Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (vpb) een feit. Dit betekent dat de belastingplicht ingevoerd is voor ondernemingen van overheden voor de vennootschapsbelasting. Het achterliggende doel van de wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het is de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.

Overheidsondernemingen worden dus vpb-plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Dat betekent dat gemeenten vpb moeten betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken.

De inventarisatie van vpb-plichtige activiteiten, de vpb-druk, het inrichten van de financiële administratie, de juridische structuur en het uiteindelijke beheer van de vpb-geldstroom is cruciaal voor het beheersen van de (fiscale) risico’s.

Op basis van de gedefinieerde en beoordeelde clusters is voor gemeente Oude IJsselstreek vooralsnog geen bedrag opgevoerd in de programmabegroting voor 2019-2022 betreffende de reguliere exploitaties en grondbedrijf voor vennootschapsbelasting, omdat naar verwachting geen of geringe afdracht zal hoeven plaatsvinden.

Absolute zekerheid over het ingenomen standpunt van de gemeente Oude IJsselstreek kan nog niet worden gegeven. Een definitief oordeel volgt na controle door de Belastingdienst, deze controle zal zeker de eerstkomende jaren niet plaatsvinden.