Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Wat wilden we bereiken? (doel)

1- Datalab Gelderland Oost

Op alle terreinen waar we als overheid actief zijn, wordt het steeds belangrijker om data goed in te zetten. Om steeds beter aan te sluiten op wat er gebeurt in de leefwereld of waar behoefte aan is. Zo biedt bijvoorbeeld de monitor over woonwensen ons inzicht in de behoefte aan te bouwen woningen (aantal, waar, doelgroep). Dit datagedreven werken is enorm belangrijk om beter te kunnen bepalen waar we resultaat op willen behalen en hoe we deze effecten op een effectieve manier kunnen meten, monitoren en verantwoorden.
Dit alles vereist meer begrip van en specialistische kennis over de kracht van data en de ethische vraagstukken die daarmee samenhangen.
Via Datalab GO bundelen we de krachten op dit gebied, door samenwerking tussen het CBS, provincie en gemeenten. In 2020 geven we de samenwerking verder vorm zodat Datalab GO vanaf 2021 steeds meer uitvoering van en/of ondersteuning bij onderzoeksvragen kan bieden. Tevens zetten we -in partnerschap met de provincie- een leergang op om breed, bij de deelnemers zelf, ook het kennisniveau over datagedreven werken te verhogen.
De effecten van het hebben van een Datalab GO zijn met name te merken bij het vormgeven van beleid, bij gerichtere monitoring en verantwoording.

G

Datalab Go is inmiddels een jaar operationeel. Afgelopen jaar lag de focus op de implementatie van Datalab GO als uitvoeringsorganisatie én het op gang brengen van de productie van dataproducten.

Er zijn pilots opgezet voor drie thema's (impact corona, ondermijning en klimaatbestendige groene leefomgeving).  Hiervoor zijn relevante dashboards opgezet met duiding van de informatie. Dit is in samenwerking met een actieve kring beleidsmedewerkers van de gemeenten opgezet. 

De website (datalabgo.nl) is gelanceerd.  Deze website vormt de poort naar het interactieve achterliggende dataportaal waarin we aan de hand van zogenaamde storyboards de drie prioritaire thema’s uitwerken (dashboards) en duiden (context). In het verlengde hiervan is in het Datalab Go Portaal een overzicht opgenomen van monitors van andere partijen die evenzo informatief kunnen zijn voor de deelnemende gemeenten.

2- Doorontwikkelen dienstverlening

Van buiten naar binnen werken krijgt steeds meer vorm. Dat gebeurt bij participatieve trajecten bij grote onderwerpen en in de dagelijkse contactmomenten op al die terreinen waar de lokale overheid een uitvoerder en/of partner is. Door te denken en werken vanuit de bedoeling. Door op locaties aanwezig te zijn, te kijken en luisteren naar wensen of problemen. Het gebeurt ook door tijd en energie te blijven investeren in een goede, toegankelijke website.
Mede door corona heeft nu zo’n beetje iedereen ervaren dat digitaal samenwerken goed kan werken en extra opties kan bieden zoals via beeldbellen even snel iets te bespreken, ook met inwoners, ondernemers of samenwerkingspartners. Daar investeren we in en versnellen het traject via het project ‘digitaal samenwerken werkt’.
Daarnaast voeren we de visie op dienstverlening uit, waarin we onder andere onze producten en diensten (ook) online gaan aanbieden.
Wat de doorontwikkeling oplevert, meten we onder andere door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te vragen.

O

We hebben de online dienstverlening verbeterd door webformulieren te ontwikkelen. Het ontwikkelen van webformulieren maakt het voor de inwoner mogelijk om meer online bij de gemeente te regelen/aan te vragen. Deze ontwikkeling zetten wij voort.

Op intern gebied zijn we het Platform optimaal Online gestart waar  alle vragen rondom online dienstverlening opgepakt kunnen worden. 

Met het implementeren van een bereikbaarheidskaart geven we onze visie op dienstverlening t.a.v. de bereikbaarheid vorm. Deze bereikbaarheidskaart geeft duidelijkheid over de manier van communiceren met onze inwoner en het gebruik van diverse software/applicaties etc. We proberen zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar te zijn voor de inwoner.  Dit doen we door verschillende kanalen te gebruiken. Zowel online als offline. De bereikbaarheidskaart helpt ons om juiste keuzes te maken in onze manier van communiceren. Via al onze kanalen heeft de inwoner ook altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de gemeente: via reactie/ privéberichten op social media, telefoon (bv door telefoonnummer te vermelden) etc. Hierbij hebben we veel ingezet op ontwikkeling van online mogelijkheden. Zo zijn er meerdere live online sessies met bestuurders omtrent lopende zaken, bijvoorbeeld met ondernemers en evenementenorganisatoren.

Intern zijn we ook meer online met elkaar gaan communiceren door het gebruik van o.a. Microsoft Teams. Om elkaar te blijven vinden werden er mooie digitale bijeenkomsten georganiseerd waarbij men toch ook tot mooie plannen / afspraken kon komen. Livestreams maakten het mogelijk om informatie te delen of op sociaal vlak toch iets met elkaar te doen. We hebben gemerkt dat ook deze manier van contact leidt tot verbinding. 

Wat heeft het gekost in 2021?

Programma 4 Begroot voor wijziging 2021 Begroot na wijziging 2021 Rekening 2021 Afwijking (tov begroot na wijziging)
Baten 657 835 1.035 201
Lasten 5.543 5.576 5.854 278
Saldo (4.886) (4.741) (4.818) (77)
Bedragen x 1.000