Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programmaverantwoording Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Opgaven Blz. 10
-1. Meedoen aan onze samenleving Blz. 11
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 12
*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 13
*2.1.1.1: We verminderen en vereenvoudigen regels. Blz. 14
*2.1.1.2: We stimuleren inwoners met sociale netwerk strategieën. Blz. 15
*2.1.1.3: Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk 'bij huis'. Blz. 16
*2.1.1.4: Gebruik maken van ervaringsdeskudigen. Blz. 17
*2.1.1.5: De gemeente neemt meer de regie. Blz. 18
*2.1.1.6: De gemeente zet meer in op vroegsignalering. Blz. 19
*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 20
*2.1.2.1: Één integraal toegangsteam. Blz. 21
*2.1.2.2: We kopen regionaal scherper in. Blz. 22
*2.1.2.3: Door samenwerking en afstemming maken we concrete afspraken. Blz. 23
*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving. Blz. 24
*2.1.3.1: Multimediaal informatiepunt. Blz. 25
*2.1.3.2: Voorlichting. Blz. 26
*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 27
*2.1.4.1: E-health (zorg via internet, of ‘blended care’ als er een combinatie van face-to-face en online zorg wordt ingezet). Blz. 28
*2.1.4.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk. Blz. 29
*2.1.4.3: Duurzame en integrale aanpak. Blz. 30
*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan. Blz. 31
*2.1.5.1: Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Blz. 32
*2.1.5.2: Het werkgeversservicepunt Achterhoek. Blz. 33
*2.1.5.3: Intensieve contacten met de bedrijven. Blz. 34
*2.1.5.4: Ontwikkelen trajecten. Blz. 35
*2.1.5.5: Project 'Unieke Achterhoekers aan het werk'. Blz. 36
*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd. Blz. 37
*2.1.7.1: Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 38
*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 39
*2.1.8.1: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 40
*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 41
*2.1.9.1: Ontwikkelen van een sociale marketing campagne. Blz. 42
*2.1.9.2: Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie'. Blz. 43
*2.1.9.3: Project Vitaal Veilig Wonen. Blz. 44
*2.1.9.4: Professionele buurtsportcoaches. Blz. 45
*2.1.9.5: Regionale projectorganisatie Achterhoek in beweging. Blz. 46
*2.1.9.6: Preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact'. Blz. 47
*2.1.9.7: Inzet van professionele cultuurcoach. Blz. 48
*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 49
*4.1.6.1: Uitvoering 0-meting/quick scan. Blz. 50
*4.1.6.2: Uitvoeringsplannen schrijven en realiseren op basis van de quick scan. Blz. 51
-2. Een leven lang leren Blz. 52
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 53
*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost. Blz. 54
*2.2.4.1: We maken schoolmaatschappelijk werk op elke school beschikbaar. Blz. 55
*2.2.4.2: Samen met scholen helpen we gezinnen bij opvoed- en opgroeiproblemen. Blz. 56
*2.2.4.3: We versterken de uitvoering en capaciteit van de leerplicht. Blz. 57
*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen. Blz. 58
*3.2.1.1: We starten met de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs (Almende College VMBO). Blz. 59
*3.2.1.3: Passende huisvesting. Blz. 60
*3.2.1.4: Verkennen mogelijkheden voor huisvesting Silvolde. Blz. 61
*3.2.1.5: Besluit onderwijshuisvesting Etten. Blz. 62
*3.2.1.6: Er komt glasvezel in het buitengebied. Blz. 63
*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 64
*3.2.2.1: We brengen in beeld hoeveel inwoners geen startkwalificatie hebben. Blz. 65
*3.2.2.2: Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek maken we een plan om deze mensen te helpen. Blz. 66
*3.2.2.3: Regionaal 'Actieplan Achterhoekse jongeren'. Blz. 67
*3.2.2.4: 2 Pilots ondersteuningsprojecten. Blz. 68
*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 69
*3.2.3.1: Herkennen van laaggeletterdheid. Blz. 70
*3.2.3.2: Overleg werkgevers en maatschappelijke organisaties. Blz. 71
*3.2.3.3: Gerichte taalles. Blz. 72
*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Blz. 73
*3.2.5.1: Stimuleren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Blz. 74
-3. Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven Blz. 75
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 76
*1.3.1: Goede bedrijventerreinen. Blz. 77
*1.3.1.2: We ontwikkelen het bedrijventerrein Hofskamp Oost III. Blz. 78
*1.3.1.5: We leveren een bijdrage aan de verbetering van de N18 Blz. 79
*1.3.1.6: Promoten initiatieven. Blz. 80
*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie. Blz. 81
*3.3.2.1: We werken nauw samen met partners in het Smart Business Center (SBC) op het DRU-Industriepark. Blz. 82
*3.3.3: Gepast werk voor inwoners. Blz. 83
*3.3.3.1: We organiseren samen met onze maatschappelijke partners bijeenkomsten om (jonge) mensen te interesseren in techniek zodat er uiteindelijk goed opgeleid personeel voor de bedrijven beschikbaar is. Blz. 84
*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland. Blz. 85
*3.3.4.1: We stellen een actieplan op om start-ups mogelijk te maken op. Blz. 86
*3.3.4.3: We stimuleren bedrijven om deel te nemen aan de innovatiehubs in de Achterhoek. Hiermee stimuleren we innovatie, geven we uitvoering aan de Innovatie Agenda en de Smarthub. Blz. 87
*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid. Blz. 88
*3.3.5.1: Actieplan 'groene-loper-beleid'. Blz. 89
*3.3.5.2: Toeristisch inspiratiepunt op DRU-Industriepark. Blz. 90
*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap. Blz. 91
*3.3.6.1: We maken per kern een plan en afspraken over detailhandel. Blz. 92
*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 93
*3.3.7.1: We richten een nieuw adviesorgaan op voor economische groei in de gemeente en de regio. Hiermee versterken we het economische ecosysteem. Blz. 94
*3.3.7.2: We helpen het nieuwe adviesorgaan nieuwe samenwerkingsverbanden, cross-overs tussen sectoren en nieuwe gezamenlijke doelen te bereiken. Blz. 95
-4. Over grenzen heen kijken Blz. 96
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 97
*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek. Blz. 98
*3.4.1.1: We nemen een actieve positie in in de nieuwe Achterhoekse samenwerking. Blz. 99
*3.4.1.2: We richten een breed adviesorgaan van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 100
*3.4.1.3: We werken actief mee aan de regionale opdrachten die uit de Achterhoek Tafels en de Board komen. Blz. 101
*3.4.1.4: Bij al onze plannen en besluiten wegen we de invloed en het belang af voor de regio. Blz. 102
*3.4.1.5: We maken samen met de regio een plan om met de Provincie en het Rijk afspraken te maken hoe we onze problemen samen kunnen oplossen. Blz. 103
*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 104
*3.4.2.1: We dragen bij aan de projecten die voortkomen uit het Leonardo da Vinci – plan, waarmee jongeren uit het Euregiogebied enthousiast gemaakt worden voor techniek en creativiteit. Blz. 105
*3.4.2.2: Gezamenlijke en internationale gebiedsontwikkeling ‘Oude IJsselzone’ waarbij we de mogelijkheden voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling verkennen met partijen die direct of indirect verbonden zijn met de Oude IJssel. Blz. 106
*3.4.2.3: In grensoverschrijdend verband gaan we kijken of we talent en hoog opgeleid personeel kunnen samenbrengen en werven voor innovatie en bedrijven. Blz. 107
*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Blz. 108
*3.4.3.1: We zetten het Internationaal Netwerkburo voort en betrekken hier meer partijen bij. Blz. 109
*3.4.3.2: De aanbevelingen aan de gemeenten vanuit het rapport van het GEA (Grensoverschrijdende economische aanpak) pakken we op. Blz. 110
-5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 111
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 112
*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming. Blz. 113
*1.5.1.1: We maken een plan zodat iedereen het belang van verduurzaming kent. Blz. 114
*1.5.1.2: Organiseren van informatiebijeenkomsten. Blz. 115
*1.5.1.3: Realisatie akkoord van Groenlo. Blz. 116
*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 117
*1.5.2.1: Locaties aanwijzen. Blz. 118
*1.5.2.2: Solarparken. Blz. 119
*1.5.2.3: Burgerinitiatieven. Blz. 120
*1.5.2.4: Project 'zonnige bedrijven'. Blz. 121
*1.5.2.5: Regionaal ontwikkelfonds duurzame energie. Blz. 122
*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 123
*1.5.3.1: Warmteplan. Blz. 124
*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 125
*1.5.4.1: Duurzaamheidsleningen en VerduurSaam Energieloket. Blz. 126
*1.5.4.3: We zetten bedrijven aan tot energie besparing. Blz. 127
*1.5.4.4: We controleren bedrijven op hun energiebeleid en helpen hen energie te besparen. Blz. 128
*1.5.4.5: We controleren alle nieuwbouwplannen op energieneutraliteit. Blz. 129
*1.5.4.6: We maken een plan om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken en beginnen met de uitvoering ervan. Blz. 130
*1.5.4.7: We doen ervaring op met het renoveren van minimaal 10 bestaande woningen tot energieneutrale woningen. Blz. 131
*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%. Blz. 132
*1.5.5.1: Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) beleids- en uitvoeringsplan in 2018. Blz. 133
*1.5.5.2: We gaan extra voorlichten en controleren op een juiste afvalscheiding. Blz. 134
*1.5.5.3: We maken een nieuw beleidsplan om tot 90% afvalscheiding in 2025 te komen. Blz. 135
*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 136
*1.5.6.2: Inkoop van materiaal circulair maken. Blz. 137
*1.5.6.4: We gaan de Heuvelstraat in Silvolde circulair herinrichten. Dit doen we samen met Wonion. Blz. 138
*1.5.6.5: Nieuwbouwplannen van bouwbedrijven toetsen we aan circulaire doelstellingen. Blz. 139
*1.5.6.7: We gaan inwoners helpen bij het opruimen van de asbestdaken. Blz. 140
-6. Van buiten naar binnen werken Blz. 141
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 142
*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 143
*4.6.1.2: Op basis van de resultaten van de 0-meting vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 144
*4.6.1.3: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 145
*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 146
*4.6.2.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 147
*4.6.2.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 148
*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 149
*4.6.3.1: Opstellen producten- en Diensten Catalogus. Blz. 150
*4.6.3.2: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 151
*4.6.3.3: Website geschikt maken voor gebruik door iedereen. Blz. 152
*4.6.3.4: We gaan een proef doen met chatten via de website. Blz. 153
*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren. Blz. 154
*4.6.4.1: Ambtenaren worden gecoacht in hun veranderende rol. Blz. 155
*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 156
*4.6.5.1: We werken uit in een notitie wat we bedoelen met een ‘ja, mits’ houding, zodat dit voor alle medewerkers begrijpelijk is. Blz. 157
-7. Een visie op onze omgeving Blz. 158
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 159
*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet. Blz. 160
*1.7.1.1: Vaststellen omgevingsvisie (toekomstvisie). Blz. 161
*1.7.1.2: Ontwikkelen omgevingsplan. Blz. 162
*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen. Blz. 163
*1.7.2.1: De initiatiefnemer is zelf aan zet. Blz. 164
-8. Flexibel wonen op maat Blz. 165
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 166
*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu. Blz. 167
*1.8.1.1: We voeren de woonvisie verder uit. Blz. 168
*1.8.1.2: Extra woningen. Blz. 169
*1.8.1.3: Woonmonitor. Blz. 170
*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 171
*1.8.2.2: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 172
*1.8.2.3: We evalueren de startersleningen. Blz. 173
*1.8.2.4: We starten een pilot ‘woonadvies’. Blz. 174
*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning. Blz. 175
*1.8.3.1: Implementeren BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Blz. 176
*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen Blz. 177
*2.8.2.1: We voeren een lobby richting het Rijk en Provincie om wonen en zorg weer te koppelen. Blz. 178
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 179
Doelstellingen programma 1 Blz. 180
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 181
*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis. Blz. 182
*1.10.1.1: We voeren het nieuwe beleidsplan wegen uit en zetten de stijgende lijn door. Blz. 183
*1.10.2: Openbare verlichting. Blz. 184
*1.10.2.1: Uitvoering vervangingsplan openbare verlichting. Blz. 185
*1.10.3: Wateroverlast. Blz. 186
*1.10.3.1: Uitvoering stresstest. Blz. 187
*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 188
*1.10.4.1:Vogelbuurt Blz. 189
*1.10.4.2: We stellen nieuw speelruimte beleid op. Blz. 190
*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot. Blz. 191
*1.10.5.1: Aanpak van verkeerskundige probleempunten Blz. 192
*1.10.5.2: We passen wegbermen aan met groen. Blz. 193
*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 194
*1.10.6.1: Versterken van het openbaar vervoer Blz. 195
*1.10.6.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 196
*1.10.6.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 197
*1.10.6.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen Blz. 198
*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau). Blz. 199
*1.10.7.1: Meerjarenonderhoudsplanningen. Blz. 200
*1.10.8: Plattelandsontwikkeling. Blz. 201
*1.10.8.1: Plattelandsraad. Blz. 202
*1.10.8.2: Kavelruil. Blz. 203
*1.10.8.3: Ontwikkelingen in de landbouw. Blz. 204
*1.10.8.4: Gebiedsontwikkeling Aaltense Goor / Zwarte Veen / Vennebulten. Blz. 205
Wat heeft het gekost in 2019? Blz. 206
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 207
Doelstellingen programma 2 Blz. 208
Stand van zaken Blz. 209
Wat heeft het gekost in 2019? Blz. 210
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 211
Doelstellingen programma 3 Blz. 212
Stand van zaken Blz. 213
Wat heeft het gekost in 2019? Blz. 214
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 215
Doelstellingen programma 4 Blz. 216
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 217
*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5. Blz. 218
*4.10.1.1: Dienstverlening op locatie. Bijvoorbeeld bezorgen van paspoorten aan huis. Blz. 219
*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig. Blz. 220
*4.10.2.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 221
*4.10.2.2: Samenwerken met sociaal domein op gebied van verwarde personen en wet woonoverlast. Blz. 222
*4.10.2.3: Vaststellen van geluidsnormen (college bevoegdheid). Blz. 223
*4.10.2.4: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 224
*4.10.2.5: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 225
*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig. Blz. 226
*4.10.3.1: Training organiseren met ervaringsdeskundigen (inclusie). Blz. 227
Wat heeft het gekost in 2019? Blz. 228
Programma 5: Bedrijfsvoering/overhead Blz. 229
Doelstellingen programma 5 Blz. 230
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 231
*5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 232
*5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfvoering. Blz. 233
*5.10.1.2: Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 234
*5.10.1.3: We verbeteren de controles op uitbesteedde taken. Blz. 235
*5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 236
*5.10.2.1: We voeren activiteiten uit om het bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp te vergroten. Blz. 237
*5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 238
Wat heeft het gekost in 2019? Blz. 239
Paragrafen Blz. 240
Paragrafen Blz. 241
Paragraaf financiering Blz. 242
Inleiding Blz. 243
Beleid Blz. 244
Financiering Blz. 245
Risicobeheer Blz. 246
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 247
Inleiding Blz. 248
Beleid Blz. 249
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 250
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 251
Laborijn Blz. 252
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 253
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 254
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 255
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 256
Deelnemingen Blz. 257
Financieel overzicht Blz. 258
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 259
Inleiding Blz. 260
Beleid Blz. 261
Tarieven Blz. 262
Opbrengsten Blz. 263
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 264
Kwijtschelding Blz. 265
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 266
Inleiding Blz. 267
Beleids- en beheerplannen Blz. 268
Wegen Blz. 269
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 270
Openbare verlichting Blz. 271
Riolering Blz. 272
Groen, natuur en landschap Blz. 273
Water Blz. 274
Speelplaatsen Blz. 275
Financieel overzicht Blz. 276
Paragraaf Grondbeleid Blz. 277
Inleiding Blz. 278
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 279
Actualisaties en herzieningen grondexploitaties Blz. 280
Risico’s Blz. 281
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 282
Inleiding Blz. 283
Beleid Blz. 284
Weerstandsvermogen Blz. 285
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 286
Kengetallen Blz. 287
Jaarrekening 2019 Blz. 288
Jaarrekening 2019 Blz. 289
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap