Leeswijzer

De opzet van de begroting is gewijzigd op basis van de evaluatie van de begroting van vorig jaar. In afstemming met de auditcommissie zijn in deze begroting de opgaven geïntegreerd in de programma's.

De basis van onze begroting bestaat uit de volgende vijf programma’s, die elk een verschillend domein vertegenwoordigen:

  1. De gemeente waar het goed wonen is (fysiek)
  2. Een leefbare gemeente (sociaal)
  3. De werkende gemeente (economie, onderwijs en samenwerking)
  4. De dienstverlenende gemeente (dienstverlening, veilig en schoon)
  5. Bedrijfsvoering.

De vier beleidsprogramma’s dragen elk vanuit hun eigen domein bij aan één of meer opgaven. Onderstaande matrix geeft aan hoe de opgaven geïntegreerd zijn in de programma’s.

Programma

Bevat opgave:

 

 

1) De gemeente waar het goed wonen is

Flexibel wonen op maat

Duurzaamheid geeft nieuwe energie

Een visie op onze omgeving

2) Een leefbare gemeente

Meedoen aan onze samenleving

Een Leven lang leren /onderwijsondersteuning

 

3) De werkende gemeente

Een Leven lang leren /onderwijshuisvesting

Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven

Over onze grenzen heen kijken

4) Dienstverlening

Van buiten naar binnen werken

 

 

5) Bedrijfsvoering

 

 

 

 

De beschrijving van de vijf programma’s is op dezelfde wijze opgebouwd. Per programma beginnen we met de voor dat programma relevante opgaven conform bovenstaand overzicht. Eerst is beschreven waarom de gemeente deze opgaven behartigt. Vervolgens waartoe deze inspanningen moeten leiden. En tot slot wat (welke activiteiten) de gemeente hiervoor gaat ondernemen. Vanuit onze programmastructuur en om vergelijk met vorig jaar mogelijk te houden, geven we binnen de vijf programma's aan wat het mag kosten. Het nieuwe beleid geven we daarnaast ook afzonderlijk onder de opgaven aan.

De programma's kennen naast de opgaven ook "overige onderwerpen". De indeling hiervan is als volgt:

1. Waar gaan we naartoe? Dit geeft het doel aan.

2. Wat gaan we doen? Dit geeft aan welke activiteiten en resultaten we ondernemen om het doel te bereiken

De activiteiten zijn onder het betreffende doel weergegeven waardoor in één oogopslag helder is wat we doen om onze doelstellingen te bereiken.

Aan het eind van elk programma wordt ingegaan op "wat kost het". De afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting zijn onderverdeeld in beleidsmatige en autonome ontwikkelingen. Deze zijn vervolgens toegelicht. Hierbij moet bedacht worden dat, met name bij de autonome ontwikkelingen, de toelichting niet helemaal sluitend is. Dit betreft dan met name zaken als(verschuiving van) uren, toerekening van kapitaallasten en loon- en prijsstijgingen.

Nieuw: verschuivingen tussen programma's

In deze programmabegroting is een tweetal zaken verschoven van programma, omdat dit volgens ons beter past.

  • Het onderwerp duurzaamheid is verschoven van taakveld 3.1 (economische ontwikkeling) naar taakveld 8.3 (wonen en bouwen). Dit is daarmee een verschuiving van programma 3 naar programma 1.
  • Taakveld 4.3 (onderwijsbeleid en leerlingzaken) is van programma 3 naar programma 2 overgebracht.

Nieuw: trends en ontwikkelingen

Voor het eerst nemen we in deze begroting per programma achterliggende gegevens op over trends en ontwikkelingen om onze programma’s en opgaven in perspectief te plaatsen. Deze feiten, trends en ontwikkelingen bepalen mede het “waarom en waartoe” van de programma’s. De komende jaren willen we dit meer gaan toepassen en - waar mogelijk- nog nadrukkelijker de relatie leggen tussen de (feitelijke) trends en ontwikkelingen en onze lokale ambities.

Nieuw: visualisatie van reguliere activiteiten

Nieuw in deze begroting is ook dat we onze structurele activiteiten uitgebeeld hebben in een infographic. In de papieren versie van de begroting hebben we per programma een afbeelding daarvan opgenomen, in de digitale versie heeft vrijwel elk taakveld een infographic.

Naast de papieren versie van de begroting hebben we ook een online begroting, te vinden op "oude-ijsselstreek.onlinebegroting.nl".

De opbouw van de begroting is als volgt: