Algemene uitkering

Septembercirculaire 2021
Over de effecten van de september- en decembercirculaire 2021 bent u reeds geïnformeerd. Voor ons heeft dit een structureel positief effect, dat zal worden meegenomen in de meerjarenbegroting.

Maartbrief 2022
In de inleiding is een uitgebreide toelichting opgenomen op de maartbrief van het Rijk. Vooralsnog ziet de verhoging van het accres voor de jaren tot en met 2025 gunstig uit, maar valt dit in 2026 ineens fors terug. Het ligt wel ergens in de lijn der verwachting dat hiervoor een oplossing komt, maar hoe dat eruit ziet is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we daarom uit van de cijfers uit de maartbrief. Deze cijfers zijn inclusief mutaties op het sociaal domein, omdat deze door het Rijk niet meer separaat worden aangegeven. Dit maakt het voor ons op dit moment onmogelijk om, zoals eerder gebruikelijk, het sociaal domein deel in de algemene uitkering separaat toe te rekenen aan programma 2 binnen de hekjes. We verwijzen hierbij ook naar de opmerking hierover in programma 2.
Op de maartbrief maken we wel een aantal correcties op. Ten eerste houden we rekening met een risico van 25% op het accres, omdat de maartbrief (nog) geen rekening houdt met de laatste ontwikkelingen als gevolg van de situatie in Oekraïne, hogere inflatiecijfers en te verwachten rijksbezuinigingen. Dat percentage is gebaseerd op een advies van de 100.000+ gemeenten. Daarnaast vinden we het op dit moment te voorbarig om al rekening te houden met het voor ons positieve effect van de herijking van het gemeentefonds. Het is namelijk nog helemaal niet zeker dat dit ook daadwerkelijk per 1 januari 2023 wordt doorgevoerd, een overgrote meerderheid van gemeenten gaat niet akkoord met het aangepaste verdeelmodel. Het is wachten op de meicirculaire voor meer duidelijkheid.