Pgrogramma 4/5 De dienstverlenende gemeente en bedrijfsvoering

Speerpunt 5: Herwaardering publieke sector; een stevig fundament bieden

Verbinding in alle opgaven

Door onze dienstverlening en bedrijfsvoering te versterken, in lijn met de ingezette koers, zijn we in staat zijn ook daadwerkelijk invulling te geven aan onze doelstellingen en speerpunten. We kunnen verandering alleen realiseren als dit ook goed ondersteund wordt in de processen.

Prognose benodigde middelen
Om uitvoering te geven aan dit speerpunt met onderstaande maatregelen, verwachten we jaarlijks rond de € 230.000 tot € 280.000 nodig te hebben.

Maatregelen

 • Interne beheersing
  Met ingang van het boekjaar 2021 geeft het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarstukken. Een bepaalde mate van verantwoording over, in elk geval de rechtmatigheid van, het handelen van de organisatie is daarmee vereist. Dat is een verplichting en een uitdaging. Een uitdaging om dit te organiseren vanuit de bedoeling en onze werkwijze, die tegelijkertijd vanuit de ‘accountantsbril’ niet altijd even makkelijk is.

 • Capaciteit
  Om vanuit onze visie de beweging volop in te kunnen zetten, alsook om de continuïteit van de primaire processen, de veiligheid te waarborgen en goede ondersteuning te bieden aan de organisatie, is op bepaalde plekken capaciteit benodigd. Dit speelt bij onder andere de facilitaire ondersteuning, de GEO-basisregistratie, verbeteren en gebruik Informatie Beheer Openbare Ruimte (BOR).

 • Samenwerken werkt (digitaal werken)
  De corona crisis heeft de noodzaak van digitaal werken bevestigd en in een versnelling gebracht. Zonder versnelde uitrol kunnen veel collega's niet of minder goed hun werk doen Een groot gedeelte van de organisatie stemt nu af via beeldbellen in Microsoft Teams. Binnen de organisatie gaat dat prima, de communicatie met inwoners en samenwerkingspartners is nog een behoorlijke uitdaging. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk het digitaal werken versneld te implementeren.
 • Herijken aanbestedingsbeleid
  Om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen, de beweging die we in gang zetten en de impulsen die we willen geven, is nu het moment om vanuit de bredere bril opnieuw te kijken naar ons aanbestedingsbeleid.

 • Datalab GO
  Het Datalab loopt (voorheen PMIA). Juist data worden steeds belangrijker om ons te helpen om vanuit de verschillende dimensies afwegingen te maken. Door gebruik te maken van de virtuele netwerksamenwerking en de mensen die goed zijn in nadenken over data en wat je ermee kan doen, kunnen we veel winst behalen. Zoals bijvoorbeeld in de opgaven rondom energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie.

 • Professionaliseren Lokale Omroep (regio 8)
  De lokale omroep Regio8 heeft zich ontwikkeld tot een professionele publieke omroep met nauwe banden met de andere lokale omroepen, de provinciale Omroep Gelderland, de nationale omroep en regionale omroepen in de Duitse Grensstreek. Een levensvatbare lokale omroep is van belang voor het publieke media-aanbod en de controle van het democratisch bestel.

 • Structurele dekking CLM
  Het team Contract en Leveranciers Management is een regionaal werkend team dat het contractmanagement voert en de inkoop uitvoert van de regionale contracten in de Jeugdzorg en de WMO. Na een uitgebreide regionale evaluatie is besloten dit team structureel in te zetten voor de regionale opgaven samen met de lokale contractmanagers en inkopers.

 • Vitaliteit
  Vitaliteit van onze inwoners vinden we belangrijk. Dit geldt ook voor onze eigen medewerkers. Juist nu thuiswerken een belangrijk onderdeel van ons werk is geworden en waarschijnlijk ook blijft, is extra aandacht voor vitaliteit van onze eigen medewerkers van belang. Een driejaarlijks vitaliteitsonderzoek is hier onderdeel van.