Programma 3: De werkende gemeente

Doelen en acties

1- Impulsprogramma economie en wonen

G

Binnen het impulsprogramma, dat uitgaat van een stimulerende inzet van de overheid in economisch mindere tijden, zijn een aantal speerpunten benoemd. Voor het speerpunt woningbouw wordt ingezet op een woningbouwimpuls waarbij er vijf uitleglocaties zijn benoemd. De uitleglocatie Varsseveld is al voortvarend opgepakt. Dit is een van de als speerpunt benoemde sectoren uit het impulsprogramma, waarbij ook eigen grondposities worden ingezet om dit te verwezenlijken (zie ook programma 1 ‘(ver)Bouwen’). Daarnaast is er ingezet op de maakindustrie, zowel qua marketing als qua ruimte. Marketingtechnisch hebben we samen met het bedrijfsleven de kans om de unieke bedrijven en kansen voor mensen beter voor het voetlicht te brengen. Op het gebied van kwalitatief goede ruimte bieden  zijn er veel stappen gezet om de realisatie van het VIP verder te brengen. Voor het toekomstbestendig maken van de IJsselweide en Hofskamp Zuid zijn we al begonnen het betrekken van de ondernemers. Ook hebben we met een expertisebureau verschillende toekomstscenario's voor beide terreinen in beeld gebracht.  Wat het speerpunt toerisme betreft, daarvoor geldt dat voor de drie majeure projecten een procesregisseur wordt aangesteld. Voor andere projecten op het vlak van toerisme hebben we in 2021 met name ingezet op marketing voor Nederlandse en Duitse gasten en verbeterde samenwerking met de ondernemers via STROIJ.

2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

G

Dit voorjaar werd een ontwikkelperspectief aan de gemeenteraad aangeboden met daarin de kaders voor een doorontwikkeling van het DRU Industriepark. Ter uitvoering van het besluit om een procesregisseur aan te stellen is de afgelopen periode een opdrachtbeschrijving opgesteld en is met de werving gestart. We verwachten van de procesregisseur dat deze in beeld brengt met welke opzet, condities en in samenwerking met welke partijen tot spoedige realisatie van een museale functie, hotelfunctie, en versterking van de evenementenhalfunctie gekomen kan worden.

De Visie Oude IJssel Zone op stroomgebied van Doesburg tot Duitse grens is opgeleverd. Recreatievaart is hierbij onderdeel van het vaarwegbeheer. In de gebiedsuitwerking op gemeentelijk niveau zijn aanlegvoorzieningen zoals ligplaatsen oa in Ulft en Terborg meegenomen. Het waterschap werkt momenteel aan een plan van aanpak voor het opstellen van de notitie over Vaarwegbeheer. Bovendien heeft het waterschap onderzoek laten doen naar de technische staat van bruggen en sluizen tussen Doesburg en Ulft. De uitkomsten van dit onderzoek komen binnenkort beschikbaar.

De gemeente Oude IJsselstreek coördineert de uitvoering het project Onbeperkt Genieten uit de regionale Vrijetijdsagenda. Vanaf komend najaar kunnen Achterhoekse vrijetijdsondernemers hun bedrijf laten doorlichten op toegankelijkheid. Daarnaast worden er regionale “inclusieve routes” ontwikkeld, waarvoor Oude IJsselstreek er twee heeft aangeleverd.

Er is een begin gemaakt met het project CircuKunst. Dit is een ontwikkeling van een bijzondere vorm van recycle-/circulaire kunst in de openbare ruimte.  Dit jaar worden voor de uitvoer van drie kunstprojecten opdrachten verstrekt. Hiermee zorgen we voor aanbod voor de doelgroepen "inzicht- en stijlzoekers".

De afgelopen maanden hebben we samen met het Waterschap als trekker van het Gebiedsproces Aaltense-Goor/Zwarte Veen en de provincie gewerkt aan het ontwikkelen van een inrichtingskaart voor het Zwarte Veen en het oostelijk deel van de Vennebulten (omgeving schaapskooi). Dit kaartbeeld is in concept gereed en vormt de basis voor de uitvoering van maatregelen zoals de aanleg van fiets-, wandel- en MTB-routes, versterking van natuur- en landschapswaarden, herverkaveling van pachtgronden en de realisatie van een goede parkeervoorziening. Door onze inzet op uitbreiding van de recreatieve infrastructuur in combinatie met uitbreiding van natuurwaarden wordt vooral het aanbod voor de doelgroepen “avontuurzoekers en rustzoekers” zoals opgenomen in onze Beleidsnota T&R versterkt. In het najaar wordt de raad geïnformeerd over de gebiedsuitwerking. Verdere uitwerking van het westelijk deel richting de Radstake volgt daarna.

De voormalige zandwinning ’t Hoge Venne is in onze beleidsnota Toerisme & Recreatie opgenomen als toeristische ontwikkellocatie. Studenten van Hogeschool Saxion voeren momenteel in onze opdracht voor ’t Hoge Venne een onderzoek uit gericht op het versterken van het dagrecreatief gebruik van dit gebied i.c.m. een toevoeging van vormen van bijzondere verblijfsrecreatie of wonen. De uitkomsten van deze studieopdracht gebruiken we om in gesprek met belanghebbenden en marktpartijen te komen tot een nieuwe gebiedsinvulling. De resultaten van de lopende opdracht verwachten wij eind oktober te ontvangen.

Aan de doelgroep- en marketingcampagne voor Nederland en Duitsland wordt volop gewerkt. Inmiddels is de Top-12 met leukste bezienswaardigheden in Oude IJsselstreek in juli gepresenteerd. Fotoroute door de OIJ per auto of fiets langs fotogenieke plekken en Instagramroute over DRU IP, beiden drietalig, worden begin september uitgebracht. Vanaf half september is de aandacht voor de Duitse marktbewerking en - website verder opgepakt.

 

3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen

G

We zien dat er, ondanks de coronacrisis, interesse is voor de laatste resterende bedrijfskavels in de gemeente. We gaan eind 2021 de laatste kavels op Hofskamp Oost II verkopen aan bedrijven die in meerdere opzichten van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente. Denk aan duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke binding. Een aantal aansprekende bedrijven zijn al begonnen met de bouw van nieuwe locaties op Hofskamp Oost II. Ook op De Rieze zien we een aantrekkende interesse die we om hopen te zetten in verkoop. Actualisatie van het bestemmingsplan van De Rieze kan hieraan een positieve bijdrage leveren. We hopen, mits de resterende vraagstukken opgelost worden, eind 2021 of begin 2022 de actualisatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Voor de revitalisering van de bedrijventerreinen, Hofskamp Zuid en IJsselweide zijn ontwikkelscenario's geschetst en is de gemeenteraad geïnformeerd over het proces en de doelstellingen. Die doelstellingen sluiten aan op het provinciale beleid van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Deze ontwikkelscenario’s hebben we dit jaar met de ondernemers op beide terreinen besproken om te kijken naar een geschikt ontwikkelscenario en mogelijkheden die ondernemers op de bedrijfskavels zouden kunnen doorvoeren, bijvoorbeeld verduurzaming. Die input gebruiken we in 2022 te starten met een aantal acties, waaronder het aanbieden van duurzaamheids- en energiescans.

Bij de ontwikkeling van het VIP behandelen we de zienswijzen zorgvuldig, ook al is er nog geen zittingsdatum bekend, en voeren we gesprekken met de indieners van het beroep. Desalniettemin zijn we wel voortvarend verder gegaan met de voorbereidingen van de verdere ontwikkeling. Dit betreft grondverwerving, voorbereidingen rondom de bouw en (energie)infrastructuur, afronding van het ecologisch onderzoek, natuurbeheer en -ontwikkeling en het uitwerken van de duurzaamheidsambities.

Tot slot faciliteren we op De Rieze en Hofskamp de inzet van ondernemers om parkmanagementorganisaties voor beide terreinen op te richten. Dit past in het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen. We hopen dat de ondernemers eind 2021 of begin 2022 zo ver met de oprichting zijn, dat er een besluit van de gemeenteraad gevraagd kan worden.

DocksNLD2 heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt dan verwacht. Er is namelijk gekozen voor een andere locatie. We blijven in gesprek met buurgemeente Montferland over initiatieven in het gebied, onder andere waterstofontwikkeling.

4- Gelijke kansen voor iedereen

G

Om de effecten van de corona-maatregelen in beeld te krijgen en te kunnen bestrijden maakten scholen een analyse en schoolplan die zij deelden met de gemeente. Op basis van deze analyse en plannen, en in afstemming met de overige corona-herstelmaatregelen, neemt de gemeente aanvullende maatregelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. In de zomervakantie hebben enkele pilots Zomerscholen plaatsgevonden, waarin een beter passend aanbod voor een bredere doelgroep werd aangeboden. Dit was een groot succes: 16 peuters en ong. 100 basisschoolleerlingen leerden, ontmoetten en speelden twee weken met elkaar waardoor ze een kleinere terugval in hun taalontwikkeling en basisvaardigheden hadden na de lange vakantieperiode. In de regio is er een nieuwe overeenkomst gesloten met een drietal dyslexie-aanbieders die niet alleen de diagnose en behandeling van kinderen met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie gaan aanbieden, maar ook samen met het onderwijs gaan inzetten op preventie en vroegtijdige ondersteuning. Ook zijn nieuwe regionale afspraken gemaakt over de coördinatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van leerplicht. Om kansengelijkheid te bevorderen hebben we onder meer we regeling leerlingenvervoer verruimd en hebben we aanvullende inzet gepleegd om laaggeletterden in beeld te krijgen en toe te leiden naar educatie.

5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen

G

We hebben het afgelopen half jaar vooral prioriteit gegeven aan de planontwikkeling van het IKC Gendringen en IKC Silvolde als het gaat om de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2019. In Gendringen is samen met de partners intensief gewerkt aan de kaders voor planontwikkeling en zijn overeenkomsten opgesteld voor samenwerking en bouwheerschap.  Voor het IKC Silvolde is het onderzoek naar de locatiekeuze afgerond en deze is in september aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast zijn we in breder verband begonnen met het actualiseren van het huidige IHP door onder meer de actuele leerlingenprognoses in beeld te brengen en een actuele duurzaamheidsscan van schoolgebouwen te maken. De subsidieaanvraag van de SUVIS-regeling, waarmee de ventilatie op scholen verbeterd kan worden, is verzorgd door de gemeente en door een aantal scholen benut. Rondom de cofinanciering worden in het derde kwartaal afspraken gemaakt met de schoolbesturen.  Het onderzoek naar de onderwijsmogelijkheden voor de Wesenthorst is afgerond. Ten aanzien de actualisatie van het IHP richting 2023 zullen we in het vierde kwartaal met de schoolbesturen het gesprek gaan voeren en 2022 benutten voor de verdere uitwerking hiervan.