Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Programmaverantwoording Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 11
1- Vergroenen Blz. 12
2- Verduurzamen Blz. 13
3- (ver)Bouwen Blz. 14
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 15
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 16
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 17
1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond Blz. 18
2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering Blz. 19
3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling Blz. 20
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 21
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 22
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 23
1- Impulsprogramma economie en wonen Blz. 24
2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 25
3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen Blz. 26
4- Gelijke kansen voor iedereen Blz. 27
5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen Blz. 28
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 29
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 30
Wat wilden we bereiken? (doel) Blz. 31
1- Datalab Gelderland Oost Blz. 32
2- Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 33
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 34
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 35
De gemeente als werkgever Blz. 36
Wat wilden we bereiken? (Doel) Blz. 37
1- Interne beheersing Blz. 38
2- Goede informatievoorziening Blz. 39
3- Huisvesting Blz. 40
4- Communicatie Blz. 41
De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 42
Wat wilden we bereiken? (Doel) Blz. 43
1- Aanbestedingsbeleid Blz. 44
2- Inclusief werkgeverschap Blz. 45
Wat heeft het gekost in 2021? Blz. 46
Paragrafen Blz. 47
Paragrafen Blz. 48
Paragraaf Financiering Blz. 49
Inleiding Blz. 50
Beleid Blz. 51
Financiering Blz. 52
Risicobeheer Blz. 53
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 54
Inleiding Blz. 55
Beleid Blz. 56
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 57
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 58
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 59
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 60
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 61
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 62
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 63
Deelnemingen Blz. 64
Financieel overzicht Blz. 65
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 66
Inleiding Blz. 67
Beleid Blz. 68
Tarieven Blz. 69
Opbrengsten Blz. 70
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 71
Kwijtschelding Blz. 72
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Beleids- en beheerplannen Blz. 75
Wegen Blz. 76
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 77
Openbare verlichting Blz. 78
Riolering Blz. 79
Groen, natuur en landschap Blz. 80
Water Blz. 81
Speelplaatsen Blz. 82
Paragraaf Grondbeleid Blz. 83
Inleiding Blz. 84
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 85
Actualisaties en herzieningen grondexploitaties Blz. 86
Risico’s Blz. 87
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Beleid Blz. 90
Weerstandsvermogen Blz. 91
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 92
Kengetallen Blz. 93
Jaarrekening 2021 Blz. 94
Jaarrekening 2021 Blz. 95
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap