Meer
Publicatiedatum: 07-10-2019

Inhoud

Programma 2: Een leefbare gemeente

Waarom en waartoe

In de gemeente Oude IJsselstreek doet iedereen ertoe. We willen een gemeente zijn waar inwoners bewust en gezond leven. Waar kinderen en jongeren kansen krijgen zich te ontwikkelen. Een samenleving waarin mensen elkaar ontmoeten en voor elkaar klaar staan. We kijken hierbij naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat ze niet (meer) kunnen. We zien graag dat iedere inwoner meedoet en een bijdrage levert aan de maatschappij. Als mensen even -of langer- hulp nodig hebben, dan zorgen we daarvoor.

Er zijn flinke opgaven in het sociaal domein. We zien dat we meer hulp en ondersteuning moeten inzetten, onder andere door een toename van het aantal jongeren in de jeugdhulp maar ook door demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we te maken met financiële tekorten die om structurele veranderingen vragen.

We willen gaan doen wat echt nodig is. Wij hebben ervoor gekozen om te werken aan een kwaliteitsslag in het Sociaal Domein om binnen de financiële kaders te komen. Hierbij beogen wij een inhoudelijke verandering. Wij willen dingen anders doen en daardoor verbetering voor de inwoners realiseren. Ook willen wij dat de uitvoering van het Sociaal Domein binnen de financiële kaders wordt gebracht.

Ons doel is vooral om aan te sluiten bij al het goede en bestaande wat er al is. Denk aan het sterke verenigingsleven, de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is, initiatieven vanuit buurten en kernen en de inzet vanuit betrokken professionals. De ambitie/opgave is de beweging te maken naar versterking van de samenleving en het voorliggend veld. Dit moet ook zichtbaar worden in een (geleidelijke) ombuiging van de financiële verhoudingen. Op dit moment gaat nog steeds het grootste deel van het beschikbare budget naar de specialistische, geïndiceerde hulp. We willen toe naar minder inzet van middelen in de zwaardere zorg en meer inzet op preventie en samenleving.

De weg waarlangs we verder transformeren hebben we samengevat in drie hoofdlijnen:

 • Normaliseren; wij willen het vermogen van mensen bevorderen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (positieve gezondheid), wij willen dat niet allerlei zaken die gewoon bij het leven horen tot problemen worden gemaakt en als er toch zorg nodig is moet deze zo licht en dichtbij als mogelijk.
 • Voorkomen; wij willen de preventieve infrastructuur van de kernen versterken, de sociale omgeving van onze inwoners heeft een belangrijke rol en wij willen dat deze optimaal kan helpen om zwaardere zorg te voorkomen.
 • Innoveren/Samenwerken; wij zoeken naar strategische partners om samen te innoveren, slagkracht te vergroten en versnippering en bovenmatige administratieve lasten tegen te gaan. De doorgeslagen juridisering en marktwerking staat wat ons betreft de transformatie in de weg.

Bijdrage aan opgaven

Om hier invulling aan te geven zijn twee bestuurlijke hoofdopgaven geformuleerd. Deze vormen het hart van dit programma:

 • Meedoen aan de samenleving

Onder de opgave Meedoen aan de samenleving staan voor 2020 en verder vier grote bestuurlijke prioriteiten c.q. projecten op het programma:

 1. de Kwaliteitsslag ( inclusief monitoring);
 2. de inrichting van de toegang tot Jeugd en de doorontwikkeling daarvan tot integrale toegang;
 3. het versterken van de samenleving (verdere transformatie van het basisniveau/voorliggend veld);
 4. de opgave rondom de uitvoering van de taken uit de Participatiewet.
 •  Een leven lang leren

De opgave Een Leven Lang Leren voeren we uit binnen Programma 2 en Programma 3.
Binnen Programma 2 gaat dit over Zorg en Ondersteuning, binnen Programma 3 over Economie.
Belangrijke doelstellingen binnen Programma 2 zijn het verbeteren van ondersteuning in en om de school, om schooluitval te voorkomen en laaggeletterdheid terug te dringen.

 

Overige aandachtspunten
Daarnaast is een aantal autonome (beleidsmatige) ontwikkelingen opgenomen. Het gaat dan onder andere om het actualiseren van het uitvoeringsbeleid voor informele zorg, het verbeteren van ondersteuning van vrijwillige inzet, het maken van nieuw beleid dat richtinggevend is voor de uitvoering van schuldhulpverlening de komende jaren en de ontwikkeling van de lokale en regionale aanpak van sport en gezondheid naar integraal preventief gezondheidsbeleid.
Daarnaast vraagt de invoering van een aantal nieuwe wetten en verantwoordelijkheden onze aandacht in 2020. Het gaat dan om de voorbereiding en invoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 januari 2021 en de decentralisatie Beschermd Wonen. In 2019 is de Adviesraad Sociaal Domein gestart. Wij betrekken hen volop bij de ontwikkelingen in 2020.

Leeswijzer
Het hoofdstuk voor programma 2 is als volgt opgebouwd:

 • Opgave Meedoen aan de samenleving
  • Doelen en activiteiten
 • Opgave Een leven lang leren
  • Doelen en activiteiten
 • Kosten en financiële samenvatting
 • Autonome ontwikkelingen in dit programma
 • Reguliere taken in dit programma

Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.

 

Hierna staan de belangrijkste afwijkingen voor het jaar 2020 toegelicht.

Overige beleidsmatige ontwikkelingen (buiten de hekjes)

Kunst en cultuur                                               10.000 V
Door minder actief te participeren en meer externe middelen te genereren via de subsidiemedewerker, is de verwachting kan de begroting voor 2020 en 2021 met € 10.000 kan worden bijgesteld.

 Inclusie                                                                 20.000 V
Budget kan in 2020 en 2021 van € 45.000 naar € 25.000 door vooral gebruik te maken van eigen menskracht en bestaande middelen. Het gaat vooral om een verandering in werkwijze, houding en gedrag, wat na invoering onderdeel wordt van het going concern.

 Samenlevingsinitiatieven                             20.000 V        
Het budget voor de samenlevingsinitiatieven is € 60.000. Dit kan in principe voor 2020 en 2021 naar beneden worden bijgesteld, door meer gebruik te maken van bestaande budgetten en vooral te ondersteunen.

 

Autonome ontwikkelingen.

Het grootste deel van de autonome afwijkingen betreffen de afwijkingen in de kapitaallasten en doorbelasting. Deze worden niet meer apart benoemd.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.