Programma 2: Een leefbare gemeente

Doelstellingen programma 2

Stand van zaken

Alle onderdelen van programma 2 zijn terug te vinden onder de opgaven ‘Meedoen met onze samenleving', 'Een
leven lang leren’ en ‘flexibel wonen op maat’.

Wat heeft het gekost in 2019?

Onderstaande tabel betreft cijfers inclusief reservemutaties. Hierin wordt weergegeven hoe de financiën in heel programma 2 eruit zien, gebaseerd op de begroting. Meer inzicht in het Sociaal Domein, meer specifiek de Kwaliteitsslag, is te vinden in hoofdstuk 9, onderdeel programma 2.

Programma 2 Begroot voor wijziging 2019 Begroot na wijziging 2019 Rekening 2019 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 11.139 11.059 12.001 942
Lasten 47.687 47.772 47.967 195
Saldo (36.548) (36.713) (35.966) 747
Bedragen x 1.000