Sitemap

Programmabegroting 2021-2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Het programmaplan Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Doelen en acties Blz. 12
1- Vergroenen Blz. 13
2- Verduurzamen Blz. 14
3- (ver)Bouwen Blz. 15
Raadsplanning Blz. 16
Wat kost het? Blz. 17
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 18
Autonome ontwikkelingen. Blz. 19
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 20
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 21
Inleiding Blz. 22
Doelen en acties Blz. 23
1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond Blz. 24
2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering Blz. 25
3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling Blz. 26
Raadsplanning Blz. 27
Wat kost het? Blz. 28
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 29
Autonome ontwikkelingen. Blz. 30
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 31
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 32
Inleiding Blz. 33
Doelen en acties Blz. 34
1- Impulsprogramma economie en wonen Blz. 35
2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 36
3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen Blz. 37
4- Het bestrijden van kansongelijkheid Blz. 38
5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen Blz. 39
Raadsplanning Blz. 40
Wat kost het? Blz. 41
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 42
Autonome ontwikkelingen. Blz. 43
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 44
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 45
Inleiding Blz. 46
Doelen en acties Blz. 47
1- Datalab Gelderland Oost Blz. 48
2- Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 49
Raadsplanning Blz. 50
Wat kost het? Blz. 51
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 52
Autonome ontwikkelingen. Blz. 53
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 54
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 55
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 56
Inleiding Blz. 57
1. De gemeente als werkgever Blz. 58
1. De gemeente als werkgever Blz. 59
Doelen en acties Blz. 60
1- Interne beheersing Blz. 61
2- Goede informatievoorziening Blz. 62
3- Huisvesting Blz. 63
4- Communicatie Blz. 64
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 65
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 66
Doelen en acties Blz. 67
1- Aanbestedingsbeleid Blz. 68
2- Inclusief werkgeverschap Blz. 69
Raadsplanning Blz. 70
Wat kost het? Blz. 71
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 72
Autonome ontwikkelingen. Blz. 73
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 74
Toelichting overhead Blz. 75
Indicatoren Blz. 76
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 77
Inleiding Blz. 78
Beleid Blz. 79
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 80
Beleidsmatige ontwikkelingen Blz. 81
Autonome ontwikkelingen Blz. 82
Toelichting Blz. 83
Onvoorzien Blz. 84
Onvoorzien Blz. 85
Vennootschapsbelasting Blz. 86
Vennootschapsbelasting Blz. 87
Paragrafen Blz. 88
Paragrafen Blz. 89
Paragraaf Financiering Blz. 90
Inleiding Blz. 91
Beleid Blz. 92
Financiering Blz. 93
Risicobeheer Blz. 94
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 95
Inleiding Blz. 96
Beleid Blz. 97
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 98
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 99
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 100
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 101
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 102
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 103
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 104
Deelnemingen Blz. 105
Financieel overzicht Blz. 106
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 107
Inleiding Blz. 108
Beleid Blz. 109
Woonlasten Blz. 110
Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten Blz. 111
Opbrengsten Blz. 112
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 113
Kwijtschelding Blz. 114
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 115
Inleiding Blz. 116
Beleids- en beheerplannen Blz. 117
Wegen Blz. 118
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 119
Openbare verlichting Blz. 120
Riolering Blz. 121
Groen, natuur en landschap Blz. 122
Water Blz. 123
Speelplaatsen Blz. 124
Paragraaf Grondbeleid Blz. 125
Inleiding Blz. 126
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 127
Toelichting op het exploitatieresultaat van de grondexploitaties Blz. 128
Risico’s Blz. 129
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Beleid Blz. 132
Weerstandsvermogen Blz. 133
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 134
Kengetallen Blz. 135
Financiële positie Blz. 136
Financiële begroting Blz. 137
Meerjarenraming Blz. 138
Meerjarenraming Blz. 139
Overzicht van baten en lasten Blz. 140
Overzicht van baten en lasten Blz. 141
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 142
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 143
Financiële uitgangspunten Blz. 144
Beleidsuitgangspunten Blz. 145
Financiële sturing op basis van integrale besluitvorming Blz. 146
Begrotingsdoctrine Blz. 147
Technische uitgangspunten Blz. 148
Geprognotiseerde balans Blz. 149
Geprognotiseerde balans Blz. 150
Toelichting op de balans activa Blz. 151
Toelichting op de balans passiva Blz. 152
Bijlagen Blz. 153
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 154
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 155
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2021-2024) Blz. 156
Bijlage B: Investeringslijst Blz. 157
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2021-2024 Blz. 158
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 159
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 160
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 161
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 162
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 163
Bijlage F: Indicatoren Blz. 164
Bijlage F: Indicatoren Blz. 165
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 166
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 167
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 168
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 169
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 170
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 171
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap