Sitemap

Programmabegroting 2022-2025 Blz. 1
Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Het programmaplan Blz. 8
Het programmaplan Blz. 9
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is Blz. 10
Inleiding Blz. 11
Doelen en acties Blz. 12
1.1- Vergroenen Blz. 13
1.2- Verduurzamen Blz. 14
1.3- Bouwen Blz. 15
1.4- Oude IJsselzone en DRU Industriepark Blz. 16
1.5- Vital buitengebied Blz. 17
Raadsplanning Blz. 18
Wat kost het? Blz. 19
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 20
Autonome ontwikkelingen. Blz. 21
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 22
Programma 2: Een leefbare gemeente Blz. 23
Inleiding Blz. 24
Doelen en acties Blz. 25
2.1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond Blz. 26
2.2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering Blz. 27
2.3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling Blz. 28
Raadsplanning Blz. 29
Wat kost het? Blz. 30
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 31
Autonome ontwikkelingen. Blz. 32
stand van zaken SD-Stoer Blz. 33
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 34
Programma 3: De werkende gemeente Blz. 35
Inleiding Blz. 36
Doelen en acties Blz. 37
3.1- Impulsprogramma economie en wonen Blz. 38
3.2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Blz. 39
3.3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen Blz. 40
3.4- Gelijke kansen voor iedereen Blz. 41
3.5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen Blz. 42
3.6- Regionale en internationale samenwerking om doelen te realiseren Blz. 43
Raadsplanning Blz. 44
Wat kost het? Blz. 45
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 46
Autonome ontwikkelingen. Blz. 47
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 48
Programma 4: De dienstverlenende gemeente Blz. 49
Inleiding Blz. 50
Doelen en acties Blz. 51
4.1- Anders en beter monitoren Blz. 52
4.2- Doorontwikkelen dienstverlening Blz. 53
Raadsplanning Blz. 54
Wat kost het? Blz. 55
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 56
Autonome ontwikkelingen. Blz. 57
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 58
Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead Blz. 59
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead Blz. 60
Inleiding Blz. 61
1. De gemeente als werkgever Blz. 62
1. De gemeente als werkgever Blz. 63
Doelen en acties Blz. 64
5.1.1- Interne beheersing Blz. 65
5.1.2- Goede informatievoorziening Blz. 66
5.1.3- Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken Blz. 67
5.1.4- Communicatie en Participatie Blz. 68
5.1.5 Formatie Blz. 69
5.1.6- Covid Blz. 70
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 71
2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer Blz. 72
Doelen en acties Blz. 73
5.2.1- Inclusief werkgeverschap Blz. 74
Raadsplanning Blz. 75
Wat kost het? Blz. 76
Beleidsmatige ontwikkelingen. Blz. 77
Autonome ontwikkelingen. Blz. 78
Wat zijn onze reguliere taken in dit programma. Blz. 79
Toelichting overhead Blz. 80
Indicatoren Blz. 81
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 82
Inleiding Blz. 83
Beleid Blz. 84
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 85
Autonome ontwikkelingen Blz. 86
Toelichting Blz. 87
Onvoorzien Blz. 88
Onvoorzien Blz. 89
Vennootschapsbelasting Blz. 90
Vennootschapsbelasting Blz. 91
Paragrafen Blz. 92
Paragrafen Blz. 93
Paragraaf Financiering Blz. 94
Inleiding Blz. 95
Beleid Blz. 96
Financiering Blz. 97
Risicobeheer Blz. 98
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Beleid Blz. 101
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem) Blz. 102
GGD Noord- en Oost Gelderland Blz. 103
Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.) Blz. 104
Regio Achterhoek (Doetinchem) Blz. 105
Stadsbank Oost Nederland (Enschede) Blz. 106
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Blz. 107
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 108
Deelnemingen Blz. 109
Financieel overzicht Blz. 110
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 111
Inleiding Blz. 112
Beleid Blz. 113
Woonlasten Blz. 114
Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten Blz. 115
Opbrengsten Blz. 116
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 117
Kwijtschelding Blz. 118
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 119
Inleiding Blz. 120
Beleids- en beheerplannen Blz. 121
Wegen Blz. 122
Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte Blz. 123
Openbare verlichting Blz. 124
Riolering Blz. 125
Groen, natuur en landschap Blz. 126
Water Blz. 127
Speelplaatsen Blz. 128
Paragraaf Grondbeleid Blz. 129
Inleiding Blz. 130
Wijziging in wet en regelgeving Blz. 131
Toelichting op het exploitatieresultaat van de grondexploitaties Blz. 132
Risico’s Blz. 133
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 134
Inleiding Blz. 135
Beleid Blz. 136
Weerstandsvermogen Blz. 137
Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000) Blz. 138
Kengetallen Blz. 139
Financiële positie Blz. 140
Financiële begroting Blz. 141
Meerjarenraming Blz. 142
Meerjarenraming Blz. 143
Overzicht van baten en lasten Blz. 144
Overzicht van baten en lasten Blz. 145
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 146
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 147
Financiële uitgangspunten Blz. 148
Beleidsuitgangspunten Blz. 149
Financiële sturing op basis van integrale besluitvorming Blz. 150
Begrotingsdoctrine Blz. 151
Technische uitgangspunten Blz. 152
Geprognotiseerde balans Blz. 153
Geprognotiseerde balans Blz. 154
Toelichting op de balans activa Blz. 155
Toelichting op de balans passiva Blz. 156
Bijlagen Blz. 157
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 158
Bijlage A: Kerngegevens Blz. 159
Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2022-2025) Blz. 160
Bijlage B: Investeringslijst Blz. 161
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2022-2025 Blz. 162
Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2020-2023 Blz. 163
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 164
Bijlage D: Overzicht in beeld Blz. 165
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 166
Bijlage E: Staat van personeelslasten Blz. 167
afbeelding 2022 Blz. 168
Bijlage F: Indicatoren Blz. 169
Bijlage F: Indicatoren Blz. 170
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 171
Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden Blz. 172
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 173
Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s Blz. 174
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 175
Bijlage I: Afschrijvingstabel Blz. 176
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap