Financiële positie

Afwijkingen

Pgr Omschrijving Afwijking I/S Toelichting op de afwijking
5 Samenwerking automatisering -145.000 S Voor de ICT Samenwerking moet het budget structureel met 145.000 per jaar verhoogd worden. In de coronaperiode is noodgedwongen méér geinvestereerd in het hybride werken. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan een werkplekconcept waarbij alle medewerkers gefaciliteerd worden voor het kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden op een geschikte locatie. Concreet betekent dat alle medewerkers zijn uitgerust met een laptop en een mobiele telefoon. Een ontwikkeling die hier ook mee samenhangt is dat de organisatie hierdoor steeds afhankelijker wordt van deze apparatuur en digitale systemen. Dit blijkt onder meer door een toenemend aantal incidenten waarbij software kwetsbaarheden aan het licht komen. Om die reden stijgen de kosten voor de beveiligingsmaatregelen.
5 Verzekeringen -105.000 S De opstalverzekering valt na de laatste aanbesteding erg ongunstig uit. Dit geeft in 2022 een nadeel van in totaal € 105.000. Deze kosten zitten verspreid in de begroting onder de diverse panden.
5 CAO -300.000 S Begin 2022 is de cao tm 2022 rondgekomen. In de begroting was een stijging van 2% voorzien van januari 2021, de uiteindelijke loonstijging van uit de cao is 1,5% ingaande december 2021 en ingaande april 2022 komt daar nog 2,4% bij. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer 300.000
5 Datalab GO -44.000 S In de begroting voor 2022 is 60.000 geraamd voor de kosten van het Datalab. Conform de vastgestelde DVO hebben wij ons echter gecommitteerd aan een bijdrage van 104.000 voor 2022. Wij verwachten hierop dus een een tekort van 44.000 op de begroting.
5 Publicatie en voorlichting -10.000 S Per 1 januari 2022 is een nieuw contract ingegaan voor het publiceren van de gemeentepagina's (waarin de prijs per pagina is verdubbeld) met de nieuwe uitgever van het huis-aan-huisblad. Daardoor wordt een budgetoverschrijding van circa 10.000 euro verwacht voor Advertentiekosten.
5 Dividend 196.000 I Dividend over 2021 valt zowel bij de BNG als bij Alliander positief uit. Bij de BNG verwachten we € 68.000 meer dividend. Bij Alliander zelfs 128.000 meer. Totaal extra in 2022 196.000.
1 Voetbalcomplexen -10.300 I Een overschrijding van ongeveer 10.300 Alle sportvelden zijn dit jaar onderzocht op de voedingswaarden in de bodem. De kosten voor extern advies zijn hoger uitgevallen.
5 Reserve mutaties overige baten en lasten 57.000 I Dotatie 57.000 (compensatie verwachte te kort Sociaal Domein 2021) wordt niet gedaan dit jaar. De begrote onttrekking uit 2021 heeft ook niet plaats gevonden. (zie jaarrekening)
1 Portiersgebouw -13.000 S Het contractonderhoud zal overschreden worden met circa 13.000,00. Bij de begroting is dit te weinig opgenomen maar zal structureel opgehoogd moeten worden
5 Prijsstijgingen -850.000 S Betreft ingeschatte 5% kostenstijging incl. energielasten.
5 Tractie -20.000 I Incidenteel nadeel i.v.m. aanschaf containerbak die in 2021 niet geleverd kon worden. In 2021 was rekening gehouden met deze aanschaf in de jaarrekening 2021 is een voordeel gemeld.
5 Leasecontract -10.000 S Kostenstijging i.v.m. nieuw lease contract auto's.
5 Algemene uitkering* 1.241.562 I De primitieve begroting 2022 is gebaseerd op de cijfers van de meicirculaire 2021. Vervolgens worden bij de 1e berap 2022 de effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire verwerkt. Het voordeel op de algemene uitkering wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen van het accres vanuit de septembercirculaire 2021, de uitkeringsfactor, taakmutaties en hoeveelheidsverschillen. Ze zijn als volgt te specificeren: Algemene ontwikkelingen AU: + 1.375.440 Voorgaand dienstjaar: + 237.922 Coronacompensaties: + 142.336 Geoormerkte decentralisatieuitkeringen, - 514.136 taakmutaties en coronacompensaties. De coronacompensatie is bestemd voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en ondersteuning lokale cultuur.
1 Update parkeernormen -12.000 I Gemeente Oude IJsselstreek heeft haar normen voor parkeren vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2012-2020. Nu is het 2022 en zijn in onze gemeente talloze ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, zowel inbreidingsprojecten als ook complete woonwijken. Daarnaast treedt binnenkort de nieuwe omgevingswet in werking. Daarin zal het beleidsterrein parkeren onderdeel uitmaken van de bredere doelstelling van een goede fysieke leefomgeving. Het is van belang om in deze nieuwe situaties een update te geven aan de parkeernormen, zodanig dat deze passen in de huidige tijd. Een herziening van het volledige parkeerbeleid zal worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan, dat in 2023 opgesteld gaat worden.
Totale verwachte afwijking -24.738
*De algemene uitkering heeft effect op meerdere programma's
Structurele afwijkingen -1.477.000
Incidentele afwijking 1.452.262
totaal -24.738
Budgettair neutrale wijzigingen
Pgr Omschrijving Afwijking S/I Toelichting op de afwijking
1 Toegangsweg Almende -24.040 I
5 Reserve wegen en verlichting 24.040 I
3 Werkbudget Recreatie en toerisme -209.612 I
5 Reserve recreatie en toerisme 209.612 I
Totaal verwachte afwijking 0
Sociaal domein
Omschrijving Afwijking S/I Toelichting op de afwijking
Algemene uitkering SD 904.753 I De primitieve begroting 2022 is gebaseerd op de cijfers van de meicirculaire 2021. Vervolgens worden bij de 1e berap 2021 de effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire verwerkt. Het voordeel op sociaal domein wordt voornamelijk bepaald door het accres vanuit de septembercirculaire 2021. De afwijkingen komen als volgt tot stand: Algemene ontwikkelingen AU SD: + 519.559 Decentralisatie uitkeringen: + 78.224 Voorgaand dienstjaar: + 39.450 Coronacompensaties: + 267.520 Coronacompensatie ontvangen voor bijzondere bijstand, schuldenbeleid en uitvoering participatiewet.
Geoormerkte bedragen AU SD -904.753 I Het bedrag dat tbv van het sociaal domein wordt ontvangen, wordt toegekend aan het sociaal domein.
Totaal verwachte afwijking 0

Binnen het sociaal domein spelen diverse onderwerpen met (mogelijk) financieel effect, die op dit moment nog niet allemaal voldoende financieel te kwantificeren zijn. Daarom gaan we op dit moment uit van het budgettair neutraal verwerken van de hogere algemene uitkering. Bij de 2e berap zullen we hier nader op ingaan. In ieder geval spelen de volgende onderwerpen:

Jeugdzorg
Voor de inkoop van hoog complexe jeugdzorg (HCV) en gezins- en woonvormen (GWV) sluiten wij aan bij de regio Sociaal Domein Achterhoek. De inkoop van HCV is nog niet afgerond, we verwachten op zijn vroegst in het najaar te kunnen zeggen wat de financiële effecten op dit segment zijn. Het proces van GWV is wel met gunning afgerond en de nieuwe werkwijze start per 1 juli 2022. De uitkomst van de gunning levert niet de eerder verwachte financiële besparing op. Tegelijkertijd heeft het aangepaste woonplaatsbeginsel voor ons een groter voordelig effect dan we eerder hadden ingeschat. Per saldo resteert een nadeel van zo’n € 150.000 op jaarbasis. Voor 2022 betekent dat dan een nadeel van € 75.000, maar de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe werkwijze zal ons daar later dit jaar een beter beeld van geven. 

Zorgsalarissen
Afgelopen najaar heeft het kabinet de Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2022 met 1,13% extra verhoogd, met als doel de salarissen in de sector zorg en welzijn te verbeteren. Het is aan werkgevers in deze sectoren om deze salarisverhoging door te voeren, wat in beginsel dan leidt tot hogere tarieven in de jeugdzorg en de wmo. Via de algemene uitkering (binnen de hekjes) hebben wij hiervoor compensatie ontvangen. Omdat dit alles liep nadat wij voor onze lokale inkoop jeugdzorg en wmo al gegund hadden, zijn wij momenteel in gesprek met onze partners om te bepalen wat voor gevolgen dit heeft voor de afgesproken tarieven. Voor de hulp bij het huishouden is deze 1,13% toegevoegd aan de normale contractuele indexatie. Op dit moment gaan we voor 2022 uit van een budgettair effect, maar dit kan in de praktijk een saldo opleveren.

Inkoop jeugd en wmo
Zowel de lokale als regionale inkoop van jeugdzorg en wmo is inmiddels afgerond (op het perceel Hoogcomplex met verblijf bij Jeugd na). De nieuwe inkoop zorgt voor een heel andere manier van samenwerken en bekostiging. In de begroting is rekening gehouden met een zo goed mogelijke inschatting, maar de praktijk zal moeten uitwijzen wat deze nieuwe aanpak daadwerkelijk voor effect heeft.  
Huishoudelijke hulp
De omzetting van persoonsgebonden budgetten via alfahulpen naar reguliere zorg in natura is inmiddels afgerond. De eerdere financiële inschatting die we hiervoor maakten en al in de begroting hadden opgenomen is toereikend. Wel zien we, net als in veel andere gemeenten, een gestage stijging in de vraag naar hulp bij het huishouden, mede als gevolg van het abonnementstarief. Als dit verder doorzet, kan het budget ontoereikend blijken.

Participatie
De gebundelde uitkering (BUIG) vanuit het Rijk, die dient ter dekking van de uitkeringskosten en loonkostensubsidies, wordt jaarlijks voorlopig toegekend in september van het voorgaande jaar en daarna gedurende het jaar meermaals bijgesteld op basis van macro-economische ontwikkelingen. Dat maakt het onmogelijk om goed te prognosticeren, zeker voor de langere termijn. Voor 2022 is het macrobudget onlangs behoorlijk verlaagd met een bedrag van € 373 miljoen. Wat de exacte effecten voor Oude IJsselstreek zijn in relatie tot de uitkeringskosten en loonkostensubsidies is nog niet bekend. Wel zien we hierin een financieel risico op een (aanvullend) tekort, maar kunnen dit pas bij de 2e berap nader inzichtelijk maken.

Maatschappelijke banen
De werkelijke kosten over 2022 hangen af van het aantal banen dat gerealiseerd wordt. Afhankelijk van het totale saldo in het sociaal domein, bestaat de kans dat deze kosten (deels) gedekt moeten worden uit de reserve sociaal domein.

Doorontwikkeling Stoer
We komen met STOER in een volgende fase, de fase van consolidatie. In 2022 wordt op basis van nader onderzoek een plan gemaakt voor deze consolidatie zodat de organisatie van STOER met ingang van 1 januari 2023 optimaal kan functioneren. Om het plan te kunnen maken en te implementeren zullen extra kosten gemaakt worden, deze kosten worden gedekt uit de reserve van het sociaal domein. 

Investeringen

Fietspad Heelweg Oost/West
De totale kosten nu geraamd op 160.000, de oorspronkelijke raming was 73.000. Het verschil komt met name omdat in de oorspronkelijke raming vrijwel niets anders dan de uitvoeringskosten zijn opgenomen. Dit bedrag is vervolgens zo overgenomen in de begroting. Maar we hebben ook te maken met voorbereidingskosten, onderzoekskosten, bemiddelingskosten etc. En er is destijds uitgegaan van het beschikbaar stellen van de benodigde grond om niet, dat blijkt in de praktijk wel anders te zijn. En tot slot zijn we 4 jaar verder en zijn de prijzen ook nog eens flink gestegen.

Grondexploitatie

Inleiding
In april 2021 stelde de gemeenteraad in het kader van de impuls kwaliteit woningbouw vijf uitleglocaties vast voor de ontwikkeling van woningbouw binnen onze gemeente. In november van dat zelfde jaar werd het voorstel aangenomen na behandeling van de startnotitie voor Varsseveld West om niet elke stap in het proces aan de raad ter besluitvorming voor te leggen, maar de startnotitie en het locatiepaspoort alleen door het college te laten bekrachtigen. Hiermee verviel echter ook het moment waarop normaliter de raad besluit over het opvoeren van een voorbereidingskrediet voor een dergelijk project. Bij de behandeling van de startnotitie Lenteleven en Biezenakker is voorgesteld om de start en de stand van zaken van de voorbereidingskredieten voor deze vijf locaties in de Berap op te nemen. Daarmee wordt u twee maal per jaar geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken. Hieronder treft u hierover meer informatie. 

Varsseveld West

Op 28 oktober 2021 stelde de raad de startnotitie Varsseveld West vast. In de startnotitie zijn de planontwikkelingskosten op € 200.000 begroot. De planontwikkelingskosten bestaan uit interne uren, de inzet van externe adviseurs en onderzoekskosten. De begrote uitgaven zijn voor het opstellen van de startnotitie en de locatiepaspoort. De verwachting is dat het locatiepaspoort in juni 2022 door het college wordt vastgesteld.

De in de startnotitie geraamde € 200.000 (*) planontwikkelingskosten zijn nog niet boekhoudkundig geformaliseerd in een voorbereidingskrediet van de raad. Voorgesteld wordt om dit via onderliggende bestuursrapportage (Berap) alsnog te regelen.
Per heden is ca. € 147.000 van de beschikbare 2 ton gerealiseerd, waardoor nu nog ca. € 53.000 beschikbaar budget is. Voor een verdere doorkijk tot aan de start van de formele procedure van het omgevingsplan (terinzagelegging ontwerpomgevingsplan) in het 1e kwartaal 2023 verwachten we nog ca. € 138.000 aan budget voor plankosten nodig te hebben. Gezien het nu nog beschikbare budget is het verzoek om het voorbereidingskrediet met € 85.000 euro uit te breiden. Het totaal benodigde voorbereidingskrediet voor het opstellen van de startnotitie tot aan de start van de formele procedure van het omgevingsplan komt daarmee voor Varsseveld West naar verwachting op € 285.000 uit. 

Varsseveld Noord
Voor Varsseveld Noord wordt momenteel de startnotitie afgerond. In de Berap eind 2022 voeren we een krediet voor deze woningbouwlocatie op.

Biezenakker 
Voor Biezenakker is eind maart van dit jaar de startnotitie in het college vastgesteld. Deze startnotitie besloeg onder meer de start van een voorbereidingskrediet van €  298.080. Tot en met eind april van dit jaar komen de gerealiseerde uitgaven op € 15.853 uit. Dit zijn de kosten voor de eerste verkennende onderzoeken, de gemaakte plankosten van de projectgroep en de toegekende subsidie voor versnelling van de woningbouw van Provincie Gelderland. 

Lenteleven
Ook voor Lenteleven is aan het begin van dit voorjaar in het college de startnotitie vastgesteld. Hierin is een plankostenraming opgenomen van € 268.630 waarop het voorbereidingskrediet is gebaseerd. Eind april bedragen de gerealiseerde uitgaven € 5.096 positief. Ook hier is een subsidie van de provincie ontvangen voor de versnelling van de woningbouw en zijn er kosten gemaakt voor de verkennende onderzoeken en de uren van de projectgroep. 

Voorbroek Terborg
Voor deze uitleglocatie is er nog geen project opgestart en is er dus ook nog geen voorbereidingskrediet opgevoerd. 

Begrotingswijziging

Pgr Begrotingswijziging Saldo
1 De gemeente waar het goed wonen is -11
2 Een leefbare gemeente -1.074
3 De werkende gemeente 198
4 De dienstverlenende gemeente -41
5 Bedrijfsvoering/ overhead 903
Saldo begrotingswijzigingen -25