Inleiding

Hierbij ontvangt u de 1e bestuursrapportage (berap) over 2022 met daarin een overzicht van de stand van zaken van de doelen en de verwachte financiële afwijkingen. Deze rapportage is opgesteld naar de situatie per 1 april 2022. Dat betekent dat er tussen het moment van opmaken en behandelen een geruime periode zit, waardoor de informatie inmiddels verouderd kan zijn. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.

Vorig jaar zaten we rond deze tijd nog in een lockdown, maar gelukkig hebben we die periode achter ons kunnen laten. De Covid-pandemie en alles wat daarmee samenhangt speelt nog steeds wel een rol, ook financieel, maar het voert inmiddels niet meer de boventoon. Ondertussen heeft zich wel een nieuwe crisis aangediend met de inval van Rusland in Oekraïne. Naast de inhoudelijke tragedie voor iedereen die dit persoonlijk treft en de hulp die we bieden door het opvangen van vluchtelingen, zien we op financieel vlak vooral dat dit voor grote onzekerheden zorgt, die we lang niet altijd goed kunnen duiden. In deze berap hebben we een voorlopige inschatting gemaakt van mogelijke prijsstijgingen, maar verwachtingen wisselen elkaar snel af. We verwachten in de tweede bestuursrapportage een beter beeld te hebben van wat dit voor ons dit jaar betekent. 

Inhoudelijk zijn we met vrijwel alles prima op schema en we voorzien op dit moment dat we financieel per saldo redelijk uitkomen met de begroting.
De prognose van het exploitatieresultaat van 2022 ziet er als volgt uit:


De belangrijkste negatieve afwijkingen betreffen de raming voor prijsstijgingen (€ 850.000), resultaat CAO-ambtenaren (€ 300.000), hogere verzekeringskosten (€ 145.000) en hogere kosten voor de SLA ICT (€ 105.000). Daar staan een hogere algemene uitkering van ruim € 1,2 miljoen tegenover en een hoger dividend van € 196.000. 

Binnen het sociaal domein hebben we ook een hogere algemene uitkering van zo’n € 0,9 miljoen. De financiële afwijkingen zijn hier nog niet allemaal goed te duiden, daar komen we bij de tweede berap op terug.

Voor zover de verwachte afwijkingen een structureel effect hebben, zijn ze meegenomen in de voorjaarsnota 2023.

Wij stellen u voor:
1.   De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2022;
2.   Het investeringskrediet 'Fietspad Heelweg Oost/West' te verhogen met € 87.000.
3.  Het voorbereidingskrediet Varsseveld West met € 85.000 uit te breiden.