Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Doelen en acties

4.1- Anders en beter monitoren

We gebruiken Smart 2.0 als de werktitel voor het meer en beter monitoren van (de uitvoering van) ons beleid. Zodat we met het maken en uitvoeren ons beleid beter vast kunnen stellen waarop we willen monitoren en waarom, en wat daarvan de consequenties zijn in tijd en geld.

Het meten van effect hangt nauw samen met de Brede Welvaart. Het gebruik van de dimensies van de Brede Welvaart is voor onze gemeente allereerst een manier van kijken naar de opgaven en de integraliteit daarvan (h)erkennen. Dan kunnen we daar gerichter op acteren. Zo is het bouwen van een school niet alleen het neerzetten van een gebouw ten behoeve van onderwijs, maar het kan tevens een bijdrage zijn aan de dimensies sociale contacten, gezondheid en/of milieu.

Het sturen en verantwoorden op het beleid -vanuit de brede welvaart- is een nieuwe ontwikkeling. We hebben hier afgelopen jaar de eerste voorzichtige stappen in gezet en willen dit de komende jaren verder ontwikkelen. We zien hier al effect van. Zo neemt bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie ook de effecten op brede welvaart mee in haar onderzoek rondom subsidies. Zelf gebruiken we kleine opgaven als leertuin. We leren data te duiden, te analyseren en daarmee iets over onze betrouwbaarheid als overheid te kunnen zeggen.

We hebben hier uiteraard nog veel stappen in te zetten. Kiezen we voor monitoren op de input, op de uitkomst, op het proces en/of juist op het effect? Door in bijvoorbeeld startnotities over grotere opgaven voorstellen voor het monitoren mee te nemen, doen we hier ervaring mee op. Op deze manier kan de raad aangeven waarop ze wil sturen en of dit voldoende mogelijkheden geeft om haar controlerende rol goed uit te voeren.

Om te kunnen monitoren, is het belangrijk om data te gebruiken en te analyseren op een effectieve en efficiënte manier. Hiertoe kan het regionaal ingerichte Datalab GO ons ondersteunen. Bij zowel het formuleren van beleid als het monitoren kunnen we gebruik maken van de expertise en de data die daar in toenemende mate beschikbaar is. In lijn met onze doelstellingen is zijn daarom Ondermijning, Landschap en impact van corona op psychische gezondheid, participatiewet en economie als eerste onderzoeksgebieden aangemerkt.

G

Het Datalab neemt gestaag steeds verder vorm. De eerste resultaten van de drie gekozen thema's zijn via dashbords te raadplegen en worden de komende periode steeds verder uitgewerkt.

Klimaatbestendige groene leefomgeving: de uitvoering verloopt overeenkomstig de planning. Dankzij samenwerking met o.a. het waterschap is een nadere verdieping mogelijk op het onderwerp ‘droogte’.
Lange termijn effecten corona: de uitwerking van het thema verloopt volgens de planning, maar wel vinden accentverschuivingen plaats. Zo is de behoefte geuit om vraag en aanbod van vacatures met elkaar te verbinden en dit voor langere tijd te volgen. 
Ondermijning: de uitvoering van dit thema is sterk afhankelijk van de beschikbare data en van de informatie die uit de analyses kan worden gehaald. Uit de verkenning Arbeidsmigranten blijkt bijvoorbeeld dat te weinig beleidsmatige indicatoren (data) traceerbaar zijn om tot inzicht en duiding te komen. Ondertussen leveren brancheanalyses en misdrijfcijfers waardevolle informatie op over ontwikkelingen in de regio.

Daarnaast wordt er ingezet op nieuwe initiatieven en innovaties, bijvoorbeeld:
- Het Datalab oefent met het gebruik van tekstmining; een methode waarmee snel de rode draad in een groot aantal beleidsdocumenten gevonden kan worden;
- Het Datalab werkt aan de inrichting van een structuur om de uitwisseling van gegevens vanuit de deelnemende gemeentes naar het Datalab technisch goed in te regelen en tegelijk uitdagingen op te pakken, zoals het waarborgen van privacygevoelige gegevens;
- Sinds februari wordt iedere derde donderdag van de maand een webinar georganiseerd over datagedreven werken. De onderwerpen zijn afwisselend gericht op ‘vaardigheden en handigheden’ en ‘inzichten en vergezichten’;

4.2- Doorontwikkelen dienstverlening

In de visie op dienstverlening stellen we dat inwoners overal en altijd hun zaken bij ons kunnen regelen op de voor hen meest logische manier. Vooral op het gebied van online dienstverlening is nog veel te winnen. In 2022 zorgen we ervoor dat 95% van de geboden dienstverlening online aan te vragen is, bij voorkeur via een webformulier.

In de praktijk merken we dat het maken van webformulieren ook het juiste moment is om meteen het proces kritisch tegen het licht te houden en te verbeteren. Dat kost de nodige tijd, maar draagt ook bij aan betere behandeling en dienstverlening verder in het proces. Afgelopen jaar hebben we hierin al een slag gemaakt bij onder andere Burgerzaken en STOER. Online dienstverlening draagt ook bij aan betere borging van privacy voor inwoners, en hiermee aan vertrouwen in de overheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Wat de doorontwikkeling van de website en het aanbod van webformulieren oplevert, meten we onder andere door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te vragen. We voldoen reeds aan alle normen en eisen die gesteld zijn vanuit de wetgeving als het gaat over digitale toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking.