Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Dienstverlening

Dienstverlening

Al enkele jaren is door de gemeente geïnvesteerd in het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. De keuze is gemaakt om met een zaaksysteem te gaan werken, zodat alle informatie van lopende aanvragen en zaken uit het verleden eenvoudig toegankelijk is. De dienstverlening hoort te voldoen aan de volgende criteria:

  • Transparantie
  • Snelheid
  • 24/7 en zelfservice (digitale dienstverlening)

Waar dienstverlening draaide om een hoge service en bereikbaarheid, gaat het nu veel meer om interactie tussen inwoners en de lokale overheid. Inwoners verwachten dat de overheid transparant en integer is, dat zij haar eigen kerntaken excellent uitvoert en optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die de informatiesamenleving henzelf en hun overheid biedt. De komende jaren staat in het teken van verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening en van de inzet van social media. Digitale mogelijkheden worden ingezet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, vergroting van openbaarheid/transparantie en het op orde krijgen van de informatiehuishouding.

Inclusie

Inclusie

Inclusie is een gemeente breed thema, dat in de verschillende programma’s terugkomt, denk bijvoorbeeld aan het meedoen-beleid en het fysieke domein.

We willen een gemeente zonder grenzen zijn, waar het normaal is dat er op allerlei terreinen rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van voorzieningen. Dit kan heel veel onderwerpen omvatten. Denk hierbij niet alleen aan de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook bijvoorbeeld aan de leesbaarheid van informatie of de mogelijkheid tot passend werk.

Sinds begin 2018 is een werkgroep, bestaande uit ervaringsdeskundigen uit onze gemeente, actief aan de slag gegaan met dit onderwerp. Hierbij zijn 5 thema’s benoemd waarmee de werkgroep concreet aan de slag gaat:

Service & ondersteuning. Om volop deel te kunnen nemen aan de samenleving is het nodig dat mensen met een beperking van de juiste voorzieningen en hulpmiddelen gebruik kunnen maken. Wanneer de hulpmiddelen of voorzieningen mankementen vertonen is een goede service van groot belang.

Toegankelijkheid van informatie. De informatie die de gemeente deelt via de website, social media en de krant zijn niet voor iedereen goed tot zich te nemen. Ook de begrijpelijkheid van de informatie is een aandachtspunt.

Fysieke toegankelijkheid. Stoepranden zonder oprit, hoge stoepranden, het ontbreken van gidspaden zijn slechts een paar voorbeelden van zaken waar mensen met een handicap tegenaan kunnen lopen.

Maatwerk. Mensen met een handicap hebben bijna altijd maatwerk nodig om te zorgen dat zij van de juiste voorzieningen en middelen gebruik kunnen maken. Maatwerk zodat zij met hun handicap toch optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving.

Beeldvorming. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. We willen deze verhalen gaan vertellen, zodat het beeld van mensen met een handicap kan veranderen en we deze mensen ook gaan zien als waardevolle leden van onze maatschappij.

Schoon en Veilig

Schoon en Veilig

Schoon: Van Afval Naar Grondstoffen

Sinds 2016 heeft gemeente Oude IJsselstreek het VANG-beleid vastgesteld. De ambitie is 75% van het huishoudelijk afval te scheiden  en maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020. Door de meeste huishoudens te voorzien van vier containers waarin ze hun afval gescheiden kunnen aanbieden hebben we in 2017 al een percentage van 71% bereikt. Na het behalen van deze doelstelling in 2020 is het streven, in het kader van de circulaire economie en het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen, om het doel aan te scherpen naar 90% afvalscheiding en 50 kilo restafval per persoon in 2030.

 

Veilig: Ondermijning

Oude IJsselstreek is een plattelandsgemeente. Over het algemeen is daar minder sprake van criminaliteit dan in de steden. Er zijn echter ontwikkelingen gaande op het gebied van georganiseerde misdaad, die zich juist richten op dunbevolkte gebieden. Met de ontgroening en vergrijzing heeft de Achterhoek al een uitdaging om het platteland vitaal te houden. Eén aspect hiervan is dat het een veilig gebied is om te wonen, werken en recreëren. Een onderwerp op dat vlak is ondermijning. Ondermijning betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. In de gemeente staat ondermijning hoog op de agenda. Verder is ons Bibob-beleid aangepast, zodat we de instrumenten hebben om infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld sneller aan te tonen.

Komende periode wordt binnen onze gemeente een coördinator opgeleid, zodat deze aanspreekpunt voor dit onderwerp wordt. In samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) wordt een actueel ondermijningsbeeld van de gemeente opgesteld. Op basis van dit beeld kan lokaal een gerichte aanpak vorm worden gegeven. Om de lokale aanpak te versterken en af te stemmen op de aanpak in de regio, wordt ook gestart met een werkgroep ondermijning in de regio Achterhoek. Deze werkgroep wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk ondersteund.

Daarnaast is het van belang op lokaal niveau opgaven krachtig op te kunnen pakken. Hiervoor zijn een sterke lokale democratie en een sterk, weerbaar bestuur nodig dat een breed vertrouwen heeft en niet polariseert maar verbindt. De bedreigingen die zich voordoen voor onze democratische rechtsorde en die deze ondermijnen vragen daarbij om bijzondere aandacht. Door een coördinator Ondermijning aan te stellen, die op dit terrein een speciale opleiding heeft gevolgd, hebben we een medewerker binnen de organisatie die belangrijke signalen kan opvangen en onder de aandacht kan brengen. Samenwerking met het RIEC en andere gemeenten levert kennis en instrumenten op die we kunnen inzetten.

 

Veilig: Aanpak verwarde personen

Een ander onderwerp dat sinds de afgelopen twee jaren meer aandacht heeft gekregen, is de aanpak rond verwarde personen. De term verwarde personen is lastig te definiëren. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychiatrische patiënten, (ex)-verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie. Mensen die grip op hun leven (dreigen) te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij anderen of zichzelf schade berokkenen.

Door de keuze om mensen langer zelfstandig te laten wonen en van intra naar extramurale zorg te gaan, is de problematiek van verwarde personen een maatschappelijk probleem geworden. Deze personen valt tussen wal en schip en komen niet op de juiste plek terecht.

Binnen de gemeente heeft dit thema prioriteit bij Openbare orde en veiligheid (OOV) en het sociaal domein. Om de problematiek omtrent verwarde personen het hoofd te bieden, is een aanpak voorkoming escalatie opgesteld. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de aanpak van woonoverlast, waar het thema verwarde personen een grote rol kan spelen. In de regio wordt gezamenlijk een plan ontwikkeld rond de samenwerking van de verschillende partijen als het gaat om de zorg van verwarde personen. Er zijn verschillende fases te onderscheiden, die ieder van een andere partij om inzet vragen. Afstemming en iemand in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld hebben zijn de kern van een succesvolle aanpak.

Wat willen we bereiken?