Aanbieding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2021. In deze jaarstukken geven we aan wat we als gemeente van plan waren te doen, wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het de samenleving gebracht heeft. De financiële cijfers in deze jaarrekening gaan over het jaar 2021. Wij willen de cijfers echter in groter verband zien en bekijken ze dan ook vanuit de doelen die we stelden voor het afgelopen jaar, maar ook vanuit de doelen zoals ze staan beschreven in de programmabegroting voor de komende jaren. 

Doorpakken en brede welvaart
Doorpakken! Zo presenteerden we de Programmabegroting van 2021-2024. Doorpakken door vertrouwen te hebben, te blijven investeren en kansen te benutten. Daarbij is het model van de ‘brede welvaart’ voor ons al enkele jaren leidraad. We zien onderwerpen niet los van elkaar. En kijken niet alleen vanuit economische groei, maar in evenwicht tussen alle belangrijke waarden, zoals gezondheid, milieu, sociale contacten, woontevredenheid, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit zijn de zogenaamde dimensies van de brede welvaart. De afgelopen jaren hebben we gekozen voor deze kwalitatieve maatstaf. Het is een manier om de stand van de samenleving en de kwaliteit van leven te bekijken. Het concept brede welvaart vraagt van ons om zo integraal mogelijk te denken en werken. De jaarrekening over 2021 moet dan ook bezien worden vanuit dat perspectief
We realiseren het behoud en vergroten van de brede welvaart niet alleen. Samen met ons doen dat talloze organisaties, instituties, ondernemers en individuen. Wij zijn maar één van de radartjes in de beïnvloeding/versterking van de brede welvaart. Vanuit onze rol als gemeentelijke overheid, kunnen we hier echter wel degelijk aan bijdragen. 

Coronacrisis
Net als 2020 stond het jaar 2021 ook in het teken van de coronacrisis. De impact hiervan was en is groot. Voor inwoners, ondernemers, organisaties en ook de gemeente. De coronacrisis zal veel blijvende veranderingen met zich meebrengen. We werken daarom aan een nieuw evenwicht. Onze inwoners moeten zoeken naar balans thuis, in werk en sociale contacten. En onze bedrijven, verenigingen, scholen, horeca en detailhandel hebben tijd nodig om te herstellen. Een pakket aan maatregelen, waarvan een gedeelte al is uitgevoerd, moet leiden tot het zo veel mogelijk herstellen van de nadelige effecten van de coronacrisis. Zoals extra investeringen in de jeugd, onderwijs en kinderopvang en gezondheid en de economie. 

Wat hebben we bereikt?
We leven in een onzekere tijd. We ondervinden nog volop de gevolgen van de coronacrisis. En inmiddels leven we ook met de afschuwelijk oorlogssituatie in Oekraïne. Naast al het menselijk leed, dringen ook de gevolgen financieel langzaam tot ons door. We hebben als college echter niet afgewacht. Maar met lef en ambitie hebben we juist doorgepakt. We hebben veel bereikt en mooie resultaten behaald. Daar kijken we met trots op terug. Hieronder enkele resultaten: . 
*  De visie op Landschap, natuur en groene kernen is vastgesteld
*    We zetten flinke stappen met het vergroenen van onze gemeente. Voorbeelden zijn het succesvolle project tegel erin/boom eruit (1200 bomen geplant) en ons bermbeleid
*    De opwek van duurzame elektriciteit neemt fors toe (de bouw van windpark Den Tol is bijna afgerond en zes zonnevelden zijn in voorbereiding). Daarnaast blijven we onverminderd inzetten op zonne-energie op daken.
*   Door de sterk stijgende energiekosten in het najaar van 2021 hebben steeds meer mensen problemen met het betalen van de energierekening. De gemeente werkt aan het tegengaan van deze  energiearmoede.
*    In 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van 5 nieuwe woningbouwlocaties voor de bouw van in totaal tussen de 1400 en 1900 nieuwe woningen (Varsseveld-West, Varsseveld-Noord, Lenteleven, Biezenakker en Voorbroek)
*   We werken aan de transformatie van de Wesenthorst naar een woonlocatie. 
*    Er zijn veel stappen gezet voor de realisatie van het VIP (Varssevelds Industriepark). In 2022 start de ontwikkeling. We hebben verschillende scenario’s ontwikkeld om IJsselweide en Hofskamp Zuid toekomstbestendig te maken.
*    We zijn verder gegaan met het ontwikkelen en verbeteren van onze dienstverlening. Steeds meer producten en diensten bieden we plaats- en tijdonafhankelijk (online) aan. Daarnaast is een project gestart om onze bereikbaarheid te optimaliseren. Het Platform Optimaal Online is gestart en er zijn stappen gezet in digitale toegankelijkheid, onder andere in het optimaliseren van de website, video’s en webformulieren.   
*    Vanuit de visie op het sociaal domein ‘Naar het hart van de beweging’ zijn verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals: 
o    Samen met onze strategische partners Azora en Sensire werken we aan het uitdenken en vormgeven van een nieuwe, domein overstijgende manier van werken (vanuit de bestuursopdracht Wmo). In 2022 start de implementatie. 
o    In 2021 is de Lokale gezondheidsagenda vastgesteld en zijn we gestart met de realisatie van het Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek.
o    Na het doorlopen van twee lokale subsidietenders hebben we 26 zorgpartners geselecteerd die sinds 2022 de ambulante specialistische jeugdhulp en ambulante Wmo-hulp uitvoeren.
o    We zijn gestart met de eerste Maatschappelijke banen (vanuit ons participatiebedrijf STOER) met de inzet van enkele Buurtversterkers in Ulft. 
*    De gebiedsvisie Landschapspark Oude IJssel is vastgesteld. Thema’s wonen, toerisme & recreatie en klimaat & landschap komen hierin voor. We werken het nu uit in een ontwikkelprogramma. 
*    Voor het Integraal Kindcentrum Gendringen (IKC) is gestart met de daadwerkelijke planvorming. In Silvolde is De Plakkenberg bepaald als toekomstige locatie van het nieuwe IKC. Er wordt gewerkt met de partners aan het ambitiedocument en kaderstelling.  

We hebben veel stappen gezet om een inclusievere gemeente te worden waar iedereen mee kan doen. Hierbij hebben we samengewerkt met de werkgroep ‘Onbeperkt Meedoen’, een groep inwoners uit onze gemeente met een beperking. Dit heeft geresulteerd in een top 5 plek bij de verkiezing ‘meest inclusieve gemeente van Nederland’. 
We hebben ons de afgelopen jaren omgevormd van beheergemeente naar ontwikkelgemeente. Veel dingen in onze gemeente gaan goed en we mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. Voor de toekomst liggen er veel mooie plannen, visies en initiatieven waarmee het nieuwe college samen met uw raad aan de slag kan.  

Financieel resultaat
De financiële positie van de gemeente is het afgelopen jaar verbeterd. De financiële kengetallen die zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen, worden daarvoor in zijn geheel beschouwd en die laten over het algemeen een verbetering zien ten opzichte van zowel de jaarrekening 2020 als de begroting. 
Zo zijn de schuldquotes (verhouding tussen schulden en baten) afgenomen, is de solvabiliteit toegenomen en is de belastingcapaciteit (woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde) omlaag gegaan. Daar staan een verlaging van de weerstandscapaciteit tegenover.
Omdat we meer activiteiten in onze grondexploitatie hebben, neemt het aandeel van de grondexploitatie t.o.v. de totale baten wat toe, maar ook dit kengetal valt nog steeds in de categorie met het laagste risico.    
Het jaar 2021 sluiten we af met een overschot van € 2.461.050. Dit overschot is voornamelijk ontstaan door incidentele meevallers, waarvan de belangrijkste zijn: 
•    winstnemingen in de grondexploitaties
•    van het Rijk ontvangen maar nog niet bestede coronamiddelen
•    hogere opbrengsten binnen de openbare ruimte (leges, vergoeding voor onderhoud e.d.,

Het sociaal domein sluit af met een voordeel. Door de systematiek van de hekjes is dit al rechtstreeks toegevoegd aan de reserve sociaal domein en daarom niet opgenomen in het eindsaldo van de jaarrekening. De belangrijkste verklaringen voor het positief saldo in het sociaal domein zijn incidentele meevallers, waaronder vooral:  
•    van het Rijk ontvangen maar nog niet bestede coronamiddelen 
•    boekhoudkundige afwikkeling verplichtingen overgang WSW-medewerkers van Laborijn naar gemeente  

Een uitgebreide toelichting op het resultaat -inclusief sociaal domein- is opgenomen in hoofdstuk 9.

Vaststelling 
Conform de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast in het jaar volgens op het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd. De jaarstukken 2021 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor RA12. Op het moment van schrijven is de accountantscontrole nog niet helemaal afgerond. De accountantsverklaring en het rapport van de accountant wordt daarom separaat nagezonden.
Wij stellen u voor:
1.    de jaarstukken 2021 vast te stellen;
2.    het positieve resultaat van € 2.461.050 als volgt te bestemmen:
a.    € 413.973 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Corona”
b.    € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Onderzoek waterstofmogelijkheden”
c.    € 69.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Toekomstbestendigheid verenigingen”
d.    het resterend positief saldo van € 1.878.077 toe te voegen aan de Algemene Reserve
Met het vaststellen van de jaarrekening (als onderdeel van de jaarstukken) wordt décharge verleend aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het daarin verantwoorde financiële beheer.