Sitemap

Programmabegroting 2020-2023 Blz. 1
Programmabegroting 2020 - 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Het programmaplan Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
Waarom en waartoe Blz. 11
Bijdrage aan opgaven Blz. 12
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie Blz. 13
Waarom? Blz. 14
Waar gaan we naartoe? Blz. 15
-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie). Blz. 16
-1.5.1.1: Regionale energie strategie (RES). Blz. 17
-1.5.1.2: Regionale energie monitor 2020. Blz. 18
-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen. Blz. 19
-1.5.2.1: Warmtetransitievisie. Blz. 20
-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas. Blz. 21
-1.5.3.1: Wijk van de toekomst. Blz. 22
-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen. Blz. 23
-1.5.4.1: Uitvoeringorganisatie afvalinzameling. Blz. 24
-1.5.4.2: Milieustraat. Blz. 25
-1.5.4.3: Circulair Varsseveld. Blz. 26
*1.7: Een visie op onze omgeving. Blz. 27
Waarom? Blz. 28
Waar gaan we naartoe? Blz. 29
-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet. Blz. 30
-1.7.1.1: Vaststellen Omgevingsvisie (Toekomstvisie). Blz. 31
-1.7.1.2: Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Blz. 32
-1.7.1.3: Starten met de implementatie van het Omgevingsplan. Blz. 33
-1.7.1.4: Starten met de verandering in houding en gedrag. Blz. 34
*1.8: Flexibel wonen op maat Blz. 35
Waarom? Blz. 36
Waar gaan we naartoe? Blz. 37
-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans. Blz. 38
-1.8.1.1: We bouwen extra woningen. Blz. 39
-1.8.1.2: We bepalen de woningbehoefte kleine kernen en buitengebied. Blz. 40
-1.8.1.3: We pakken leegstand aan. Blz. 41
-1.8.1.4: We evalueren de startersleningen. Blz. 42
-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en flexibele woningen). Blz. 43
-1.8.2.1: We onderzoeken de concrete vraag naar woningen met ondersteuning en zorg. Blz. 44
Overige onderwerpen binnen programma 1 Blz. 45
Waar gaan we naartoe? Blz. 46
-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving. Blz. 47
-1.10.1.1: Herziening van het "Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)". Blz. 48
-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar Blz. 49
-1.10.2.1: Versterken van het openbaar vervoer. Blz. 50
-1.10.2.2: Nieuwe initiatieven voor vervoer. Blz. 51
-1.10.2.3: Besluitvorming over 2e fase N18. Blz. 52
-1.10.2.4: Ontsluiten van (regionale) bedrijventerreinen. Blz. 53
-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken. Blz. 54
-1.10.3.1: Het opstellen van een visie op een vitaal en leefbaar platteland. Blz. 55
-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken. Blz. 56
-1.10.4.1: Het opstellen van een visie op ontwikkelingen op het stroomgebied niveau van de Oude-IJssel & A-Strang. Blz. 57
-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen. Blz. 58
-1.10.5.1: We stellen een visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen op. Blz. 59
Wat kost het? Blz. 60
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 61
Autonome ontwikkelingen. Blz. 62
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 63
Infografics Blz. 64
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 65
Waarom en waartoe Blz. 66
Bijdrage aan opgaven Blz. 67
*2.1: Meedoen aan onze samenleving Blz. 68
Waarom? Blz. 69
Waar gaan we naartoe? Blz. 70
-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes. Blz. 71
-2.1.1.1: Versterken samenleving; komen tot een samenhangend en dekkend basisniveau. Blz. 72
-2.1.1.2: Hulp en ondersteuning organiseren we zo dicht mogelijk ‘bij huis’. Blz. 73
-2.1.1.3: Uitvoeren kwaliteitsslag in het sociaal domein. Blz. 74
-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen. Blz. 75
-2.1.2.1: We maken concrete afspraken over samenwerking en afstemming. Blz. 76
-2.1.2.2: Inrichten van de toegang tot Jeugd en de doorontwikkeling daarvan tot integrale toegang. Blz. 77
-2.1.2.3: Online hulp- en dienstverlening uitbreiden in afstemming met het informatiepunt als genoemd onder 2.1.1.1. Blz. 78
-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam. Blz. 79
-2.1.3.1: Aan de slag met nieuwe vormen van participatie. Blz. 80
-2.1.3.2: Laagdrempelige ontmoeting in de wijk faciliteren. Blz. 81
-2.1.3.3: Beleid ontwikkelen voor schuldhulpverlening. Blz. 82
-2.1.3.4: Invoering nieuwe Wet inburgering. Blz. 83
-2.1.3.5: Uitvoering taken Participatiewet onder eigen regie. Blz. 84
-2.1.3.6: Experiment Meedoen Werkt! Blz. 85
-2.1.3.7: Realiseren van betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 86
-2.1.3.8: Doorontwikkeling Meedoen. Blz. 87
-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning mogelijk is. Blz. 88
-2.1.4.1: Actualiseren uitvoeringsbeleid informele zorg en verbeteren ondersteuning van vrijwillige inzet. Blz. 89
-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen. Blz. 90
-2.1.5.1: Uitvoeren preventieprogramma ‘positieve gezondheid en preventie’. Blz. 91
-2.1.5.2: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving. Blz. 92
-2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA). Blz. 93
-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’. Blz. 94
-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz. Blz. 95
-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen. Blz. 96
-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente. Blz. 97
-2.1.6.1: Uitvoeren van activiteiten samen met de werkgroep Onbeperkt meedoen. Blz. 98
-2.1.6.2: Uitvoeren acties als vervolg op 0-meting. Blz. 99
*2.2: Een leven lang leren Blz. 100
Waarom? Blz. 101
Waar gaan we naartoe? Blz. 102
-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie. Blz. 103
-2.2.1.1: We werken aan het regionale plan Achterhoekse jongeren in beeld. Blz. 104
-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug. Blz. 105
-2.2.2.1: We zoeken samenwerkingspartners om laaggeletterden te vinden en te ondersteunen. Blz. 106
Wat kost het? Blz. 107
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 108
Autonome ontwikkelingen. Blz. 109
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 110
Infografics Blz. 111
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 112
Waarom en waartoe Blz. 113
Bijdrage aan opgaven Blz. 114
*3.2: Een leven lang leren Blz. 115
Waarom? Blz. 116
Waar gaan we naartoe? Blz. 117
-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs. Blz. 118
-3.2.1.1: Actualiseren uitvoering van het leerlingenvervoer. Blz. 119
-3.2.1.2: Leerplicht van curatief naar preventief (voorkomen is beter dan genezen). Blz. 120
-3.2.1.3: Sluiten van een samenwerkingsconvenant met de schoolbesturen in het basisonderwijs. Blz. 121
-3.2.2: Onderwijshuisvesting . Blz. 122
-3.2.2.1: We maken samen met de betrokken schoolbesturen een bouwplan voor een IKC in Gendringen. Blz. 123
-3.2.2.2: We maken samen met de betrokken partners in de pilot ‘doorgaande leerlijn Silvolde’ een plan voor de onderwijshuisvesting in Silvolde. Blz. 124
*3.3: Bloeiende economie Blz. 125
Waarom? Blz. 126
Waar gaan we naartoe? Blz. 127
-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen. Blz. 128
-3.3.1.1: Het bestemmingsplan Hofskamp Oost III wordt ter vaststelling aangeboden. Blz. 129
-3.3.1.2: Opstellen van scenario’s voor het re-vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 130
-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap. Blz. 131
-3.3.2.1: Starten project Ondernemers aan Zet in andere winkelkernen naar behoefte. Blz. 132
-3.3.2.2: Opzetten ondernemersfonds per kern naar behoefte. Blz. 133
-3.3.2.3: We zetten de mogelijkheden die het “afwegingskader wonen” actief in. Blz. 134
-3.3.3: Versterken van de toeristische sector. Blz. 135
-3.3.3.1: Naar aanleiding van de expertmeeting stellen we een herzien beleidsplan op. Blz. 136
-3.3.3.2: Vanaf 2020 voeren we het beleidsplan uit. Blz. 137
-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid. Blz. 138
-3.3.4.1: Opstellen aanvalsplan met maatregelen voor eventuele economische conjuncturele schommelingen. Blz. 139
*3.4: Over onze grenzen heen kijken Blz. 140
Waarom? Blz. 141
Waar gaan we naartoe? Blz. 142
-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden. Blz. 143
-3.4.1.1: Uitvoeringsplan vaststellen voor samenwerking met gemeente Doetinchem, Emmerich, Montferland en Kleve. Blz. 144
-3.4.1.2: Strategische top 3 voor nieuwe terreinen met de samenwerking gemeente Bocholt benoemen en vaststellen. Blz. 145
-3.4.1.3: Internationaal Netwerkbureau onderbrengen in een door EUREGIO Gronau e.a. opnieuw op te richten ‘GrensWerk’. Blz. 146
-3.4.1.4: Opstellen draaiboek met begroting voor de organisatie jaarvergadering Ring van IJzersteden 2021. Blz. 147
-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de achterhoek. Blz. 148
-3.4.2.1: Evalueren van de opbrengsten/ midterm review van de regionale samenwerking. Blz. 149
-3.4.2.2: We inventariseren plannen en projecten die in aanmerking komen voor de tweede tranche van de regiodeal en dienen hiertoe een voorstel in. Blz. 150
Wat kost het? Blz. 151
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 152
Autonome ontwikkelingen. Blz. 153
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 154
Infografics Blz. 155
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 156
Waarom en waartoe Blz. 157
Bijdrage aan opgaven Blz. 158
*4.6: Van buiten naar binnen werken Blz. 159
Waarom? Blz. 160
Waar gaan we naartoe? Blz. 161
-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk. Blz. 162
-4.6.1.1: Op basis van onderzoek vullen we de doelen uit deze opgave aan met indicatoren. Blz. 163
-4.6.1.2: We werken op locatie tussen en met inwoners. Blz. 164
-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken. Blz. 165
-4.6.2.1: We geven uitvoering aan de nieuwe visie op dienstverlening. Blz. 166
-4.6.3: Met een taskforce werken. Blz. 167
-4.6.3.1: Taskforce Wonen en zorg vormgeven. Blz. 168
-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek. Blz. 169
-4.6.4.1: Onderzoeken en opzetten van het PMIA. Blz. 170
Overige onderwerpen binnen programma 4 Blz. 171
Waar gaan we naartoe? Blz. 172
-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig. Blz. 173
-4.10.1.1: Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Blz. 174
-4.10.1.2: Actieplan opstellen op basis van het ondermijningsbeeld. Blz. 175
-4.10.1.3: Werken aan bewustwording onder inwoners en ondernemers van ondermijning. Blz. 176
Wat kost het? Blz. 177
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 178
Autonome ontwikkelingen. Blz. 179
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 180
Infografics Blz. 181
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 182
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 183
Waarom en waartoe Blz. 184
Overige onderwerpen binnen programma 5 Blz. 185
Waar gaan we naartoe? Blz. 186
-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren Blz. 187
-5.10.1.1: Optimaliseren bedrijfsvoering. Blz. 188
-5.10.1.2: Uitvoering plan van aanpak Interne beheersing. Blz. 189
-5.10.1.3: We verbeteren de controles op uitbestede taken. Blz. 190
-5.10.1.4:De werkplekken passen we aan, zodat we voldoen aan de veiligheids- en arbo-eisen. Blz. 191
-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om. Blz. 192
-5.10.2.1: Vergroten bewustzijn van het bestuur en de organisatie over dit onderwerp. Blz. 193
-5.10.2.2: We voeren het informatieveiligheidsbeleid verder uit. Blz. 194
-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert. Blz. 195
-5.10.3.1: Uitvoeren van actiepunten uit de communicatievisie. Blz. 196
-5.10.3.2: We verbeteren de website (leesbaarheid en vindbaarheid). Blz. 197
-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar. Blz. 198
-5.10.4.1: Starten met aanvullen van formulieren door E-formulieren. Blz. 199
-5.10.4.2: Onderzoeken ontsluiten openbare informatie. Blz. 200
-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’, Blz. 201
-5.10.5.1: Voortdurend aandacht schenken aan de ‘ja, mits’-houding. Blz. 202
Wat kost het? Blz. 203
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 204
Autonome ontwikkelingen. Blz. 205
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 206
Infografics Blz. 207
Toelichting overhead Blz. 208
Indicatoren Blz. 209
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210
Inleiding Blz. 211
Beleid Blz. 212
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 213
Beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 214
Autonome ontwikkelingen Blz. 215
Toelichting Blz. 216
Onvoorzien Blz. 217
Onvoorzien Blz. 218
Vennootschapsbelasting Blz. 219
Vennootschapsbelasting Blz. 220
Paragrafen Blz. 221
Paragrafen Blz. 222
Paragraaf Financiering Blz. 223
Inleiding Blz. 224
Beleid Blz. 225
Financiering Blz. 226
Risicobeheer Blz. 227
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 228
Inleiding Blz. 229
Beleid Blz. 230
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 231
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 232
Laborijn Blz. 233
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 234
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 235
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 236
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 237
Deelnemingen Blz. 238
Financieel overzicht Blz. 239
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Beleid Blz. 242
Woonlasten Blz. 243
Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten Blz. 244
Opbrengsten Blz. 245
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 246
Kwijtschelding Blz. 247
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 248
Inleiding Blz. 249
Beleids- en beheerplannen Blz. 250
Wegen Blz. 251
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 252
Openbare verlichting Blz. 253
Riolering Blz. 254
Groen, natuur en landschap Blz. 255
Water Blz. 256
Speelplaatsen Blz. 257
Financieel overzicht Blz. 258
Paragraaf Grondbeleid Blz. 259
Inleiding Blz. 260
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 261
Toelichting op het exploitatieresultaat van de grondexploitaties Blz. 262
Risico’s Blz. 263
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 264
Inleiding Blz. 265
Beleid Blz. 266
Weerstandsvermogen Blz. 267
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 268
Kengetallen Blz. 269
Financiële positie Blz. 270
Financiële begroting Blz. 271
Meerjarenraming Blz. 272
Meerjarenraming Blz. 273
Overzicht van baten en lasten Blz. 274
Overzicht van baten en lasten Blz. 275
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 276
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 277
Financiële uitgangspunten Blz. 278
Beleidsuitgangspunten Blz. 279
Financiële sturing op basis van integrale besluitvorming Blz. 280
Begrotingsdoctrine Blz. 281
Technische uitgangspunten Blz. 282
Geprognotiseerde balans Blz. 283
Geprognotiseerde balans Blz. 284
Toelichting op de balans activa Blz. 285
Toelichting op de balans passiva Blz. 286
Bijlagen Blz. 287
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 288
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 289
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2020-2023) Blz. 290
Bijlage B: Investeringslijst Blz. 291
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 292
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 293
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 294
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 295
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 296
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 297
Bijlage F: Indicatoren Blz. 298
Bijlage F: Indicatoren Blz. 299
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 300
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 301
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 302
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 303
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 304
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 305
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap