Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1
Jaarstukken 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programmaverantwoording Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
Wat wilden we bereiken? Blz. 11
1: Prettig wonen, leven en werken Blz. 12
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 13
1.1: Borgen van de kwaliteit van wonen, leven en werken Blz. 14
1.1.1: Wonen Blz. 15
1.1.2: Ruimtelijke ordening Blz. 16
1.2: Invoering van de Omgevingswet Blz. 17
1.2.1: Opstellen Omgevingsvisie Blz. 18
1.2.2: Implementatie Omgevingswet Blz. 19
1.3: Uitgifte bedrijventerreinen Blz. 20
1.3.1: Faciliteren aankoop bedrijfskavels Blz. 21
1.4: Uitvoering Woonvisie Blz. 22
1.4.1: Uitvoeringsagenda Woonvisie Blz. 23
1.4.2: Afstemmen vraag en aanbod Woon-zorg Blz. 24
2: Passend aanbod van accommodaties Blz. 25
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 26
2.1: Borgen van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed. Blz. 27
2.1.1: Afstoten van overtollig gemeentelijk vastgoed Blz. 28
2.1.2: Actualiseren meerjarenonderhoudsplanning Blz. 29
2.1.3: Pilot verkoop openbaar groen Blz. 30
2.2: Actualiseren beleid sportaccommodaties Blz. 31
2.2.1: Nota Sportaccommodaties Blz. 32
2.3.: Cultureel erfgoed instandhouden en betekenis geven Blz. 33
2.3.1: Monumenten beleid Blz. 34
2.3.2: DRU Visie Blz. 35
3: Openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur Blz. 36
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 37
3.1: Borgen van de kwaliteit van openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur Blz. 38
3.1.1: Wegen en openbare verlichting Blz. 39
3.1.2: Groen Blz. 40
3.1.3: Riolering en water Blz. 41
3.2: Aanpassen openbare ruimte en infrastructuur Blz. 42
3.2.1: Openbare ruimte bij Maria Magdalena Postel Blz. 43
3.2.3: Civieltechnische kunstwerken en kunst in de openbare ruimte Blz. 44
3.2.3: Nieuwe ontwikkelingen infrastructuur Blz. 45
3.3: Buitengebied Blz. 46
3.3.1: Kavelruil Blz. 47
3.3.2: Ontwikkeling buitengebied Blz. 48
3.4: Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer Blz. 49
3.4.1: Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid Blz. 50
3.4.2: Verkeerseducatie: preventieve maatregelen Blz. 51
3.4.3: Kwaliteitsslag netwerk openbaar vervoer Blz. 52
Wat heeft het gekost in 2018? Blz. 53
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 54
Wat wilden we bereiken? Blz. 55
1: Opvoeden, leren en ontwikkelen Blz. 56
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 57
1.1: Iedereen doet mee. Blz. 58
1.1.1: Effectieve en samenhangende ondersteuning van ouders/opvoeders bij de opvoeding. Blz. 59
1.1.2: Vergroten van ontwikkelingskansen voor de jeugd. Blz. 60
1.1.3: Het bevorderen van een leefbare samenleving door cultuureducatie en -ontwikkeling. Blz. 61
1.2: Belemmeringen wegnemen en risico's beperken. Blz. 62
1.2.1: Taalvaardigheid wordt gestimuleerd. Blz. 63
1.2.2: Intensivering van vroegsignalering door netwerkpartners. Blz. 64
1.3: Goede randvoorwaarden voor opgroeien en opvoeden. Blz. 65
1.3.1: Goede netwerksamenwerking bij (preventieve) jeugdhulp. Blz. 66
1.3.2: Het op- en afschalen verloopt soepel. Blz. 67
2: Werken, verdienen en uitgeven Blz. 68
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 69
2.1: Iedereen doet mee Blz. 70
2.1.1: Participatie door inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 71
2.1.2: De keten rondom werken, verdienen en uitgeven functioneert. Blz. 72
2.1.3: Jongeren halen hun startkwalificatie. Blz. 73
2.2: Minder inwoners met een uitkering. Blz. 74
2.2.1: Hoge uitstroom naar werk. Blz. 75
2.2.2: Meer rendement Laborijn. Blz. 76
2.2.3: Vangnetuitkering 2018. Blz. 77
2.3: Inwoners zijn financieel zelfredzaam. Blz. 78
2.3.1: Uitvoeringsbeleid voor meedoen geïmplementeerd. Blz. 79
2.3.2: Samenhangende aanpak schulddienstverlening. Blz. 80
2.3.3: Werken loont. Blz. 81
3: Samenleven en meedoen Blz. 82
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 83
3.1: Iedereen doet mee Blz. 84
3.1.1: Voorzieningen zijn er op gericht dat iedereen kan meedoen. Blz. 85
3.2: Inwoners zijn zelfredzaam. Blz. 86
3.2.1: Nieuwe vormen van mobiliteit. Blz. 87
3.2.2: Statushouders integreren meer. Blz. 88
3.3: Inwoners zijn samenredzaam. Blz. 89
3.3.1: Samenhang in de wijk/het dorp en representatieve belangenvertegenwoordiging. Blz. 90
3.3.2: Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund. Blz. 91
3.3.3: Een actieve adviesraad sociaal domein. Blz. 92
4: Gezond leven, bewegen en ontspannen Blz. 93
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 94
4.1: Gezonde en actieve inwoners. Blz. 95
4.1.1: Succesvolle inzet van buurtsportcoaches. Blz. 96
4.1.2: Achterhoek in Beweging en Special Olympics Nationale Spelen in de Achterhoek. Blz. 97
4.1.3: Verenigingen en stichtingen werken aan een inclusieve vitale samenleving. Blz. 98
4.2: Ontspannen werkt preventief. Blz. 99
4.2.1: Ontspanning door inspanning. Blz. 100
4.2.2: Andere vormen van ontspanning. Blz. 101
4.2.3: Verenigingen en stichtingen werken aan een inclusieve vitale samenleving. Blz. 102
5: Verzorgen, verplegen, verhelpen Blz. 103
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 104
5.1: Ondersteuning, hulp en zorg wordt op de juiste manier ingezet. Blz. 105
5.1.1: Inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning, hulp en zorg. Blz. 106
5.1.2: Inzet van de juiste ondersteuning, hulp en zorg. Blz. 107
5.1.3: De juiste ondersteuning, hulp en zorg zijn beschikbaar. Blz. 108
5.2: Ondersteuning, hulp en zorg wordt in samenhang ingezet. Blz. 109
5.2.1: Integrale aanpak van problemen. Blz. 110
5.2.2: Integrale samenwerking. Blz. 111
6: Algemeen en uitvoering Blz. 112
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 113
6.1: Transformatie en innovatie Blz. 114
6.1.1: Anders denken is de praktijk. Blz. 115
6.1.2: Nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Blz. 116
6.1.3: Leren van anderen. Blz. 117
6.2: Effectief en efficiënt Blz. 118
6.2.1: Leren van feedback en analyses. Blz. 119
6.2.2: Bedrijfsprocessen zijn simpel, direct en in samenhang. Blz. 120
Wat heeft het gekost in 2018? Blz. 121
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 122
Wat wilden we bereiken? Blz. 123
1: Economie, duurzaamheid en samenwerking Blz. 124
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 125
1.1: (Economie) Versterken van de economie om daarmee werk & inkomen te borgen Blz. 126
1.1.1: Focus op Economische ontwikkeling Blz. 127
1.1.2: Goed ondernemersklimaat bieden Blz. 128
1.1.3: Innovatiekracht van bedrijven bevorderen Blz. 129
1.1.4: Spanningen op de arbeidsmarkt tegen gaan Blz. 130
1.1.5: Realisatie breedband in het buitengebied Blz. 131
1.1.6: Uitvoering geven aan het Regionaal Afsprakenkader Detailhandel Blz. 132
1.1.7: Versterken van de sector vrijetijdseconomie Blz. 133
1.2 : (Economie) Circulaire economie bevorderen Blz. 134
1.2.1: Circulair inkopen Blz. 135
1.2.2: Circulair bouwen en slopen Blz. 136
1.2.3: Bedrijven; kennis opdoen en delen over circulaire economie Blz. 137
1.3: (Duurzaamheid) Energietransitie bevorderen Blz. 138
1.3.1: Energietransitie; opwekking duurzame energie binnen de gemeente grenzen Blz. 139
1.3.2: Energietransitie; energiebesparing, energiezuinige (ver)bouw, inkoop duurzame energie, burgerinitiatieven, verduurzamen bedrijven Blz. 140
1.3.3: Energietransitie; organisatie, monitoring en bijstellen Blz. 141
1.4 : (Samenwerking) Versterken van de regio Achterhoek om te wonen, werken en verblijven Blz. 142
1.4.1: Uitvoering geven aan regionale doelen Blz. 143
1.4.2: Samen een herziene versie opstellen Blz. 144
1.4.3: Heldere structuur geven aan de samenwerking Blz. 145
1.5: (Samenwerking) Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren Blz. 146
1.5.1: Samen werken aan Nederlands Duitse samenwerking Blz. 147
1.5.2: Continueren van het netwerkburo Blz. 148
1.5.3: Verbinden van verleden, heden en toekomst van ijzer Blz. 149
2: Onderwijs Blz. 150
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 151
2.1: Toekomstbestendig Onderwijs realiseren Blz. 152
2.1.1: Nieuwbouw VMBO-locatie Almende College Blz. 153
2.1.2: Toekomst basisonderwijs verkennen Blz. 154
2.1.3: Samenwerking onderwijs en gemeente in de ondersteuning van onze kinderen Blz. 155
2.2: Ontwikkelkansen Peuters Vergroten Blz. 156
2.2.1: Uitvoeringsregels Peuteropvang Oude IJsselstreek Blz. 157
2.2.2: Kwaliteitsverbetering Peuteropvang Blz. 158
Wat heeft het gekost in 2018? Blz. 159
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 160
Wat wilden we bereiken? Blz. 161
1: Dienstverlening Blz. 162
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 163
1.1: Klantcontact optimaliseren Blz. 164
1.1.1: Uitbreiden van deskundigheid op het gebied van online communicatie Blz. 165
1.1.2: Onderzoeken dienstverlening frontoffice Blz. 166
1.1.3: Ontvangstruimte verbeteren Blz. 167
1.2: Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening Blz. 168
1.3: De gemeente is voor alle inwoners in brede zin toegankelijk (Inclusie) Blz. 169
1.3.1: Uitvoeren van de agenda Blz. 170
2: Schoon en veilig Blz. 171
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 172
2.1: De inwoner ervaart onze gemeente als schoon Blz. 173
2.1.1: Scheiden van afval (grondstoffen) door de inwoners Blz. 174
2.1.2: VANG beleid evalueren, monitoren en bijsturen Blz. 175
2.2: Veiligheid binnen de samenleving vergroten Blz. 176
2.2.1: Actualiseren uitvoeringsbeleid APV Blz. 177
2.2.2: Vaststellen regionaal beleid aanpak verwarde personen Blz. 178
2.2.3: Voorkomen woninginbraken door preventie Blz. 179
2.2.4: Meer inzet op voorkomen en bestrijden Blz. 180
Wat heeft het gekost in 2018? Blz. 181
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 182
Inleiding Blz. 183
Wat wilden we bereiken? Blz. 184
1: Personeel en Organisatie Blz. 185
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 186
1.1: Streven naar continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie Blz. 187
1.1.1: Doorontwikkeling van de organisatie en versterken van de positionering van management en teams Blz. 188
1.1.2: Onderhoud loongebouw Blz. 189
1.1.3: Ondersteunen van de organisatie met behulp van goede personeelsinstrumenten Blz. 190
2: Communicatie Blz. 191
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 192
2.1: Communicatie voorziet in (maatschappelijke) informatiebehoefte Blz. 193
2.1.1: Inzet van Factor C Blz. 194
2.1.2: Uitbreiding inzet digitale middelen Blz. 195
2.1.3: Professionalisering monitoring Blz. 196
2.2: Het verder professionaliseren van de interne- en externe communicatie Blz. 197
2.2.1: Opstellen uitvoeringsplan strategische communicatievisie Blz. 198
2.2.2: Meer communiceren met beeld Blz. 199
3: Informatievoorziening Blz. 200
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 201
3.1: Digitale Dienstverlening en Informatievoorziening Blz. 202
3.1.1: Dienstverlening Digitaliseren Blz. 203
3.1.2: Informatievoorziening Digitaliseren Blz. 204
3.1.3: Beheren Gegevens Blz. 205
3.1.4: Beheren Software en applicatielandschap Blz. 206
3.1.5: Informatie veilig verwerken Blz. 207
3.1.6: Informatie privacybewust verwerken Blz. 208
4: Financiën, juridische zaken en contractmanagement Blz. 209
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 210
4.1: Continue verbetering interne processen op basis van onze interne controle en aanbevelingen accountant Blz. 211
4.1.1: De resultaten van de interne controles beoordelen we gedurende het jaar zodat eerder verbeteringen worden doorgevoerd. We voeren aanbevelingen uit de IT-audit uit. Blz. 212
4.1.2: We controleren diverse aanbestedingen op basis van EU-regelgeving. Blz. 213
4.1.3: We benoemen voor de accountantscontrole 2018-2020 een nieuwe accountant Blz. 214
4.2: Verbeteren budgetbeheer en sturing op de P&C-cyclus Blz. 215
4.2.1: Twee keer per jaar hebben we interne inhoudelijke en financiële sessies ter voorbereiding van begroting en jaarrekening en monitoren individuele kwaliteit budgetbeheer Blz. 216
4.2.2: Implementatie van digitaal budgetbeheer in het P&C-systeem Blz. 217
4.3: Duurzame kwaliteitsverbetering van de inkoop- en verkoopprocessen (rechtmatig, doelmatig en doeltreffend) Blz. 218
4.3.1: Toetsing op naleving contractuele verplichtingen Blz. 219
4.3.2: Teams informeren over het proces van inkoop, verkoop, aanbesteding en contractmanagement. Blz. 220
4.3.3: Circulair inkopen stimuleren door één of meerdere aansprekende voorbeelden van circulair inkopen te realiseren, alsmede het vergroten en delen van onze kennis over "van lineair naar circulair inkopen". Blz. 221
4.4: Waarborgen algemene juridische kwaliteit in de organisatie Blz. 222
4.4.1: Borgen van juridische kwaliteit van onze producten Blz. 223
4.4.2: Vergroten juridische kennis van de ambtelijke organisatie Blz. 224
4.5: Inwoners faciliteren zodat het gebruik van rechtsmiddelen als laagdrempelig en eenvoudig wordt ervaren. Blz. 225
4.5.1: Toepassen premediation Blz. 226
4.5.2: Inzetten van alternatieve vormen van geschilbeslechting Blz. 227
Wat heeft het gekost in 2018? Blz. 228
Paragrafen Blz. 229
Paragrafen Blz. 230
Paragraaf Financiering Blz. 231
Inleiding Blz. 232
Beleid Blz. 233
Financiering Blz. 234
Risicobeheer Blz. 235
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 236
Inleiding Blz. 237
Beleid Blz. 238
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 239
GGD-Gelre IJssel (Zutphen) Blz. 240
Laborijn Blz. 241
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 242
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 243
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 244
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (Apeldoorn) Blz. 245
Deelnemingen Blz. 246
Financieel overzicht Blz. 247
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Beleid Blz. 250
Tarieven Blz. 251
Opbrengsten Blz. 252
Kwijtschelding Blz. 253
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 254
Inleiding kapitaalgoederen Blz. 255
Beleids- en beheerplannen Blz. 256
Wegen Blz. 257
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 258
Openbare verlichting Blz. 259
Riolering Blz. 260
Groen Blz. 261
Water Blz. 262
Speelplaatsen Blz. 263
Financieel overzicht Blz. 264
Paragraaf Grondbeleid Blz. 265
Inleiding Blz. 266
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 267
Actualisaties en herzieningen grondexploitaties Blz. 268
Risico’s Blz. 269
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 270
Inleiding Blz. 271
Beleid Blz. 272
Weerstandsvermogen Blz. 273
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 274
Kengetallen Blz. 275
Jaarrekening 2018 Blz. 276
Jaarrekening 2018 Blz. 277
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap