. Voor de trajectaanpak N817 Ulft - Gendringen (realisatie rotonde 't Goor en verbetering fietsoversteek Hoofdstraat) is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd en start eind september/begin oktober de beroepstermijn. Uitvoering is nog steeds gepland in 2020.

Met betrekking tot overwegveiligheid zijn met ProRail nadere (bestuurlijke) afspraken gemaakt over de resterende onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente. In het najaar van 2019 wordt dit vertaald in een samenwerkingsovereenkomst, waarna verdere besluitvorming en uitvoering kan plaatsvinden. Uitvoering is gepland in 2020 met eventuele uitloop in 2021.

*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

G

Na vaststelling (begin 2019) van de regionale Mobiliteitsagenda 2030, waarin de opgaven op het gebied van duurzame, robuuste en slimme mobiliteit zijn bepaald, is de afgelopen maanden via de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid een bijdrage geleverd aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Dit programma is inmiddels in concept gereed. Op enkele dossiers zijn tussentijds al nieuwe stappen gezet:

2e fase N18: Samen met de gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en de regio (8RHK) hebben we de onderzoeksopdracht opgesteld voor de uitwerking van de nieuwe ambitie (2x2 rijstroken, 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen). Naar verwachting wordt eind september 2019 de opdracht gegund aan een adviesbureau.

Spoorlijn Arnhem - Winterswijk: De verdubbeling tussen Didam en Zevenaar is deze zomer afgerond. We ondersteunen de regionale lobby voor verdere kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk, in eerste instantie gericht op het mogelijk maken van een RegioExpres (sneltrein Doetinchem - Arnhem) door vrijwel het gehele traject Zevenaar - Doetinchem te verdubbelen. Inmiddels is duidelijk dat de resultaten van de verkenning door ProRail in het najaar van 2019 worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Efficiënter doelgroepenvervoer: Het onderzoek naar optimalisatie van het vervoer voor dagbesteding, met als doel het aantal noodzakelijke vervoersbewegingen van cliënten te verminderen, loopt nog.  Daarnaast wordt het overschot van de provinciale OV-gelden wederom aangewend om eind 2019/begin 2020 diverse onderzoeken te doen naar optimalisatie van ZOOV, onder andere op het gebied van planning en het gebruik van de OV-chipkaart. Tot slot is bij de 1e berap reeds gemeld dat het doelgroepenvervoer van Laborijn wordt toegevoegd aan ZOOV.

Andere mobiliteit: Na het eerdere besluit tot verlenging van de pilot dorpsauto's in Breedenbroek en Netterden wordt inmiddels met beide stichtingen toegewerkt naar een sluitende exploitatie van de dorpsauto's vanaf april 2020.

*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau).

G

Het actualiseren van de meer jaren onderhoud planningen (MJOP) van de gemeentelijke gebouwen is afgerond. Het is inzichtelijk wat de komende jaren aan onderhoud verricht moet worden om op niveau basis te blijven. Dit jaar is begonnen met de uitvoering van de MJOP's.  
De ervaring leert dat de MJOP's zeer "veilig" worden begroot, zowel qua kosten als qua planning. De uitersten zijn dan enerzijds alles conform planning uitvoeren, waarbij de jaarlijkse dotatie fors omhoog zou moeten. Of geen verhoging van de jaarlijkse dotatie met als risico een incidentele overschrijding van het budget. We kiezen hierin voor een tussenweg en hebben bij de VJN is aangegeven dat dan volstaan kan worden met een verhoging van de jaarlijkse dotatie met € 130.000.
Hierbij gaan we uit van de verkoop van nog enkele gemeentelijke gebouwen in de komende jaren, waardoor we hiervoor geen onderhoudskosten meer hebben.

*1.10.8: Plattelandsontwikkeling.

G

Evenals voorgaande jaren hebben we een werkbudget aan de Plattelandsraad beschikbaar gesteld om concrete projecten met draagvlak binnen de samenleving uit te voeren.

Het gaat om projecten die betrekking hebben op natuur, landschap, kringlooplandbouw en daarmee uitvoering geven aan onze beleidsambitie.

Een vitaal en leefbaar platteland is een belangrijke bouwsteen voor de Toekomstvisie die momenteel wordt opgesteld.