Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De indeling is het zelfde als vorig jaar.
De balans wordt gepresenteerd per 31-12-2020 en per 31-12-2021. Bij de toelichting op de balans wordt dit nader toegelicht.

 

Jaarverslag
Het jaarverslag bevat de inhoudelijke verantwoording over 2021.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording
  Verantwoording voor onze 4 programma’s en het programma bedrijfsvoering via de vragen ‘wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?’
 • Hoofdstuk 2: Paragrafen
  Dwarsdoorsnede op een aantal specifieke (verplichte) onderwerpen, die door alle programma’s heen gaan. Dit bevat de paragrafen Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen, Grondbeleid, Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

 

Jaarrekening
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2021. Er wordt onder andere specifiek ingegaan op de balans, de waarderingsgrondslagen, de rekening van baten en lasten en de bijbehorende toelichtingen.

De jaarrekening bestaat uit:

 • Hoofdstuk 3: Balans
  Balans per 31-12-2019 en per 31-12-2020. Daarnaast het overzicht van baten en lasten over het jaar 2020.
 • Hoofdstuk 4: Toelichting op de balans
  Toelichting op alle afzonderlijke balansposten en de vermelding van de balanstotalen per boekjaar.
 • Hoofdstuk 5: Waarborgen en garanties
  Inzicht in voor wie wij en voor welk bedrag wij als gemeente borg of garant staat.
 • Hoofdstuk 6: Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen
  Alle contracten en huurovereenkomsten die meerjarig door of met ons zijn afgesloten.
 • Hoofdstuk 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
  Inzicht in onze algemene dekkingsmiddelen vanuit de lokale heffingen, Algemene Uitkering en dividenden. Tevens een verloopoverzicht van de post onvoorzien.
 • Hoofdstuk 8: Toelichting op baten en lasten
  Presentatie van het saldo voor en na reservemutaties en inzicht per programma welke reservemutaties er hebben plaatsgevonden.
 • Hoofdstuk 9: Analyse saldo ten opzichte van de 2de berap
  Een uitgebreide analyse van het saldo en een overzicht van incidentele baten en lasten.
 • Hoofdstuk 10: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
  Verplichte publicatie van het inkomen van onze topfunctionarissen.
 • Hoofdstuk 11: Sisa verantwoording (Single information Single Audit)
  Verantwoording van de besteding van door de accountant gecontroleerde subsidiegelden.
 • Hoofdstuk12: Verdeling van de taakvelden, gepresenteerd op productniveau
 • Hoofdstuk 13: De gerealiseerde baten en lasten per taakveld
 • Hoofdstuk 14: Investeringen