Sitemap

Programmabegroting 2019-2022 Blz. 1
Programmabegroting 2019 - 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Het programmaplan Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Opgaven Blz. 10
1. Meedoen aan onze samenleving Blz. 11
Waarom? Blz. 12
Doelstellingen Blz. 13
*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 14
*2.1.1.1: We verminderen en vereenvoudigen regels. Blz. 15
*2.1.1.2: We stimuleren inwoners met sociale netwerk strategieën. Blz. 16
*2.1.1.3: Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk 'bij huis'. Blz. 17
*2.1.1.4: Gebruik maken van ervaringsdeskudigen. Blz. 18
*2.1.1.5: De gemeente neemt meer de regie. Blz. 19
*2.1.1.6: De gemeente zet meer in op vroegsignalering. Blz. 20
*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 21
*2.1.2.1: Één integraal toegangsteam. Blz. 22
*2.1.2.2: We kopen regionaal scherper in. Blz. 23
*2.1.2.3: Door samenwerking en afstemming maken we concrete afspraken. Blz. 24
*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving. Blz. 25
*2.1.3.1: Multimediaal informatiepunt. Blz. 26
*2.1.3.2: Voorlichting. Blz. 27
*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 28
*2.1.4.1: E-health (zorg via internet, of ‘blended care’ als er een combinatie van face-to-face en online zorg wordt ingezet). Blz. 29
*2.1.4.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk. Blz. 30
*2.1.4.3: Duurzame en integrale aanpak. Blz. 31
*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan. Blz. 32
*2.1.5.1: Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Blz. 33
*2.1.5.2: Het werkgeversservicepunt Achterhoek. Blz. 34
*2.1.5.3: Intensieve contacten met de bedrijven. Blz. 35
*2.1.5.4: Ontwikkelen trajecten. Blz. 36
*2.1.5.5: Project 'Unieke Achterhoekers aan het werk'. Blz. 37
*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd. Blz. 38
*2.1.7.1: Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 39
*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 40
*2.1.8.1: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 41
*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 42
*2.1.9.1: Ontwikkelen van een sociale marketing campagne. Blz. 43
*2.1.9.2: Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie'. Blz. 44
*2.1.9.3: Project Vitaal Veilig Wonen. Blz. 45
*2.1.9.4: Professionele buurtsportcoaches. Blz. 46
*2.1.9.5: Regionale projectorganisatie Achterhoek in beweging. Blz. 47
*2.1.9.6: Preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact'. Blz. 48
*2.1.9.7: Inzet van professionele cultuurcoach. Blz. 49
*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 50
*4.1.6.1: Uitvoering 0-meting/quick scan. Blz. 51
*4.1.6.2: Uitvoeringsplannen schrijven en realiseren op basis van de quick scan. Blz. 52
Financieel Blz. 53
2. Een leven lang leren Blz. 54
Waarom? Blz. 55
Doelstellingen Blz. 56
*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost. Blz. 57
*2.2.4.1: We maken schoolmaatschappelijk werk op elke school beschikbaar. Blz. 58
*2.2.4.2: Samen met scholen helpen we gezinnen bij opvoed- en opgroeiproblemen. Blz. 59
*2.2.4.3: We versterken de uitvoering en capaciteit van de leerplicht. Blz. 60
*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen. Blz. 61
*3.2.1.1: We starten met de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs (Almende College VMBO). Blz. 62
*3.2.1.3: Passende huisvesting. Blz. 63
*3.2.1.4: Verkennen mogelijkheden voor huisvesting Silvolde. Blz. 64
*3.2.1.5: Besluit onderwijshuisvesting Etten. Blz. 65
*3.2.1.6: Er komt glasvezel in het buitengebied. Blz. 66
*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 67
*3.2.2.1: We brengen in beeld hoeveel inwoners geen startkwalificatie hebben. Blz. 68
*3.2.2.2: Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek maken we een plan om deze mensen te helpen. Blz. 69
*3.2.2.3: Regionaal 'Actieplan Achterhoekse jongeren'. Blz. 70
*3.2.2.4: 2 Pilots ondersteuningsprojecten. Blz. 71
*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 72
*3.2.3.1: Herkennen van laaggeletterdheid. Blz. 73
*3.2.3.2: Overleg werkgevers en maatschappelijke organisaties. Blz. 74
*3.2.3.3: Gerichte taalles. Blz. 75
*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Blz. 76
*3.2.5.1: Stimuleren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Blz. 77
Financieel Blz. 78
3. Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven Blz. 79
Waarom? Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
*1.3.1: Goede bedrijventerreinen. Blz. 82
*1.3.1.2: We ontwikkelen het bedrijventerrein Hofskamp Oost III. Blz. 83
*1.3.1.5: We leveren een bijdrage aan de verbetering van de N18 Blz. 84
*1.3.1.6: Promoten initiatieven. Blz. 85
*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie. Blz. 86
*3.3.2.1: We werken nauw samen met partners in het Smart Business Center (SBC) op het DRU-Industriepark. Blz. 87
*3.3.3: Gepast werk voor inwoners. Blz. 88
*3.3.3.1: We organiseren samen met onze maatschappelijke partners bijeenkomsten om (jonge) mensen te interesseren in techniek zodat er uiteindelijk goed opgeleid personeel voor de bedrijven beschikbaar is. Blz. 89
*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland. Blz. 90
*3.3.4.1: We stellen een actieplan op om start-ups mogelijk te maken op. Blz. 91
*3.3.4.3: We stimuleren bedrijven om deel te nemen aan de innovatiehubs in de Achterhoek. Hiermee stimuleren we innovatie, geven we uitvoering aan de Innovatie Agenda en de Smarthub. Blz. 92
*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid. Blz. 93
*3.3.5.1: Actieplan 'groene-loper-beleid'. Blz. 94
*3.3.5.2: Toeristisch inspiratiepunt op DRU-Industriepark. Blz. 95
*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap. Blz. 96
*3.3.6.1: We maken per kern een plan en afspraken over detailhandel. Blz. 97
*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 98
*3.3.7.1: We richten een nieuw adviesorgaan op voor economische groei in de gemeente en de regio. Hiermee versterken we het economische ecosysteem. Blz. 99
*3.3.7.2: We helpen het nieuwe adviesorgaan nieuwe samenwerkingsverbanden, cross-overs tussen sectoren en nieuwe gezamenlijke doelen te bereiken. Blz. 100
Financieel Blz. 101
4. Over grenzen heen kijken Blz. 102
Waarom? Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek. Blz. 105
*3.4.1.1: We nemen een actieve positie in in de nieuwe Achterhoekse samenwerking. Blz. 106
*3.4.1.2: We richten een breed adviesorgaan van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 107
*3.4.1.3: We werken actief mee aan de regionale opdrachten die uit de Achterhoek Tafels en de Board komen. Blz. 108
*3.4.1.4: Bij al onze plannen en besluiten wegen we de invloed en het belang af voor de regio. Blz. 109
*3.4.1.5: We maken samen met de regio een plan om met de Provincie en het Rijk afspraken te maken hoe we onze problemen samen kunnen oplossen. Blz. 110
*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 111
*3.4.2.1: We dragen bij aan de projecten die voortkomen uit het Leonardo da Vinci – plan, waarmee jongeren uit het Euregiogebied enthousiast gemaakt worden voor techniek en creativiteit. Blz. 112
*3.4.2.2: Gezamenlijke en internationale gebiedsontwikkeling ‘Oude IJsselzone’ waarbij we de mogelijkheden voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling verkennen met partijen die direct of indirect verbonden zijn met de Oude IJssel. Blz. 113
*3.4.2.3: In grensoverschrijdend verband gaan we kijken of we talent en hoog opgeleid personeel kunnen samenbrengen en werven voor innovatie en bedrijven. Blz. 114
*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Blz. 115
*3.4.3.1: We zetten het Internationaal Netwerkburo voort en betrekken hier meer partijen bij. Blz. 116
*3.4.3.2: De aanbevelingen aan de gemeenten vanuit het rapport van het GEA (Grensoverschrijdende economische aanpak) pakken we op. Blz. 117
Financieel Blz. 118
5. Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 119
Waarom? Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming. Blz. 122
*1.5.1.1: We maken een plan zodat iedereen het belang van verduurzaming kent. Blz. 123
*1.5.1.2: Organiseren van informatiebijeenkomsten. Blz. 124
*1.5.1.3: Realisatie akkoord van Groenlo. Blz. 125
*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 126
*1.5.2.1: Locaties aanwijzen. Blz. 127
*1.5.2.2: Solarparken. Blz. 128
*1.5.2.3: Burgerinitiatieven. Blz. 129
*1.5.2.4: Project 'zonnige bedrijven'. Blz. 130
*1.5.2.5: Regionaal ontwikkelfonds duurzame energie. Blz. 131
*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 132
*1.5.3.1: Warmteplan. Blz. 133
*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 134
*1.5.4.1: Duurzaamheidsleningen en VerduurSaam Energieloket. Blz. 135
*1.5.4.3: We zetten bedrijven aan tot energie besparing. Blz. 136
*1.5.4.4: We controleren bedrijven op hun energiebeleid en helpen hen energie te besparen. Blz. 137
*1.5.4.5: We controleren alle nieuwbouwplannen op energieneutraliteit. Blz. 138
*1.5.4.6: We maken een plan om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken en beginnen met de uitvoering ervan. Blz. 139
*1.5.4.7: We doen ervaring op met het renoveren van minimaal 10 bestaande woningen tot energieneutrale woningen. Blz. 140
*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%. Blz. 141
