Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programmaverantwoording Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 11
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 12
-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 13
-1.5.1.1: Regionale energie strategie (RES). Blz. 14
-1.5.1.2: Regionale energie monitor 2020. Blz. 15
-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 16
-1.5.2.1: Warmtetransitievisie. Blz. 17
-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 18
-1.5.3.1: Wijk van de toekomst. Blz. 19
-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 20
-1.5.4.1: Uitvoeringorganisatie afvalinzameling. Blz. 21
-1.5.4.2: Milieustraat. Blz. 22
-1.5.4.3: Circulair Varsseveld. Blz. 23
*1.7: Een visie op onze omgeving. Blz. 24
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 25
-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet. Blz. 26
-1.7.1.1: Vaststellen Omgevingsvisie (Toekomstvisie). Blz. 27
-1.7.1.2: Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Blz. 28
-1.7.1.3: Starten met de implementatie van het Omgevingsplan. Blz. 29
-1.7.1.4: Starten met de verandering in houding en gedrag. Blz. 30
*1.8: Flexibel wonen op maat Blz. 31
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 32
-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans. Blz. 33
-1.8.1.1: We bouwen extra woningen. Blz. 34
-1.8.1.2: We bepalen de woningbehoefte kleine kernen en buitengebied. Blz. 35
-1.8.1.3: We pakken leegstand aan. Blz. 36
-1.8.1.4: We evalueren de startersleningen. Blz. 37
-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 38
-1.8.2.1: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 39
Overige onderwerpen binnen programma 1 Blz. 40
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 41
-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 42
-1.10.1.1: Herziening van het "Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)". Blz. 43
-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 44
-1.10.2.1: Versterken van het openbaar vervoer. Blz. 45
-1.10.2.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 46
-1.10.2.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 47
-1.10.2.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen. Blz. 48
-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Blz. 49
-1.10.3.1: Het opstellen van een visie op een vitaal en leefbaar platteland. Blz. 50
-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken. Blz. 51
-1.10.4.1: Het opstellen van een visie op ontwikkelingen op het stroomgebied niveau van de Oude-IJssel & A-Strang. Blz. 52
-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen. Blz. 53
-1.10.5.1: We stellen een visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen op. Blz. 54
Wat heeft het gekost in 2020? Blz. 55
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 56
*2.1: Meedoen aan onze samenleving Blz. 57
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 58
-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 59
-2.1.1.1: Versterken samenleving; komen tot een samenhangend en dekkend basisniveau. Blz. 60
-2.1.1.2: Hulp en ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk ‘bij huis’. Blz. 61
-2.1.1.3: Uitvoeren kwaliteitsslag in het sociaal domein. Blz. 62
-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 63
-2.1.2.1: We maken concrete afspraken over samenwerking en afstemming. Blz. 64
-2.1.2.2: Inrichten van de toegang tot Jeugd en de doorontwikkeling daarvan tot integrale toegang. Blz. 65
-2.1.2.3: Online hulp- en dienstverlening uitbreiden in afstemming met het informatiepunt als genoemd onder 2.1.1.1. Blz. 66
-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 67
-2.1.3.1: Aan de slag met nieuwe vormen van participatie. Blz. 68
-2.1.3.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk faciliteren. Blz. 69
-2.1.3.3: Beleid ontwikkelen voor schuldhulpverlening. Blz. 70
-2.1.3.4: Invoering nieuwe Wet inburgering. Blz. 71
-2.1.3.5: Uitvoering taken Participatiewet onder eigen regie. Blz. 72
-2.1.3.6: Experiment Meedoen Werkt! Blz. 73
-2.1.3.7: Realiseren van betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 74
-2.1.3.8: Doorontwikkeling Meedoen. Blz. 75
-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning mogelijk is. Blz. 76
-2.1.4.1: Actualiseren uitvoeringsbeleid informele zorg en verbeteren ondersteuning van vrijwillige inzet. Blz. 77
-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 78
-2.1.5.1: Uitvoeren preventieprogramma ‘positieve gezondheid en preventie’. Blz. 79
-2.1.5.2: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving. Blz. 80
-2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA). Blz. 81
-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’. Blz. 82
-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz. Blz. 83
-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen. Blz. 84
-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 85
-2.1.6.1: Uitvoeren van activiteiten samen met de werkgroep Onbeperkt meedoen. Blz. 86
-2.1.6.2: Uitvoeren acties als vervolg op 0-meting. Blz. 87
*2.2: Een leven lang leren Blz. 88
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 89
-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 90
-2.2.1.1: We werken aan het regionale plan Achterhoekse jongeren in beeld. Blz. 91
-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 92
-2.2.2.1: We zoeken samenwerkingspartners om laaggeletterden te vinden en te ondersteunen. Blz. 93
Wat heeft het gekost in 2020? Blz. 94
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 95
*3.2: Een leven lang leren Blz. 96
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 97
-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs. Blz. 98
-3.2.1.1: Actualiseren uitvoering van het leerlingenvervoer. Blz. 99
-3.2.1.2: Leerplicht van curatief naar preventief (voorkomen is beter dan genezen). Blz. 100
-3.2.1.3: Sluiten van een samenwerkingsconvenant met de schoolbesturen in het basisonderwijs. Blz. 101
-3.2.2: Onderwijshuisvesting . Blz. 102
-3.2.2.1: We maken samen met de betrokken schoolbesturen een bouwplan voor een IKC in Gendringen. Blz. 103
-3.2.2.2: We maken samen met de betrokken partners in de pilot ‘doorgaande leerlijn Silvolde’ een plan voor de onderwijshuisvesting in Silvolde. Blz. 104
*3.3: Bloeiende economie Blz. 105
