Leeswijzer

Leeswijzer

 

Structuur begroting (art 7 BBV)

 

De programmabegroting is anders opgebouwd dan u gewend bent. De programmabegroting bestaat uit:

 • Beleidsbegroting
  • Programmaplan
   • Dit programmaplan bestaat uit twee onderdelen
   • Opgaven
   • Programma’s
  • Paragrafen
 • Financiële begroting
  • Financiële positie
  • Bijlagen

Hieronder geven we een toelichting op de verschillende onderdelen

 

Programmaplan: acht opgaves en vier programma’s

Onze begroting is meerdere jaren ingedeeld in vier programma’s die elk een verschillend domein vertegenwoordigen:

 • 1. De gemeente waar het goed wonen is (fysiek)
 • 2. Een leefbare gemeente (sociaal)
 • 3. De werkende gemeente (economie, onderwijs en samenwerking)
 • 4. De dienstverlenende gemeente (dienstverlening, veilig en schoon)

In deze begroting van 2019 vormen acht opgaven ‘het hart’ van de begroting. Dit zijn de opgaven die zijn benoemd in het coalitieprogramma:

 1. Meedoen aan onze samenleving
 2. Een leven lang leren
 3. Bloeiende economie
 4. Over onze grenzen heen kijken
 5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie
 6. Van buiten naar binnen werken
 7. Een visie op onze omgeving
 8. Flexibel wonen op maat

Deze acht opgaven hebben we toegevoegd in deze begroting. De vier programma’s dragen elk vanuit hun eigen domein bij aan meerdere opgaven. De programma’s zijn volgend op de opgaven. Onderstaande matrix geeft aan hoe de acht opgaven en vier programma’s met elkaar in verbinding staan. De dikgedrukte kruizen zijn de programma’s die binnen de betreffende opgaven leidend zijn (de meeste verbinding hebben).

Opbouw beschrijving opgaven en programma’s
In deze begroting beschrijven we eerst de acht opgaven en vervolgens de vier programma’s. Niet alle activiteiten kunnen ondergebracht worden bij de acht opgaven. De overgebleven activiteiten staan beschreven onder één van de vier programma’s. De beschrijving van de opgaven en de programma’s is op dezelfde wijze opgebouwd. Eerst is beschreven waarom de gemeente deze opgaven behartigt. Vervolgens waartoe deze inspanningen moeten leiden. En tot slot wat (welke activiteiten) de gemeente hiervoor gaat ondernemen. 

Waarom
Dit is de inleiding voor een opgave en programma. We vertellen hierin de aanleiding; waarom gaan we ergens mee aan de slag. De missie en visie vormen hier onderdeel van. Het geldt voor een periode van vier jaar.

Waartoe (waar gaan we naartoe)
Hier beschrijven we de effecten/doelen die we willen bereiken. Wat willen we (zo concreet mogelijk) over vier jaar bereiken? Wat merkt de inwoner ervan?

Wat gaan we doen
Hierin staat wat we het komende jaar (zo concreet mogelijk) gaan doen om onze doelen/effecten te bereiken. Elk jaar sturen we hierop bij.

Wat gaat het kosten
Per opgave geven we alleen de kosten van nieuw beleid. Om vergelijk met vorig jaar mogelijk te houden geven we binnen de programma's aan wat het in totaal mag kosten. De gemeenteraad stelt de budgetten vast op programmaniveau en de daarbij behorende investeringen. Het college is bevoegd te handelen tot het maximum budget van de afzonderlijke programma’s en de vastgestelde investeringen. Conform de wijzigingen in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), delen we de begroting vanaf 2018 in volgens de taakvelden. De taakvelden zijn onder de verschillende programma's ondergebracht, zoals met de Voorjaarsnota 2018 besloten. 

De belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht. Daar waar voor het overige nog afwijkingen zijn, heeft dit te maken met admninistratieve wijzigingen in doorbelasting en kapitaallasten.

 

Nummering

In deze begroting hebben we de activiteiten binnen de opgaven op de volgende wijze genummerd.   

- 1ste cijfer: geeft aan onder welk programma de opgave wordt uitgevoerd
- 2e cijfer: staat voor de opgave (komt overeen met het coalitieprogramma)
- 3e cijfer: geeft de doelen die horen bij de opgave (de waartoe)
- 4e cijfer: geeft de activiteiten die horen bij het doel (het wat)

 

Paragrafen
De paragrafen geven vervolgens op een aantal onderwerpen de ontwikkelingen weer over 2019. Deze paragrafen zijn verplicht. Voor een nadere toelichting: zie onder het hoofdstuk ‘paragrafen’.

Financiële begroting
In de financiële begroting is de meerjarige financiële positie terug te vinden waarbij ook inzichtelijk is gemaakt welke beleidsmatige keuzes we voorstellen. Om op het structurele resultaat te sturen (zoals ook  de Provincie beoordeelt) is in de meerjarenraming onderscheid gemaakt tussen het structurele en incidentele resultaat. Ook is het totaaloverzicht van baten en lasten en financiële uitgangspunten terug te vinden evenals de geprognotiseerde balans.

Tot slot is er een aantal bijlagen die nadere financiële of cijfermatige informatie geven:

 • Kerngegevens
 • Investeringslijst
 • Verloop reserves en voorzieningen
 • Overzicht in beeld van onze inkomsten en uitgaven
 • Staat van personeelslasten
 • Indicatoren, zoals door de BBV voorgeschreven
 • Baten en lasten per taakveld
 • Verdeling taakvelden over de programma’s
 • Afschrijvingstabel