Programma 2: Een leefbare gemeente

Doelen en acties

2.1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond

Met het vaststellen van de bestuursopdracht Wmo heeft de gemeente een nieuwe stap gezet in de transformatie binnen het sociaal domein. In 2021 heeft de Coronapandemie ervoor gezorgd dat we in overleg met onze partners, het tijdspad waarin de bestuursopdracht Wmo wordt uitgevoerd hebben opgeschoven. De impact van de Coronapandemie op onze medewerkers, de partnerorganisaties en hun medewerkers is groot. Wij willen met elkaar uitvoering kunnen blijven geven aan onze gezamenlijke ambitie zoals die is opgenomen in de met de raad besproken houtskoolschets “Energiek en Veerkrachtig Oude IJsselstreek”. We gaan ervan uit dat de genoemde nadelige effecten van de pandemie zodanig zijn afgenomen dat wij in 2022 de implementatie van de nieuwe manier van werken en samenwerken kunnen organiseren.

Wij staan voor een inclusieve gemeente. En voor een gemeente waarbij kansen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Écht doen wat nodig is om iedereen mee te laten doen vraagt soms om doorbraken, om werken buiten de gebaande paden. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Denk daarbij aan voldoende bewegen en een gezonde leefstijl. Maar ook inkomen en het voorkomen van schulden, het hebben van betekenisvolle naasten en een zinvolle dagbesteding kunnen bijdragen aan positieve gezondheid. Jongeren verdienen hierbij onze speciale aandacht omdat we geloven in het belang van een goede start en een gezonde ontwikkeling. In overleg met alle betrokkenen verbeteren we de keten van het jeugdwerk.

Het gaat om ingewikkelde verbanden die op verschillende manieren tot uiting komen. Het inmiddels vastgestelde lokale gezondheidsbeleid zal ook in 2022 verder vormgegeven worden. De dementievriendelijke samenleving zal meer zichtbaar worden, door gerichte interventies zoals de Ontmoetingscentra voor ouderen. Ook voeren we de Inclusieagenda uit. In 2022 gaan we verder met het integreren van verschillende beleidsdoelen. Vanuit de ideeën rondom de brede welvaart zien we dat afzonderlijke beleidsdoelen zelden op zichzelf staan. Dus inclusie en gezondheidsbeleid zullen verder geïntegreerd worden in de verschillende bestuursopdrachten en beleidsdoelen.

G

Als belangrijke stap in het proces van de Bestuursopdracht Wmo is in februari door de bestuurders van Azora, Sensire en de gemeente een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is de samenwerking bekrachtigd en is de basis gelegd om met elkaar verder te werken aan de nieuwe domeinoverstijgende werkwijze.
Tegelijkertijd werkt het regieteam aan de zaken die nodig zijn om in de uitvoering te kunnen starten. Vanaf maart is bekend welke professionals het team gaan bezetten. De eerste kennismaking onderling is geweest en daarna zijn de professionals met elkaar aan de slag gegaan om het primaire proces vorm te geven. Ook zijn de vacatures voor de manager en de coach van het team uitgezet en hebben de eerste kandidaten gereageerd. Verder is er een korte termijn communicatieplan opgesteld om inwoners kennis te laten maken met de nieuwe werkwijze en de urgentie van de nieuwe werkwijze. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de lange termijn communicatiestrategie.    

Het lokale gezondheidsbeleid wordt ook in 2022 verder vormgegeven. Het LONO (lokaal overleg netwerk ouderen) is fysiek bij elkaar geweest. We onderzoeken hoe we ouderen meer kunnen betrekken bij gezondheid. Er is actief genetwerkt en informatie uitgewisseld over o.a. de activiteitenwijzer Max Vitaal en workshops in de bibliotheken over Gezond Leven. 
In het tweede kwartaal actualiseert de projectleider het projectplan Dementievriendelijke gemeente – samen met betrokkenen – en brengt het in lijn met de Lokale gezondheidsagenda, de bestuursopdracht WMO en de visie op mantelzorg. Ook wordt een start gemaakt met voorlichting en/of training over dementie(vriendelijk). 

2.2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering

Werk
De gemeente Oude IJsselstreek is sinds januari 2021 volledig zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Zoals in de bestuursopdracht “Kijk op Werk” staat, vindt het college van B&W dat iedereen in onze gemeente recht op werk heeft. Binnen STOER wordt hier stevig aan gewerkt.

We gaan uit van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Mensen en woorden doen ertoe. We willen voor onze inwoners écht werk organiseren. Ten aanzien van de loopbaanondersteuning zullen wij verder gaan met verschillende vormen van maatschappelijke banen waar we in 2021 mee startten. We intensiveren de ontmoetingsmogelijkheden via “Meedoen Werkt”. Daarnaast zullen wij onze dienstverlening verder uitbreiden.

Inkomen
We ontkomen er soms toch ook niet aan om inkomensondersteuning te geven, We brengen alle inkomensregelingen die de gemeente uitvoert bij elkaar en voeren die uit op 1 locatie. We hebben het hier dan over de uitvoering van de meedoen regelingen, bijzondere bijstand, de uitvoering van de schuldhulpverlening en de uitvoering van de Wet Inburgering. Wij streven daarbij naar verdergaande verbinding tussen de verschillende vormen van inkomensondersteuning binnen onze gemeente zodat we nog beter in staat zijn om écht te doen wat nodig is. We spreken hier over een volwaardige transformatie in inkomensregelingen die dus verder gaat dan alleen harmoniseren en bij elkaar brengen. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk hun aandacht en energie kunnen richten op aan het werk gaan, en zo weinig mogelijk last hebben van administratieve rompslomp bij inkomensvoorzieningen.

Ondernemers
Speciale aandacht is nodig voor dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers die, al dan niet tijdelijk, het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Hiervoor zetten wij onze wettelijke mogelijkheden optimaal in en gaan wij écht doen wat nodig is. Wij zullen daarvoor ook veelvuldig contact onderhouden met de ondernemers door samen met hen te kijken wat er dan écht nodig is. Daarnaast zullen wij actief ondernemerschap bevorderen van mensen die werk zoeken en voor wie een invulling als ondernemer beter aansluit bij hun talenten en wensen.
Dit alles doen we via een integrale aanpak van Werk, Inkomen, Inburgering, Schulden, bijzondere bijstand, met aandacht voor de armoedeval en het uitgangspunt dat werk moet lonen en de inzet van diverse maatschappelijke banen.

De uitwerking van fase 2 van de Transformatie moet in 2022 zijn beslag krijgen.

G

Werk
In het eerste kwartaal 2022 zijn de eerste maatschappelijke banen gerealiseerd. Twee medewerkers zijn gestart als buurtversterkers. Als alles volgens planning gaat, start binnenkort ook een derde buurtversterker. Buurtversterkers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de Vogelbuurt. Doel is om op termijn de inzet van de buurtversterkers te verbreden naar andere buurten binnen onze gemeente. In totaal zullen dit jaar 20 maatschappelijke banen worden gerealiseerd, waarvan een deel als Buurtversterker. 
Om de maatschappelijke banen mogelijk te maken was het nodig dat STOER mensen in dienst kon nemen. Vanaf 1 maart 2022 kan dat. Ook de mensen met een baan in het kader van Beschut werk, zijn nu in dienst van STOER. Het feit dat STOER mensen in dienst kan nemen en kan detacheren is ook belangrijk in het kader van het ontzorgen van werkgevers. Op het moment dat een werkgever een inwoner een kans op regulier werk wil bieden, maar niet direct alle werkgeversrisico’s wil lopen, is detachering vanuit STOER een goede tijdelijke optie. 
De kennis en expertise van STOER wordt ook ingezet in het kader van de opvang en begeleiding van de Oekraïners. Een loopbaanbegeleider en een accountmanager fungeren als dedicated medewerkers als het gaat om vragen over werk en het matchen met werkgevers.   
Inkomen
Op het gebied van inkomen is in Q1 gestart met het afhandelen van de toekenningen eenmalige Energietoeslag. Dat betekent dat mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm eenmalig een bedrag ad 800,- euro ontvangen. Daar waar dit mogelijk was, is ook dit jaar de kwijtschelding van de gemeentelijke belasting geautomatiseerd toegekend. Dat betekent dat inwoners waarbij dit mogelijk was, de kwijtschelding niet hoefden aan te vragen, maar automatisch toegekend kregen. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor aanpassing van het minimabeleid. Besluitvorming vindt plaats in Q2 2022. In het kader van de Covid-maatregelen worden gratis zelftesten (en mondkapjes) beschikbaar gesteld voor mensen met een minimum inkomen. Zij kunnen deze afhalen op verschillende plekken binnen onze gemeente waaronder het gemeentehuis, STOER, Minimannamarkt en de Welzijnsorganisatie.  
In het kader van de opvang van Oekraïners verzorgt STOER de leefgeldregeling en beantwoordt vragen die te maken hebben met inkomensvragen. Tot het moment dat de vluchtelingen een bankrekening hebben, wordt het leefgeld cash uitbetaald.   
Ondernemers
Alle ondernemers die aan het eind van de TOZO-regeling nog een uitkering ontvingen zijn ondertussen gesproken. Tijdens dit gesprek is met de ondernemer gekeken of zij in aanmerking kwamen voor de aangepaste Bbz-uitkering (geen vermogenstoets) en of de ondernemer behoefte had om zich om te scholen naar een baan in loondienst. Geen van de ondernemers heeft de behoefte geuit om zijn bedrijf te beëindigen. Op 1 april 2022 komt de aangepaste Bbz te vervallen. Dat betekent dat beoordeeld moet worden welke ondernemers in aanmerking komen voor de reguliere Bbz en wat er nodig is om het bedrijf weer levensvatbaar te maken. Op het moment 

2.3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling

Om écht te kunnen doen wat nodig is, en vanuit de bedoeling te werken, is partnerschap en verbinding met aanbieders van zorg noodzakelijk. Partnerschap vraagt langdurig wederzijds commitment en een gedeelde visie. Door ambulante jeugdhulp en Wmo-ondersteuning voor 2022 lokaal in te kopen, kunnen wij de aanbieders die onze samenwerkingspartners worden ook daarop selecteren en optimaal laten aansluiten op de lokale toegang. Dit is met ingang van 1 januari 2022 operationeel. In 2022 vindt hier op basis van ‘learning by doing’ de doorontwikkeling plaats.

Met de transformatie binnen het Sociaal Domein zetten wij volledig in op het samen met onze partners de opgeworpen schotten af te breken en te vereenvoudigen, waarmee wij de hulp en ondersteuning voor en aan onze inwoners en organisaties verbeteren. Het Sociaal Domein is voor ons een ondeelbaar geheel, we werken daarom integraal en stelsel overstijgend, vanuit onze visie dat stelsels en systemen alleen ondersteunend moeten zijn, en niet leidend.

G

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we met Buurtzorg Jong en onze 26 partners voor ‘Jeugd- en Wmo-hulp in de buurt’ de prioriteiten voor het komende jaar bepaald. Onder andere werken we het komend jaar samen aan een gebiedsgerichte aanpak in de wijk, onderzoeken we hoe we de beoogde beweging kunnen monitoren en in beeld kunnen brengen en geven we samen praktisch en concreet invulling aan ‘echt doen wat nodig is’. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met STOER zodat wij samen met onze partners in het Sociaal Domein schotten kunnen afbreken en de hulp en ondersteuning voor en aan onze inwoners verbeteren. Met Azora en Sensire ondertekenden we de intentieverklaring om duurzaam samen te werken aan het vereenvoudigen van hulp en het verbeteren van de kwaliteit ervan. Samen met al onze partners willen we een doorbraak realiseren in de manier waarop we omgaan met zorg en welzijn. 

Op 1 januari 2022 is de samenwerking met de nieuw gecontracteerde partners van start gegaan. Om dit goed te laten verlopen heeft onze toegang in laatste maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 ervoor gezorgd dat de zorg aan onze inwoners probleemloos kon doorlopen, enerzijds door een warme overdracht naar gecontracteerde zorgpartners en anderzijds door flexibiliteit in de beëindiging van zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders. Daarnaast hebben we een start gemaakt met onze gecontracteerde zorgpartners in het Bouwteam om gezamenlijk invulling te gaan geven aan de andere manier van werken op basis van onze visie en de transformatie van de zorg.