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 106
-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen. Blz. 107
-3.3.1.1: Het bestemmingsplan Hofskamp Oost III wordt ter vaststelling aangeboden. Blz. 108
-3.3.1.2: Opstellen van scenario’s voor het re-vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 109
-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap. Blz. 110
-3.3.2.1: Starten project Ondernemers aan Zet in andere winkelkernen naar behoefte. Blz. 111
-3.3.2.2: Opzetten ondernemersfonds per kern naar behoefte. Blz. 112
-3.3.2.3: We zetten de mogelijkheden die het “afwegingskader wonen” actief in. Blz. 113
-3.3.3: Versterken van de toeristische sector. Blz. 114
-3.3.3.1: Naar aanleiding van de expertmeeting stellen we een herzien beleidsplan op. Blz. 115
-3.3.3.2: Vanaf 2020 voeren we het beleidsplan uit. Blz. 116
-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid. Blz. 117
-3.3.4.1: Opstellen aanvalsplan met maatregelen voor eventuele economische conjuncturele schommelingen. Blz. 118
*3.4: Over onze grenzen heen kijken Blz. 119
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 120
-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 121
-3.4.1.1: Uitvoeringsplan vaststellen voor samenwerking met gemeente Doetinchem, Emmerich, Montferland en Kleve. Blz. 122
-3.4.1.2: Strategische top 3 voor nieuwe terreinen met de samenwerking gemeente Bocholt benoemen en vaststellen. Blz. 123
-3.4.1.3: Internationaal Netwerkbureau onderbrengen in een door EUREGIO Gronau e.a. opnieuw op te richten ‘GrensWerk’. Blz. 124
-3.4.1.4: Opstellen draaiboek met begroting voor de organisatie jaarvergadering Ring van IJzersteden 2021. Blz. 125
-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de achterhoek. Blz. 126
-3.4.2.1: Evalueren van de opbrengsten/ midterm review van de regionale samenwerking. Blz. 127
-3.4.2.2: We inventariseren plannen en projecten die in aanmerking komen voor de tweede tranche van de regiodeal en dienen hiertoe een voorstel in. Blz. 128
Wat heeft het gekost in 2020? Blz. 129
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 130
*4.6: Van buiten naar binnen werken Blz. 131
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 132
-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 133
-4.6.1.1: Op basis van onderzoek vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 134
-4.6.1.2: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 135
-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken. Blz. 136
-4.6.2.1: We geven uitvoering aan de nieuwe visie op dienstverlening. Blz. 137
-4.6.3: Met een taskforce werken. Blz. 138
-4.6.3.1: Taskforce Wonen en zorg vormgeven. Blz. 139
-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek. Blz. 140
-4.6.4.1: Onderzoeken en opzetten van het PMIA. Blz. 141
Overige onderwerpen binnen programma 4 Blz. 142
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 143
-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig. Blz. 144
-4.10.1.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 145
-4.10.1.2: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 146
-4.10.1.3: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 147
Wat heeft het gekost in 2020? Blz. 148
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 149
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 150
Overige onderwerpen binnen programma 5 Blz. 151
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 152
-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 153
-5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfsvoering. Blz. 154
-5.10.1.2: Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 155
-5.10.1.3: We verbeteren de controles op uitbestede taken. Blz. 156
-5.10.1.4:De werkplekken passen we aan, zodat we voldoen aan de veiligheids- en arbo-eisen. Blz. 157
-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 158
-5.10.2.1: Vergroten bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp. Blz. 159
-5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 160
-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 161
-5.10.3.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 162
-5.10.3.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 163
-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 164
-5.10.4.1: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 165
-5.10.4.2: Onderzoeken ontsluiten openbare informatie. Blz. 166
-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’, Blz. 167
-5.10.5.1: Voortdurend aandacht schenken aan de ‘ja, mits’-houding. Blz. 168
Wat heeft het gekost in 2020? Blz. 169
Paragrafen Blz. 170
Paragrafen Blz. 171
Paragraaf financiering Blz. 172
Inleiding Blz. 173
Beleid Blz. 174
Financiering Blz. 175
Risicobeheer Blz. 176
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Beleid Blz. 179
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 180
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 181
Laborijn Blz. 182
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 183
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 184
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 185
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 186
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 187
Deelnemingen Blz. 188
Financieel overzicht Blz. 189
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 190
Inleiding Blz. 191
Beleid Blz. 192
Tarieven Blz. 193
Opbrengsten Blz. 194
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 195
Kwijtschelding Blz. 196
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 197
Inleiding Blz. 198
Beleids- en beheerplannen Blz. 199
Wegen Blz. 200
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 201
Openbare verlichting Blz. 202
Riolering Blz. 203
Groen, natuur en landschap Blz. 204
Water Blz. 205
Speelplaatsen Blz. 206
Financieel overzicht Blz. 207
Paragraaf Grondbeleid Blz. 208
Inleiding Blz. 209
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 210
Actualisaties en herzieningen grondexploitaties Blz. 211
Risico’s Blz. 212
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 213
Inleiding Blz. 214
Beleid Blz. 215
Weerstandsvermogen Blz. 216
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 217
Kengetallen Blz. 218
Jaarrekening 2020 Blz. 219
Jaarrekening 2020 Blz. 220
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap