Programma 2: Een leefbare gemeente

Speerpunt 2: Doorontwikkeling sociaal domein

Verbinding in opgaven   
-Meedoen aan onze samenleving

-Een leven lang leren
-Een bloeiende economie

Door de Decentralisaties in het Sociaal Domein ervaren we van dichtbij waar onze inwoners mee te maken krijgen en wanneer zij daarbij hulp nodig hebben van de gemeente. We zien wat er goed gaat, en waar het beter moet.
We sleutelen aan de Transformatie van het Sociaal Domein door te normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. Er zijn al belangrijke stappen voorwaarts gezet, en daar gaan we in 2021 ‘gewoon’ mee verder. We willen in 2021 integrale verbanden leggen vanuit de Brede Welvaartsgedachte. Er zijn binnen het sociaal domein veel ontwikkelingen gaande, vanuit onze visie en verbreding van de Kwaliteitsslag. We werken naar een nieuwe uitvoering Participatiewet, er komt een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening, de nieuwe Wet Inburgering treedt in 2021 in werking, we zijn bezig met het versterken van de sociale basis en zijn analoog aan de transformatie van de uitvoering van de Jeugdwet ook bezig met transformatie van de Wmo. Veel ontwikkelingen die in meer of mindere mate in verbinding staan met elkaar. En die bijdragen aan veel verschillende dimensies, van werk en inkomen, sociale contacten, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid tot woontevredenheid. Dit vraagt om de totale scope in brede zin ook opnieuw te bezien: komen we nog wel toe met de hoeveelheid mensen die we op korte en lange termijn nodig hebben. Wat hebben we nodig en hoe verhouden de verschillende onderdelen zich tot elkaar? Waar kan het in samenhang of beter apart georganiseerd? De benodigde capaciteit zit op verschillende terreinen: beleidscapaciteit, uitvoeringscapaciteit, projectcapaciteit, inkoop/geleverde capaciteit via externe partijen.

Prognose benodigde middelen
Om uitvoering te geven aan de speerpunten met onderstaande maatregelen, verwachten we op basis van de huidige inzichten circa € 170.000 structureel jaarlijks nodig te hebben. Dit is vooral gebaseerd op extra uitvoeringskosten. De processen rondom de verschillende beleidsprocessen lopen nog, of moeten nog vorm krijgen. Afhankelijk van het beleid en de keuzes hierin, kunnen hier uiteraard nog financiële effecten uit voortkomen.

Maatregelen

 • Schuldhulpverlening
  Conform de startnotitie zal er de komende jaren ingezet worden op vroegsignalering/preventie, nazorg en een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. De basis moet op orde, met meer integrale ondersteuning van de inwoners.

 • Nieuwe wet inburgering
  De nieuwe Wet inburgering vraagt om een andere manier van werken, breder dan nu. De startnotitie die in de raad is aangeboden, geeft hier de contouren van aan.

 • Herijking sociale basis
  De 10 ankerpunten uit de startnotitie geven op hoofdlijnen aan wat we gaan doen. Dit wordt verder ingekleurd in de bouwstenennota.

 •  Nieuwe uitvoering Participatiewet
  De vastgestelde visie op de uitvoering van de Participatiewet wordt vertaald naar een geheel vernieuwende manier van uitvoeren. Iedereen heeft recht op werk wordt het basisuitgangspunt. Binnen de in 2020 nog op te richten sociale BV Oude IJsselstreek hebben inwoners recht op werk en een arbeidscontract.

 • Nieuwe uitvoering Wmo
  Analoog aan de transformatie van de uitvoering van de Jeugdwet zal nog in 2020 een transformatievoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Waarin evenals bij de Jeugdwet gekeken wordt waar de uitvoering voor inwoners het meest effectief is en dat de inwoner zich altijd op de juiste plaats meldt en waar ontschotting tussen wetgevingen maximaal wordt toegepast. Hierbij hoort ook dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn en het recht hebben om hun eigen plan te maken. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en de collectieve verantwoordelijkheid en laten ons daarin graag uitdagen door onze inwoners (right to challenge).
  Daarnaast bereiden we ons voor op de decentralisatie beschermd wonen, die (conform de huidige informatie) op 1 januari 2022 ingaat. In voorbereiding hierop is inmiddels het regionaal voorstel voor implementatie aangenomen. In 2020 wordt dit verder uitgewerkt in een lokaal implementatietraject.

 • Positieve Gezondheid
  Door de Coronacrisis hebben we gemerkt dat gezondheid onomstotelijk op plaats 1 staat. We weten nog niet hoe de wereld er nà de Coronacrisis uit komt te zien, maar vanuit de gedachten van Positieve Gezondheid (het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven) en Brede Welvaart moeten we zoeken naar nieuwe manieren om voor diverse groepen inwoners een toegankelijke en vriendelijke gemeente te zijn. Bijvoorbeeld in relatie tot dementie.

 • Nieuwe manier van inkoop
  We willen langdurig invulling geven aan de wens om verder te innoveren in Oude IJsselstreek per 2021. Met partners worden afspraken gemaakt die bijdragen aan de uitgangspunten normaliseren, voorkomen, innoveren en samenwerken. Door aanbesteding/subsidietrajecten uit te schrijven willen we de beste partners voor de gemeente en haar inwoners selecteren. Een belangrijke randvoorwaarde is dat deze partners goed aansluiten bij de lokale toegang.

 •  Overige ontwikkelingen
  Voor het jaar 2021 zijn er subsidieaanvragen voor accommodatiekostensubsidie vanuit de regeling welzijn, cultuur en sport gedaan. De komende periode zullen we de aanvragen beoordelen. Bij een positieve beoordeling, nemen we de aanvragen in de begroting op.