Sitemap

2e Berap 2019 Blz. 1
2e Berap 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Opgaven Blz. 6
-1. Meedoen aan onze samenleving Blz. 7
Waarom? Blz. 8
Doelstellingen Blz. 9
*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 10
*2.1.1.1: We verminderen en vereenvoudigen regels. Blz. 11
*2.1.1.2: We stimuleren inwoners met sociale netwerk strategieën. Blz. 12
*2.1.1.3: Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk 'bij huis'. Blz. 13
*2.1.1.4: Gebruik maken van ervaringsdeskudigen. Blz. 14
*2.1.1.5: De gemeente neemt meer de regie. Blz. 15
*2.1.1.6: De gemeente zet meer in op vroegsignalering. Blz. 16
*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 17
*2.1.2.1: Één integraal toegangsteam. Blz. 18
*2.1.2.2: We kopen regionaal scherper in. Blz. 19
*2.1.2.3: Door samenwerking en afstemming maken we concrete afspraken. Blz. 20
*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving. Blz. 21
*2.1.3.1: Multimediaal informatiepunt. Blz. 22
*2.1.3.2: Voorlichting. Blz. 23
*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 24
*2.1.4.1: E-health (zorg via internet, of ‘blended care’ als er een combinatie van face-to-face en online zorg wordt ingezet). Blz. 25
*2.1.4.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk. Blz. 26
*2.1.4.3: Duurzame en integrale aanpak. Blz. 27
*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan. Blz. 28
*2.1.5.1: Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Blz. 29
*2.1.5.2: Het werkgeversservicepunt Achterhoek. Blz. 30
*2.1.5.3: Intensieve contacten met de bedrijven. Blz. 31
*2.1.5.4: Ontwikkelen trajecten. Blz. 32
*2.1.5.5: Project 'Unieke Achterhoekers aan het werk'. Blz. 33
*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd. Blz. 34
*2.1.7.1: Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 35
*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 36
*2.1.8.1: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 37
*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 38
*2.1.9.1: Ontwikkelen van een sociale marketing campagne. Blz. 39
*2.1.9.2: Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie'. Blz. 40
*2.1.9.3: Project Vitaal Veilig Wonen. Blz. 41
*2.1.9.4: Professionele buurtsportcoaches. Blz. 42
*2.1.9.5: Regionale projectorganisatie Achterhoek in beweging. Blz. 43
*2.1.9.6: Preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact'. Blz. 44
*2.1.9.7: Inzet van professionele cultuurcoach. Blz. 45
*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 46
*4.1.6.1: Uitvoering 0-meting/quick scan. Blz. 47
*4.1.6.2: Uitvoeringsplannen schrijven en realiseren op basis van de quick scan. Blz. 48
-2. Een leven lang leren Blz. 49
Waarom? Blz. 50
Doelstellingen Blz. 51
*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost. Blz. 52
*2.2.4.1: We maken schoolmaatschappelijk werk op elke school beschikbaar. Blz. 53
*2.2.4.2: Samen met scholen helpen we gezinnen bij opvoed- en opgroeiproblemen. Blz. 54
*2.2.4.3: We versterken de uitvoering en capaciteit van de leerplicht. Blz. 55
*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen. Blz. 56
*3.2.1.1: We starten met de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs (Almende College VMBO). Blz. 57
*3.2.1.3: Passende huisvesting. Blz. 58
*3.2.1.4: Verkennen mogelijkheden voor huisvesting Silvolde. Blz. 59
*3.2.1.5: Besluit onderwijshuisvesting Etten. Blz. 60
*3.2.1.6: Er komt glasvezel in het buitengebied. Blz. 61
*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 62
*3.2.2.1: We brengen in beeld hoeveel inwoners geen startkwalificatie hebben. Blz. 63
*3.2.2.2: Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek maken we een plan om deze mensen te helpen. Blz. 64
*3.2.2.3: Regionaal 'Actieplan Achterhoekse jongeren'. Blz. 65
*3.2.2.4: 2 Pilots ondersteuningsprojecten. Blz. 66
*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 67
*3.2.3.1: Herkennen van laaggeletterdheid. Blz. 68
*3.2.3.2: Overleg werkgevers en maatschappelijke organisaties. Blz. 69
*3.2.3.3: Gerichte taalles. Blz. 70
*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Blz. 71
*3.2.5.1: Stimuleren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Blz. 72
-3. Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven Blz. 73
Waarom? Blz. 74
Doelstellingen Blz. 75
*1.3.1: Goede bedrijventerreinen. Blz. 76
*1.3.1.2: We ontwikkelen het bedrijventerrein Hofskamp Oost III. Blz. 77
*1.3.1.5: We leveren een bijdrage aan de verbetering van de N18 Blz. 78
*1.3.1.6: Promoten initiatieven. Blz. 79
*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie. Blz. 80
*3.3.2.1: We werken nauw samen met partners in het Smart Business Center (SBC) op het DRU-Industriepark. Blz. 81
*3.3.3: Gepast werk voor inwoners. Blz. 82
*3.3.3.1: We organiseren samen met onze maatschappelijke partners bijeenkomsten om (jonge) mensen te interesseren in techniek zodat er uiteindelijk goed opgeleid personeel voor de bedrijven beschikbaar is. Blz. 83
*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland. Blz. 84
*3.3.4.1: We stellen een actieplan op om start-ups mogelijk te maken op. Blz. 85
*3.3.4.3: We stimuleren bedrijven om deel te nemen aan de innovatiehubs in de Achterhoek. Hiermee stimuleren we innovatie, geven we uitvoering aan de Innovatie Agenda en de Smarthub. Blz. 86
*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid. Blz. 87
*3.3.5.1: Actieplan 'groene-loper-beleid'. Blz. 88
*3.3.5.2: Toeristisch inspiratiepunt op DRU-Industriepark. Blz. 89
*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap. Blz. 90
*3.3.6.1: We maken per kern een plan en afspraken over detailhandel. Blz. 91
*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 92
*3.3.7.1: We richten een nieuw adviesorgaan op voor economische groei in de gemeente en de regio. Hiermee versterken we het economische ecosysteem. Blz. 93
*3.3.7.2: We helpen het nieuwe adviesorgaan nieuwe samenwerkingsverbanden, cross-overs tussen sectoren en nieuwe gezamenlijke doelen te bereiken. Blz. 94
-4. Over grenzen heen kijken Blz. 95
Waarom? Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek. Blz. 98
*3.4.1.1: We nemen een actieve positie in in de nieuwe Achterhoekse samenwerking. Blz. 99
*3.4.1.2: We richten een breed adviesorgaan van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 100
*3.4.1.3: We werken actief mee aan de regionale opdrachten die uit de Achterhoek Tafels en de Board komen. Blz. 101
*3.4.1.4: Bij al onze plannen en besluiten wegen we de invloed en het belang af voor de regio. Blz. 102
*3.4.1.5: We maken samen met de regio een plan om met de Provincie en het Rijk afspraken te maken hoe we onze problemen samen kunnen oplossen. Blz. 103
*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 104
*3.4.2.1: We dragen bij aan de projecten die voortkomen uit het Leonardo da Vinci – plan, waarmee jongeren uit het Euregiogebied enthousiast gemaakt worden voor techniek en creativiteit. Blz. 105
*3.4.2.2: Gezamenlijke en internationale gebiedsontwikkeling ‘Oude IJsselzone’ waarbij we de mogelijkheden voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling verkennen met partijen die direct of indirect verbonden zijn met de Oude IJssel. Blz. 106
*3.4.2.3: In grensoverschrijdend verband gaan we kijken of we talent en hoog opgeleid personeel kunnen samenbrengen en werven voor innovatie en bedrijven. Blz. 107
*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Blz. 108
*3.4.3.1: We zetten het Internationaal Netwerkburo voort en betrekken hier meer partijen bij. Blz. 109
*3.4.3.2: De aanbevelingen aan de gemeenten vanuit het rapport van het GEA (Grensoverschrijdende economische aanpak) pakken we op. Blz. 110
-5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 111
Waarom? Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming. Blz. 114
*1.5.1.1: We maken een plan zodat iedereen het belang van verduurzaming kent. Blz. 115
*1.5.1.2: Organiseren van informatiebijeenkomsten. Blz. 116
*1.5.1.3: Realisatie akkoord van Groenlo. Blz. 117
*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 118
*1.5.2.1: Locaties aanwijzen. Blz. 119
*1.5.2.2: Solarparken. Blz. 120
*1.5.2.3: Burgerinitiatieven. Blz. 121
*1.5.2.4: Project 'zonnige bedrijven'. Blz. 122
*1.5.2.5: Regionaal ontwikkelfonds duurzame energie. Blz. 123
*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 124
*1.5.3.1: Warmteplan. Blz. 125
*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 126
*1.5.4.1: Duurzaamheidsleningen en VerduurSaam Energieloket. Blz. 127
*1.5.4.3: We zetten bedrijven aan tot energie besparing. Blz. 128
*1.5.4.4: We controleren bedrijven op hun energiebeleid en helpen hen energie te besparen. Blz. 129
*1.5.4.5: We controleren alle nieuwbouwplannen op energieneutraliteit. Blz. 130
*1.5.4.6: We maken een plan om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken en beginnen met de uitvoering ervan. Blz. 131
*1.5.4.7: We doen ervaring op met het renoveren van minimaal 10 bestaande woningen tot energieneutrale woningen. Blz. 132
*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%. Blz. 133
*1.5.5.1: Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) beleids- en uitvoeringsplan in 2018. Blz. 134
*1.5.5.2: We gaan extra voorlichten en controleren op een juiste afvalscheiding. Blz. 135
*1.5.5.3: We maken een nieuw beleidsplan om tot 90% afvalscheiding in 2025 te komen. Blz. 136
*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 137
*1.5.6.2: Inkoop van materiaal circulair maken. Blz. 138
*1.5.6.4: We gaan de Heuvelstraat in Silvolde circulair herinrichten. Dit doen we samen met Wonion. Blz. 139
*1.5.6.5: Nieuwbouwplannen van bouwbedrijven toetsen we aan circulaire doelstellingen. Blz. 140
*1.5.6.7: We gaan inwoners helpen bij het opruimen van de asbestdaken. Blz. 141
-6. Van buiten naar binnen werken Blz. 142
Waarom? Blz. 143
Doelstellingen Blz. 144
*1.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 145
*1.6.5.3: Eigen beleid kritisch bekijken en aanpassen waar nodig. Blz. 146
*1.6.5.4: We coachen collega’s bij het oefenen van de ‘ja, mits’ houding. Blz. 147
*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 148
*4.6.1.2: Op basis van de resultaten van de 0-meting vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 149
*4.6.1.3: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 150
*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 151
*4.6.2.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 152
*4.6.2.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 153
*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 154
*4.6.3.1: Opstellen producten- en Diensten Catalogus. Blz. 155
*4.6.3.2: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 156
*4.6.3.3: Website geschikt maken voor gebruik door iedereen. Blz. 157
*4.6.3.4: We gaan een proef doen met chatten via de website. Blz. 158
*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren. Blz. 159
*4.6.4.1: Ambtenaren worden gecoacht in hun veranderende rol. Blz. 160
*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 161
*4.6.5.1: We werken uit in een notitie wat we bedoelen met een ‘ja, mits’ houding, zodat dit voor alle medewerkers begrijpelijk is. Blz. 162
-7. Een visie op onze omgeving Blz. 163
Waarom? Blz. 164
Doelstellingen Blz. 165
*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet. Blz. 166
*1.7.1.1: Vaststellen omgevingsvisie (toekomstvisie). Blz. 167
*1.7.1.2: Ontwikkelen omgevingsplan. Blz. 168
*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen. Blz. 169
*1.7.2.1: De initiatiefnemer is zelf aan zet. Blz. 170
-8. Flexibel wonen op maat Blz. 171
Waarom? Blz. 172
Doelstellingen Blz. 173
*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu. Blz. 174
*1.8.1.1: We voeren de woonvisie verder uit. Blz. 175
*1.8.1.2: Extra woningen. Blz. 176
*1.8.1.3: Woonmonitor. Blz. 177
*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 178
*1.8.2.2: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 179
*1.8.2.3: We evalueren de startersleningen. Blz. 180
*1.8.2.4: We starten een pilot ‘woonadvies’. Blz. 181
*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning. Blz. 182
*1.8.3.1: Implementeren BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Blz. 183
*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen Blz. 184
*2.8.2.1: We voeren een lobby richting het Rijk en Provincie om wonen en zorg weer te koppelen. Blz. 185
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 186
-Algemeen Blz. 187
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 188
*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis. Blz. 189
*1.10.1.1: We voeren het nieuwe beleidsplan wegen uit en zetten de stijgende lijn door. Blz. 190
*1.10.2: Openbare verlichting. Blz. 191
*1.10.2.1: Uitvoering vervangingsplan openbare verlichting. Blz. 192
*1.10.3: Wateroverlast. Blz. 193
*1.10.3.1: Uitvoering stresstest. Blz. 194
*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 195
*1.10.4.1:Vogelbuurt Blz. 196
*1.10.4.2: We stellen nieuw speelruimte beleid op. Blz. 197
*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot. Blz. 198
*1.10.5.1: Aanpak van verkeerskundige probleempunten Blz. 199
*1.10.5.2: We passen wegbermen aan met groen. Blz. 200
*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 201
*1.10.6.1: Versterken van het openbaar vervoer Blz. 202
*1.10.6.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 203
*1.10.6.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 204
*1.10.6.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen Blz. 205
*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau). Blz. 206
*1.10.7.1: Meerjarenonderhoudsplanningen. Blz. 207
*1.10.8: Plattelandsontwikkeling. Blz. 208
*1.10.8.1: Plattelandsraad. Blz. 209
*1.10.8.2: Kavelruil. Blz. 210
*1.10.8.3: Ontwikkelingen in de landbouw. Blz. 211
*1.10.8.4: Gebiedsontwikkeling Aaltense Goor / Zwarte Veen / Vennebulten. Blz. 212
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 213
-Algemeen Blz. 214
Stand van zaken Blz. 215
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 216
-Algemeen Blz. 217
Stand van zaken Blz. 218
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 219
-Algemeen Blz. 220
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 221
*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5. Blz. 222
*4.10.1.1: Dienstverlening op locatie. Bijvoorbeeld bezorgen van paspoorten aan huis. Blz. 223
*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig. Blz. 224
*4.10.2.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 225
*4.10.2.2: Samenwerken met sociaal domein op gebied van verwarde personen en wet woonoverlast. Blz. 226
*4.10.2.3: Vaststellen van geluidsnormen (college bevoegdheid). Blz. 227
*4.10.2.4: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 228
*4.10.2.5: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 229
*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig. Blz. 230
*4.10.3.1: Training organiseren met ervaringsdeskundigen (inclusie). Blz. 231
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 232
-Algemeen Blz. 233
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 234
*5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 235
*5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfvoering. Blz. 236
*5.10.1.2: Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 237
*5.10.1.3: We verbeteren de controles op uitbesteedde taken. Blz. 238
*5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 239
*5.10.2.1: We voeren activiteiten uit om het bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp te vergroten. Blz. 240
*5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 241
Onvoorzien Blz. 242
Onvoorzien Blz. 243
Financiële positie Blz. 244
Financiele positie Blz. 245
Afwijkingen Blz. 246
Afwijkingen Blz. 247
Leningenportefeuille Blz. 248
Leningenportefeuille Blz. 249
Risico's en verwachtingen Blz. 250
Risico's en verwachtingen Blz. 251
Investeringen Blz. 252
Investeringen Blz. 253
Begrotingswijziging Blz. 254
Begrotingswijziging Blz. 255
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap