Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt zowel de paragraaf bedrijfsvoering, paragraaf ICT als de (nieuw) verplichte inzicht in overhead weergegeven, aangezien deze onderwerpen nauw aan elkaar zijn verbonden. Alle activiteiten binnen de bedrijfsvoering zijn onderdeel van de overhead.

Wat wilden we bereiken?

Algemeen
De bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van de organisatie in het bereiken van de maatschappelijke effecten van de gemeente.

Bedrijfsvoering kan worden gedefinieerd als het geheel van de PIJOFACH-functies. Het betreft dan: personeel, informatie/documentatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering/-administratie, communicatie en huisvesting. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die goed moeten zijn geregeld, om de primaire taken goed uit te kunnen voeren. Afgelopen jaar is de ontwikkeling in gang gezet om als organisatie de interne beheersing op orde te krijgen. Dit gaat om meer dan op het gebied van financiën in control zijn, want dat zijn we op dit moment. Interne beheersing omvat alle bedrijfsprocessen en gaat ook om het bewustzijn. Dit is een traject waar we ook de komende jaren veel energie in steken.

1: Personeel en Organisatie

Wat wilden we bereiken? (doel)

1.1: Streven naar continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie

In 2017 heeft een organisatie-(zelf)evaluatie-onderzoek plaatsgevonden. Bestaande uit een benchmark, medewerkerstevredenheidsonderzoek en rondetafelgesprekken met de gehele organisatie. Voor de doorontwikkeling en/of implementatie van de acties is een eerste inschatting van de kosten opgenomen. Dit bedrag wordt gedurende een periode van 3 jaar opgenomen in de begroting. Mochten er bij de doorontwikkeling wijzigingen binnen de organisatie optreden dan komen we daar op terug in de voorjaarsnota.

Om de doorontwikkeling van de organisatie verder vorm te geven zijn er jaarlijks thema’s aan te wijzen die door de organisatie zelf wordt uitgevoerd maar waarvoor ook externe hulp nodig is. Hierbij kan worden gedacht aan de verdere opzet van strategische personeelsplanning/beleid door externen. Als vervolg op het medewerkersonderzoek, die we periodiek moeten houden i.v.m. de voortgang, willen we met behulp van een klantentevredenheidsonderzoek weten wat en hoe de burger denkt. Op basis van de conclusies wordt de doorontwikkeling van de organisatie verder vorm gegeven.

In 2013 is afgesproken dat na 3 jaar het functierollenboek wordt geëvalueerd en onderhoud aan het loongebouw plaatsvindt. Het functierollenboek is compleet en behoeft geen bijstelling.

G

In 2018 is een vervolg gegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de ontwikkelagenda's die voor de teams en de organisatie als geheel zijn opgesteld. Basis daarvoor is de visie/missie van de gemeente. Deze agenda's geven ons houvast in de richting die noodzakelijk is om aan de huidige en toekomstige opgaven die aan de organisatie gesteld worden, te kunnen voldoen.

Een van de onderwerpen die zowel op organisatie- als team- als individueel niveau van belang is, is inzicht krijgen in de kwaliteiten van iedere medewerker. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CliftonStrenghts-methodiek. Het streven is dat de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment aan de opgaven kan werken.

2: Communicatie

Wat wilden we bereiken? (doel)

2.1: Communicatie voorziet in (maatschappelijke) informatiebehoefte

Communicatie voorziet in de (maatschappelijke) informatiebehoefte en sluit aan bij de veranderende manier van communiceren in de samenleving

G

Via het digitale inwonerspanel Oude IJsselstreek Spreekt zijn in 2018 onderzoeken gedaan naar de dienstverlening en afvalinzameling. In het najaar is een gebruikersonderzoek voor de gemeentelijke website uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt nu gewerkt aan vernieuwing van de website. Er is een plan van aanpak opgesteld voor een social media strategie met daarin voorstellen voor verbeteren online communicatie en professionaliseren van online monitoring.

2.2: Het verder professionaliseren van de interne- en externe communicatie

G

De communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' is klaar. Het college van B&W heeft de visie, inclusief het bijbehorende uitvoeringsplan, in juni vastgesteld. De communicatievisie met de acht hoofdlijnen is ons richtsnoer voor de komende jaren. De eerste acties uit het uitvoeringsplan zijn in het najaar opgepakt. 

3: Informatievoorziening

Wat wilden we bereiken? (doel)

3.1: Digitale Dienstverlening en Informatievoorziening

Digitale dienstverlening en digitale informatievoorziening wordt de norm richting de burger, richting organisaties en binnen de gemeentelijke organisatie, maar zonder dat daarbij inwoners en medewerkers die minder zelfredzaam zijn in de digitale wereld uit het oog verloren worden.

G

De belangrijke projecten voor het uitfaseren van het huidige documentmanagementsysteem en het organisatiebreed generiek invoeren van het zaaksysteem zijn zijn voor 90% afgerond. Hetgeen betekent dat dit jaar de basis is gelegd voor volledige digitale dienstverlening en informatievoorziening. Het verdere applicatielandschap is volgens planning onderhouden. Voor het beheer van de basisregistraties zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd. Het plan van aanpak voor het verbeteren van de informatieveiligheid is uitgevoerd. Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Er is een register van verwerkingen opgesteld dat continue bijgehouden wordt en er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een privacybeleid.

4: Financiën, juridische zaken en contractmanagement

Wat wilden we bereiken? (doel)

4.1: Continue verbetering interne processen op basis van onze interne controle en aanbevelingen accountant

Onze bedrijfsvoeringsprocessen zijn continu in ontwikkeling o.a. door steeds verdergaande digitalisering. Van belang daarbij is om o.a. via onze interne controle grip te houden op juistheid en rechtmatigheid van onze uitvoering.

O

- De interim controle 2018 is uitgevoerd. Hieruit is door de accountant een managementletter en boardletter opgeleverd.

- 50% van de controles tbv het dossier van de accountant zijn in 2018 reeds uitgevoerd.

- Vanuit het rapport van bevindingen uit 2017, is de focus op verbetering binnen Sociaal Domein, Subsidieverstrekkingen, Financiën, P&O en Contractmanagement gestart, maar is er nog te weinig voortgang geboekt op het beschrijven en verbeteren van enkele financiële processen om tegemoet te komen aan de door de accountant gesignaleerde risico's.

- Het aanbestedingsproces voor de accountant is in gang gezet.

 

4.2: Verbeteren budgetbeheer en sturing op de P&C-cyclus

Dit is een traject dat in 2016 is gestart met diverse presentaties aan de raad. Tegelijkertijd zijn diverse verordeningen en de budgethoudersregeling opgesteld. Begeleiding en toetsing van het budgetbeheer vindt door team Financiën plaats. Dit is een continu doorlopend proces.

O

Vanaf 2016 loopt het traject om te komen tot verbetering van budgetbeheer en sturing op de P&C cyclus. We werken nu twee jaar met een digitaal P&C systeem. De werkmethodes als 'sprints' geven goede resultaten; in korte tijd worden documenten in samenhang geschreven. Dit proces is nu afgerond en ingebed in het reguliere werk. Uiteraard blijven we bijstellen en doorontwikkelen. Afgelopen jaar is de nieuwe begroting ingestoken vanuit de opgaven uit het coalitie-akkoord, om nog verdere samenhang te bereiken. Dit heeft niet het beoogde effect gehad op de leesbaarheid en toegankelijkheid. In 2019 pakken we dit onder andere met de auditcommissie verder op.

4.3: Duurzame kwaliteitsverbetering van de inkoop- en verkoopprocessen (rechtmatig, doelmatig en doeltreffend)

Dit is een continu doorlopend proces, door het inrichten van de module inkoopcontracten in het zaaksysteem, het maken van procesbeschrijvingen en het aanstellen van een contractmanager.

G

De inkoop-gerelateerde overeenkomsten zijn in het Zaaksysteem ingevoerd. Hierdoor ontstaat inzicht in welke opdrachten c.q. overeenkomsten, wanneer moeten worden aanbesteed. Met het invoeren van de overige overeenkomsten is een aanvang gemaakt. Leveranciers worden, binnen de beschikbare capaciteit, aangesproken op de geleverde en overeengekomen prestaties. In het project ''Herinrichting Heuvelstraat Silvolde' is in samenwerking met Wonion, een aanvang gemaakt om circulair inkopen te vertalen in concrete maatregelen. Om het draagvlak voor circulair inkopen te vergroten hebben de meeste medewerkers in 2018 deelgenomen aan een basiscursus circulair inkopen. Eind 2018 zijn alle bureaustoelen vervangen door de (op dit moment) meest circulaire bureaustoelen.

4.4: Waarborgen algemene juridische kwaliteit in de organisatie

G

Het team AJBZ voorziet de organisatie over de volle breedte van advies, soms ook ongevraagd op basis van signalering of nieuwe ontwikkelingen. Zodat de juridische kwaliteit geborgd is.

Het team beoordeelde wekelijks de juridische houdbaarheid van voorstellen en koppelde bevindingen terug aan de gemeentesecretaris.

Het terugkoppelen van landelijke jurisprudentie binnen de organisatie is nog een aandachtspunt. Op zaak niveau wordt wel gebruik gemaakt van nieuwe en spraakmakende jurisprudentie en ook besproken met betrokken ambtenaar.

4.5: Inwoners faciliteren zodat het gebruik van rechtsmiddelen als laagdrempelig en eenvoudig wordt ervaren.

G

Na ontvangst van een bezwaarschrift wordt contact opgenomen met bezwaarmaker. In dit gesprek wordt doorgevraagd naar een toelichting op of achtergrond bij het bezwaarschrift. Is het bezwaar gericht tegen het betreffende besluit, of zijn er achterliggende problemen die op een andere manier opgelost kunnen worden. Soms leidt dit informele contact ertoe dat een bezwaarschrift wordt ingetrokken; soms leidt dit ertoe dat de medewerker AJBZ een bezoek op locatie brengt of een gesprek organiseert tussen betrokkene en vakambtenaar. Het kan ook zijn dat na het informele contact wordt besloten om de zaak te agenderen op een hoorzitting bij de Commissie bezwaarschriften. Door deze werkwijze hebben bezwaarmakers een 'gezicht' bij de jurist van de gemeente waardoor de drempel naar de hoorzitting wordt verlaagd. In de regel wordt deze werkwijze dan ook als prettig ervaren.

Wat heeft het gekost in 2018?

Overhead Rekening 2017 Begroot voor wijziging 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Afwijking (tov begroot voor wijziging)
Baten            620           550            563        1.818    1.268
Lasten     10.198      12.711      12.556      15.985    3.275
Saldo 0 -12.161 -11.993 -14.167 -2.007
           
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2017 Begroot voor wijziging 2018 Begroot na wijziging 2018 Rekening 2018 Afwijking (tov begroot voor wijziging)
Baten      64.071      66.237      67.812      67.373    1.136
Lasten 3 99 84 0 -99
Saldo     64.068      66.139      67.728      67.373    1.235