*1.5.5.1: Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) beleids- en uitvoeringsplan in 2018. Blz. 142
*1.5.5.2: We gaan extra voorlichten en controleren op een juiste afvalscheiding. Blz. 143
*1.5.5.3: We maken een nieuw beleidsplan om tot 90% afvalscheiding in 2025 te komen. Blz. 144
*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 145
*1.5.6.2: Inkoop van materiaal circulair maken. Blz. 146
*1.5.6.4: We gaan de Heuvelstraat in Silvolde circulair herinrichten. Dit doen we samen met Wonion. Blz. 147
*1.5.6.5: Nieuwbouwplannen van bouwbedrijven toetsen we aan circulaire doelstellingen. Blz. 148
*1.5.6.7: We gaan inwoners helpen bij het opruimen van de asbestdaken. Blz. 149
Financieel Blz. 150
6. Van buiten naar binnen werken Blz. 151
Waarom? Blz. 152
Doelstellingen Blz. 153
*1.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 154
*1.6.5.3: Eigen beleid kritisch bekijken en aanpassen waar nodig. Blz. 155
*1.6.5.4: We coachen collega’s bij het oefenen van de ‘ja, mits’ houding. Blz. 156
*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 157
*4.6.1.2: Op basis van de resultaten van de 0-meting vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 158
*4.6.1.3: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 159
*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 160
*4.6.2.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 161
*4.6.2.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 162
*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 163
*4.6.3.1: Opstellen producten- en Diensten Catalogus. Blz. 164
*4.6.3.2: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 165
*4.6.3.3: Website geschikt maken voor gebruik door iedereen. Blz. 166
*4.6.3.4: We gaan een proef doen met chatten via de website. Blz. 167
*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren. Blz. 168
*4.6.4.1: Ambtenaren worden gecoacht in hun veranderende rol. Blz. 169
*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 170
*4.6.5.1: We werken uit in een notitie wat we bedoelen met een ‘ja, mits’ houding, zodat dit voor alle medewerkers begrijpelijk is. Blz. 171
Financieel Blz. 172
7. Een visie op onze omgeving Blz. 173
Waarom? Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet. Blz. 176
*1.7.1.1: Vaststellen omgevingsvisie (toekomstvisie). Blz. 177
*1.7.1.2: Ontwikkelen omgevingsplan. Blz. 178
*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen. Blz. 179
*1.7.2.1: De initiatiefnemer is zelf aan zet. Blz. 180
Financieel Blz. 181
8. Flexibel wonen op maat Blz. 182
Waarom? Blz. 183
Doelstellingen Blz. 184
*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu. Blz. 185
*1.8.1.1: We voeren de woonvisie verder uit. Blz. 186
*1.8.1.2: Extra woningen. Blz. 187
*1.8.1.3: Woonmonitor. Blz. 188
*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 189
*1.8.2.2: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 190
*1.8.2.3: We evalueren de startersleningen. Blz. 191
*1.8.2.4: We starten een pilot ‘woonadvies’. Blz. 192
*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning. Blz. 193
*1.8.3.1: Implementeren BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Blz. 194
*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen Blz. 195
*2.8.2.1: We voeren een lobby richting het Rijk en Provincie om wonen en zorg weer te koppelen. Blz. 196
Financieel Blz. 197
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 198
Waarom en waartoe Blz. 199
Algemeen Blz. 200
Waarom? Blz. 201
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 202
*1.10.1: Kwaliteitsniveau van de wegen is (en blijft) gemiddeld op niveau basis. Blz. 203
*1.10.1.1: We voeren het nieuwe beleidsplan wegen uit en zetten de stijgende lijn door. Blz. 204
*1.10.2: Openbare verlichting. Blz. 205
*1.10.2.1: Uitvoering vervangingsplan openbare verlichting. Blz. 206
*1.10.3: Wateroverlast. Blz. 207
*1.10.3.1: Uitvoering stresstest. Blz. 208
*1.10.4: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 209
*1.10.4.1:Vogelbuurt Blz. 210
*1.10.4.2: We stellen nieuw speelruimte beleid op. Blz. 211
*1.10.5: De verkeersveiligheid in onze gemeente is vergroot. Blz. 212
*1.10.5.1: Aanpak van verkeerskundige probleempunten Blz. 213
*1.10.5.2: We passen wegbermen aan met groen. Blz. 214
*1.10.6: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 215
*1.10.6.1: Versterken van het openbaar vervoer Blz. 216
*1.10.6.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 217
*1.10.6.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 218
*1.10.6.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen Blz. 219
*1.10.7: Voor al onze accommodaties hebben we het onderhoud op orde (basisniveau). Blz. 220
*1.10.7.1: Meerjarenonderhoudsplanningen. Blz. 221
*1.10.8: Plattelandsontwikkeling. Blz. 222
*1.10.8.1: Plattelandsraad. Blz. 223
*1.10.8.2: Kavelruil. Blz. 224
*1.10.8.3: Ontwikkelingen in de landbouw. Blz. 225
*1.10.8.4: Gebiedsontwikkeling Aaltense Goor / Zwarte Veen / Vennebulten. Blz. 226
*1.2: Een leven lang leren Blz. 227
Waarom Blz. 228
Waar gaan we naartoe? (doel) Blz. 229
*1.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen. Blz. 230
*1.2.1.2: We leggen een fietspad aan tussen Ulft en het nieuwe Almende College. Blz. 231
*1.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen Blz. 232
*1.2.5.3: Innovatiehubs. Blz. 233
*1.3: Bloeiende economie Blz. 234
Waarom? Blz. 235
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 236
*1.3.1: Goede bedrijventerreinen. Blz. 237
*1.3.1.2: We ontwikkelen het bedrijventerrein Hofskamp Oost III. Blz. 238
*1.3.1.5: We leveren een bijdrage aan de verbetering van de N18 Blz. 239
*1.3.1.6: Promoten initiatieven. Blz. 240
*1.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie. Blz. 241
*1.3.2.2: We leggen de focus van Hofskamp-Oost III op de vestiging van innovatieve bedrijven en de toeleveranciers in de maakindustrie. Blz. 242
*1.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland. Blz. 243
*1.3.4.2: We bouwen samen met onze partners aan een start-up omgeving op het DRU-Industriepark Blz. 244
*1.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap Blz. 245
*1.3.6.2: We zorgen dat er in het bestemmingsplan mogelijkheden zijn voor ondernemerschap Blz. 246
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 247
Waarom? Blz. 248
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 249
*1.5.1: Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming. Blz. 250
*1.5.1.1: We maken een plan zodat iedereen het belang van verduurzaming kent. Blz. 251
*1.5.1.2: Organiseren van informatiebijeenkomsten. Blz. 252
*1.5.1.3: Realisatie akkoord van Groenlo. Blz. 253
*1.5.2: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 254
*1.5.2.1: Locaties aanwijzen. Blz. 255
*1.5.2.2: Solarparken. Blz. 256
*1.5.2.3: Burgerinitiatieven. Blz. 257
*1.5.2.4: Project 'zonnige bedrijven'. Blz. 258
*1.5.2.5: Regionaal ontwikkelfonds duurzame energie. Blz. 259
*1.5.3: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 260
*1.5.3.1: Warmteplan. Blz. 261
*1.5.4: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 262
*1.5.4.1: Duurzaamheidsleningen en VerduurSaam Energieloket. Blz. 263
*1.5.4.3: We zetten bedrijven aan tot energie besparing. Blz. 264
*1.5.4.4: We controleren bedrijven op hun energiebeleid en helpen hen energie te besparen. Blz. 265
*1.5.4.5: We controleren alle nieuwbouwplannen op energieneutraliteit. Blz. 266
*1.5.4.6: We maken een plan om alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken en beginnen met de uitvoering ervan. Blz. 267
*1.5.4.7: We doen ervaring op met het renoveren van minimaal 10 bestaande woningen tot energieneutrale woningen. Blz. 268
*1.5.5: We scheiden 75% van ons huishoudelijk afval in 2020, in 2025 is dat 90%. Blz. 269
*1.5.5.1: Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) beleids- en uitvoeringsplan in 2018. Blz. 270
*1.5.5.2: We gaan extra voorlichten en controleren op een juiste afvalscheiding. Blz. 271
*1.5.5.3: We maken een nieuw beleidsplan om tot 90% afvalscheiding in 2025 te komen. Blz. 272
*1.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 273
*1.5.6.2: Inkoop van materiaal circulair maken. Blz. 274
*1.5.6.4: We gaan de Heuvelstraat in Silvolde circulair herinrichten. Dit doen we samen met Wonion. Blz. 275
*1.5.6.5: Nieuwbouwplannen van bouwbedrijven toetsen we aan circulaire doelstellingen. Blz. 276
*1.5.6.7: We gaan inwoners helpen bij het opruimen van de asbestdaken. Blz. 277
*1.6: Van buiten naar binnen werken Blz. 278
Waarom? Blz. 279
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 280
*1.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 281
*1.6.5.3: Eigen beleid kritisch bekijken en aanpassen waar nodig. Blz. 282
*1.6.5.4: We coachen collega’s bij het oefenen van de ‘ja, mits’ houding. Blz. 283
*1.7: Een visie op onze omgeving Blz. 284
Waarom? Blz. 285
Waar gaan we naartoe (doel) Blz. 286
*1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet. Blz. 287
*1.7.1.1: Vaststellen omgevingsvisie (toekomstvisie). Blz. 288
*1.7.1.2: Ontwikkelen omgevingsplan. Blz. 289
*1.7.2: Meer ruimte voor initiatieven en passende oplossingen. Blz. 290
*1.7.2.1: De initiatiefnemer is zelf aan zet. Blz. 291
*1.8: Flexibel wonen op maat Blz. 292
Waarom? Blz. 293
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 294
*1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans; de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod is kleiner dan nu. Blz. 295
*1.8.1.1: We voeren de woonvisie verder uit. Blz. 296
*1.8.1.2: Extra woningen. Blz. 297
*1.8.1.3: Woonmonitor. Blz. 298
*1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 299
*1.8.2.2: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 300
*1.8.2.3: We evalueren de startersleningen. Blz. 301
*1.8.2.4: We starten een pilot ‘woonadvies’. Blz. 302
*1.8.3: Er zijn meer particulieren bezig met het verduurzamen van hun woning. Blz. 303
*1.8.3.1: Implementeren BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Blz. 304
Wat kost het? Blz. 305
Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 306
Toelichting autonome ontwikkelingen Blz. 307
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 308
Waarom en waartoe Blz. 309
*2.1:Meedoen aan onze samenleving Blz. 310
Waarom? Blz. 311
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 312
*2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 313
*2.1.1.1: We verminderen en vereenvoudigen regels. Blz. 314
*2.1.1.2: We stimuleren inwoners met sociale netwerk strategieën. Blz. 315
*2.1.1.3: Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk 'bij huis'. Blz. 316
*2.1.1.4: Gebruik maken van ervaringsdeskudigen. Blz. 317
*2.1.1.5: De gemeente neemt meer de regie. Blz. 318
*2.1.1.6: De gemeente zet meer in op vroegsignalering. Blz. 319
*2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 320
*2.1.2.1: Één integraal toegangsteam. Blz. 321
*2.1.2.2: We kopen regionaal scherper in. Blz. 322
*2.1.2.3: Door samenwerking en afstemming maken we concrete afspraken. Blz. 323
*2.1.3: Sociaal domein binnen de samenleving. Blz. 324
*2.1.3.1: Multimediaal informatiepunt. Blz. 325
*2.1.3.2: Voorlichting. Blz. 326
*2.1.4: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 327
*2.1.4.1: E-health (zorg via internet, of ‘blended care’ als er een combinatie van face-to-face en online zorg wordt ingezet). Blz. 328
*2.1.4.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk. Blz. 329
*2.1.4.3: Duurzame en integrale aanpak. Blz. 330
*2.1.5: De arbeidsmarkt sluit beter aan. Blz. 331
*2.1.5.1: Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Blz. 332
*2.1.5.2: Het werkgeversservicepunt Achterhoek. Blz. 333
*2.1.5.3: Intensieve contacten met de bedrijven. Blz. 334
*2.1.5.4: Ontwikkelen trajecten. Blz. 335
*2.1.5.5: Project 'Unieke Achterhoekers aan het werk'. Blz. 336
*2.1.7: Inwoners die mantelzorg of vrijwillig zorg verlenen voelen zich erkend en gewaardeerd. Blz. 337
*2.1.7.1: Mantelzorgers en zorgvrijwilligers worden erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 338
*2.1.8: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 339
*2.1.8.1: Vrijwilligers voelen zich erkend, gewaardeerd en ondersteund. Blz. 340
*2.1.9: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 341
*2.1.9.1: Ontwikkelen van een sociale marketing campagne. Blz. 342
*2.1.9.2: Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie'. Blz. 343
*2.1.9.3: Project Vitaal Veilig Wonen. Blz. 344
*2.1.9.4: Professionele buurtsportcoaches. Blz. 345
*2.1.9.5: Regionale projectorganisatie Achterhoek in beweging. Blz. 346
*2.1.9.6: Preventieprogramma 'cultuur- & erfgoedpact'. Blz. 347
*2.1.9.7: Inzet van professionele cultuurcoach. Blz. 348
*2.2: Een leven lang leren Blz. 349
Waarom? Blz. 350
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 351
*2.2.4: Belemmerende factoren om te leren worden snel gesignaleerd en opgelost. Blz. 352
*2.2.4.1: We maken schoolmaatschappelijk werk op elke school beschikbaar. Blz. 353
*2.2.4.2: Samen met scholen helpen we gezinnen bij opvoed- en opgroeiproblemen. Blz. 354
*2.2.4.3: We versterken de uitvoering en capaciteit van de leerplicht. Blz. 355
*2.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Blz. 356
*2.2.5.2: Regionale Thematafel Zorg. Blz. 357
*2.8: Flexibel wonen op maat Blz. 358
Waarom? Blz. 359
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 360
*2.8.2: Levensloopbestendige en flexibele woningen Blz. 361
*2.8.2.1: We voeren een lobby richting het Rijk en Provincie om wonen en zorg weer te koppelen. Blz. 362
Wat kost het? Blz. 363
Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 364
Toelichting autonome ontwikkelingen Blz. 365
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 366
Waarom en waartoe Blz. 367
*3.2: Een leven lang leren Blz. 368
Waarom? Blz. 369
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 370
*3.2.1: Onderwijs is bereikbaar voor iedereen. Blz. 371
*3.2.1.1: We starten met de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs (Almende College VMBO). Blz. 372
*3.2.1.3: Passende huisvesting. Blz. 373
*3.2.1.4: Verkennen mogelijkheden voor huisvesting Silvolde. Blz. 374
*3.2.1.5: Besluit onderwijshuisvesting Etten. Blz. 375
*3.2.1.6: Er komt glasvezel in het buitengebied. Blz. 376
*3.2.2: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 377
*3.2.2.1: We brengen in beeld hoeveel inwoners geen startkwalificatie hebben. Blz. 378
*3.2.2.2: Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek maken we een plan om deze mensen te helpen. Blz. 379
*3.2.2.3: Regionaal 'Actieplan Achterhoekse jongeren'. Blz. 380
*3.2.2.4: 2 Pilots ondersteuningsprojecten. Blz. 381
*3.2.3: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 382
*3.2.3.1: Herkennen van laaggeletterdheid. Blz. 383
*3.2.3.2: Overleg werkgevers en maatschappelijke organisaties. Blz. 384
*3.2.3.3: Gerichte taalles. Blz. 385
*3.2.5: Het onderwijs sluit duurzaam aan op de arbeidsmarkt en op relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Blz. 386
*3.2.5.1: Stimuleren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Blz. 387
*3.3: Bloeiende economie Blz. 388
Waarom? Blz. 389
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 390
*3.3.1: Goede bedrijventerreinen. Blz. 391
*3.3.1.1: We voeren de aanbevelingen uit onze Economische Beleidsvisie en het rapport Economisch Ecosysteem uit. Hiermee versterken we het economisch klimaat binnen onze gemeente en binnen onze regio. Blz. 392
*3.3.1.3: We steunen de ontwikkeling bedrijventerrein Docks NLD-2 Blz. 393
*3.3.1.4: Wij helpen bedrijventerreinen om parkmanagement op te richten. Blz. 394
*3.3.1.7: Door deelname aan het Achterhoekse initiatief, realiseren we glasvezel in het buitengebied van de hele gemeente. Hiermee is de digitale ontsluiting van inwoners en ondernemers in het buitengebied op orde. Blz. 395
*3.3.2: We versterken onze concurrentiepositie voor innovatieve en circulaire industrie. Blz. 396
*3.3.2.1: We werken nauw samen met partners in het Smart Business Center (SBC) op het DRU-Industriepark. Blz. 397
*3.3.3: Gepast werk voor inwoners. Blz. 398
*3.3.3.1: We organiseren samen met onze maatschappelijke partners bijeenkomsten om (jonge) mensen te interesseren in techniek zodat er uiteindelijk goed opgeleid personeel voor de bedrijven beschikbaar is. Blz. 399
*3.3.4: Afstudeerders en start-ups blijven wonen en werken in de regio en daarmee vormen wij een aantrekkelijke afstudeerregio in Nederland. Blz. 400
*3.3.4.1: We stellen een actieplan op om start-ups mogelijk te maken op. Blz. 401
*3.3.4.3: We stimuleren bedrijven om deel te nemen aan de innovatiehubs in de Achterhoek. Hiermee stimuleren we innovatie, geven we uitvoering aan de Innovatie Agenda en de Smarthub. Blz. 402
*3.3.5: Het toeristisch product is met 10% gegroeid. Blz. 403
*3.3.5.1: Actieplan 'groene-loper-beleid'. Blz. 404
*3.3.5.2: Toeristisch inspiratiepunt op DRU-Industriepark. Blz. 405
*3.3.6: Per kern en in het buitengebied hebben we afspraken gemaakt over ondernemerschap. Blz. 406
*3.3.6.1: We maken per kern een plan en afspraken over detailhandel. Blz. 407
*3.3.7: We hebben een breed platform van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 408
*3.3.7.1: We richten een nieuw adviesorgaan op voor economische groei in de gemeente en de regio. Hiermee versterken we het economische ecosysteem. Blz. 409
*3.3.7.2: We helpen het nieuwe adviesorgaan nieuwe samenwerkingsverbanden, cross-overs tussen sectoren en nieuwe gezamenlijke doelen te bereiken. Blz. 410
*3.4: Over onze grenzen heenkijken Blz. 411
Waarom? Blz. 412
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 413
*3.4.1: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen de Achterhoek. Blz. 414
*3.4.1.1: We nemen een actieve positie in in de nieuwe Achterhoekse samenwerking. Blz. 415
*3.4.1.2: We richten een breed adviesorgaan van bedrijven en organisaties dat ons adviseert over economische groei. Blz. 416
*3.4.1.3: We werken actief mee aan de regionale opdrachten die uit de Achterhoek Tafels en de Board komen. Blz. 417
*3.4.1.4: Bij al onze plannen en besluiten wegen we de invloed en het belang af voor de regio. Blz. 418
*3.4.1.5: We maken samen met de regio een plan om met de Provincie en het Rijk afspraken te maken hoe we onze problemen samen kunnen oplossen. Blz. 419
*3.4.2: Er is een structurele samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 420
*3.4.2.1: We dragen bij aan de projecten die voortkomen uit het Leonardo da Vinci – plan, waarmee jongeren uit het Euregiogebied enthousiast gemaakt worden voor techniek en creativiteit. Blz. 421
*3.4.2.2: Gezamenlijke en internationale gebiedsontwikkeling ‘Oude IJsselzone’ waarbij we de mogelijkheden voor een gezamenlijke gebiedsontwikkeling verkennen met partijen die direct of indirect verbonden zijn met de Oude IJssel. Blz. 422
*3.4.2.3: In grensoverschrijdend verband gaan we kijken of we talent en hoog opgeleid personeel kunnen samenbrengen en werven voor innovatie en bedrijven. Blz. 423
*3.4.3: We maken het gemakkelijker voor Nederlandse en Duitse bedrijven om over en weer zaken te doen. Blz. 424
*3.4.3.1: We zetten het Internationaal Netwerkburo voort en betrekken hier meer partijen bij. Blz. 425
*3.4.3.2: De aanbevelingen aan de gemeenten vanuit het rapport van het GEA (Grensoverschrijdende economische aanpak) pakken we op. Blz. 426
*3.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie. Blz. 427
Waarom? Blz. 428
Waar gaan we naar toe? (doel) Blz. 429
*3.5.4: We besparen energie, elektriciteit en aardgas. Blz. 430
*3.5.4.2:Pilot één ingang voor ‘woonadvies’. Blz. 431
*3.5.6: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 432
*3.5.6.3: We beginnen met circulair bouwen en verbouwen. Blz. 433
*3.5.6.6: We gaan met bedrijven kennis ontwikkelen over circulaire economie. Blz. 434
Wat kost het? Blz. 435
Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 436
Toelichting autonome ontwikkelingen Blz. 437
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 438
Waarom en waartoe Blz. 439
Algemeen Blz. 440
Waarom? Blz. 441
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 442
*4.10.1: De dienstverlening van de gemeente scoort een 7,5. Blz. 443
*4.10.1.1: Dienstverlening op locatie. Bijvoorbeeld bezorgen van paspoorten aan huis. Blz. 444
*4.10.2: De gemeente ervaart de gemeente als schoon en veilig. Blz. 445
*4.10.2.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 446
*4.10.2.2: Samenwerken met sociaal domein op gebied van verwarde personen en wet woonoverlast. Blz. 447
*4.10.2.3: Vaststellen van geluidsnormen (college bevoegdheid). Blz. 448
*4.10.2.4: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 449
*4.10.2.5: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 450
*4.10.3: Iedereen ervaart het contact met de medewerkers van de gemeente als prettig. Blz. 451
*4.10.3.1: Training organiseren met ervaringsdeskundigen (inclusie). Blz. 452
*4.1: Meedoen aan onze samenleving Blz. 453
Waarom? Blz. 454
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 455
*4.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 456
*4.1.6.1: Uitvoering 0-meting/quick scan. Blz. 457
*4.1.6.2: Uitvoeringsplannen schrijven en realiseren op basis van de quick scan. Blz. 458
*4.6: Van buiten naar binnen werken Blz. 459
Waarom? Blz. 460
Waar gaan we naartoe? (Doel) Blz. 461
*4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 462
*4.6.1.2: Op basis van de resultaten van de 0-meting vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 463
*4.6.1.3: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 464
*4.6.2: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 465
*4.6.2.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 466
*4.6.2.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 467
*4.6.3: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 468
*4.6.3.1: Opstellen producten- en Diensten Catalogus. Blz. 469
*4.6.3.2: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 470
*4.6.3.3: Website geschikt maken voor gebruik door iedereen. Blz. 471
*4.6.3.4: We gaan een proef doen met chatten via de website. Blz. 472
*4.6.4: We zoeken naar manieren om samen op te trekken en maatschappelijke doelen te realiseren. Blz. 473
*4.6.4.1: Ambtenaren worden gecoacht in hun veranderende rol. Blz. 474
*4.6.5: De basishouding is ‘ja mits’, maar soms is ‘nee’ het enige antwoord. Blz. 475
*4.6.5.1: We werken uit in een notitie wat we bedoelen met een ‘ja, mits’ houding, zodat dit voor alle medewerkers begrijpelijk is. Blz. 476
*4.7: Een visie op onze omgeving Blz. 477
Waarom? Blz. 478
Waar gaan we naar toe? (doel) Blz. 479
*4.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we klaar voor de omgevingswet. Blz. 480
*4.7.1.3: ICT: Uitvoeren van plan van aanpak. Blz. 481
*4.7.1.4: Houding & gedrag: andere manier van werken. Blz. 482
Wat kost het? Blz. 483
Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 484
Toelichting autonome ontwikkelingen Blz. 485
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 486
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 487
Waarom en waartoe Blz. 488
Algemeen Blz. 489
Waarom? Blz. 490
Waar gaan we naartoe?(doel) Blz. 491
*5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 492
*5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfvoering. Blz. 493
*5.10.1.2:Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 494
*5.10.1.3:We verbeteren de controles op uitbesteedde taken. Blz. 495
*5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 496
*5.10.2.1:We voeren activiteiten uit om het bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp te vergroten. Blz. 497
*5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 498
*5.6: Van buiten naar binnen werken. Blz. 499
Waarom? Blz. 500
Waar gaan we naar toe? ( (Doel) Blz. 501
*5.6.4: De organisatie sluit zo goed mogelijk aan op de behoefte van de samenleving. Blz. 502
*5.6.4.2: Inventariseren digitale gegevensbronnen. Blz. 503
*5.6.4.3: Inventariseren behoefte bestuur en organisatie aan digitale informatiebronnen voor beleidsvragen. Blz. 504
*5.6.4.4: Onderzoeken ontsluiten openbare informatie gemeente Oude IJsselstreek (Pdok). Blz. 505
Wat kost het? Blz. 506
Toelichting beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 507
Toelichting overhead Blz. 508
Indicatoren Blz. 509
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 510
Inleiding Blz. 511
Beleid Blz. 512
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 513
Toelichting Blz. 514
Onvoorzien Blz. 515
Onvoorzien Blz. 516
Vennootschapsbelasting Blz. 517
Vennootschapsbelasting Blz. 518
Paragrafen Blz. 519
Paragrafen Blz. 520
Paragraaf Financiering Blz. 521
Inleiding Blz. 522
Beleid Blz. 523
Financiering Blz. 524
Risicobeheer Blz. 525
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 526
Inleiding Blz. 527
Beleid Blz. 528
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 529
GGD-Gelre IJssel (Zutphen) Blz. 530
Laborijn Blz. 531
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 532
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 533
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 534
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland Blz. 535
Deelnemingen Blz. 536
Financieel overzicht Blz. 537
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 538
Inleiding Blz. 539
Beleid Blz. 540
Woonlasten Blz. 541
Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten Blz. 542
Opbrengsten Blz. 543
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 544
Kwijtschelding Blz. 545
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 546
Inleiding Blz. 547
Beleids- en beheerplannen Blz. 548
Wegen Blz. 549
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 550
Openbare verlichting Blz. 551
Riolering Blz. 552
Groen, natuur en landschap Blz. 553
Water Blz. 554
Speelplaatsen Blz. 555
Financieel overzicht Blz. 556
Paragraaf Grondbeleid Blz. 557
Inleiding Blz. 558
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 559
Toelichting op het exploitatieresultaat van de grondexploitaties Blz. 560
Risico’s Blz. 561
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 562
Inleiding Blz. 563
Beleid Blz. 564
Weerstandsvermogen Blz. 565
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 566
Kengetallen Blz. 567
Financiële positie Blz. 568
Financiële begroting Blz. 569
Meerjarenraming Blz. 570
Meerjarenraming Blz. 571
Overzicht van baten en lasten Blz. 572
Overzicht van baten en lasten Blz. 573
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 574
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 575
Financiële uitgangspunten Blz. 576
Beleidsuitgangspunten Blz. 577
Financiële sturing op basis van integrale besluitvorming Blz. 578
Begrotingsdoctrine Blz. 579
Technische uitgangspunten Blz. 580
Geprognotiseerde balans Blz. 581
Geprognotiseerde balans Blz. 582
Toelichting op de balans Blz. 583
Bijlagen Blz. 584
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 585
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 586
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2018-2021) Blz. 587
Bijlage B: Investeringslijst Blz. 588
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 589
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2019-2022 Blz. 590
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 591
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 592
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 593
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 594
Bijlage F: Indicatoren Blz. 595
Bijlage F: Indicatoren Blz. 596
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 597
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 598
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 599
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 600
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 601
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 602
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap