Voorbereiding begroting 2023

In verband met de onzekerheid vanuit het Rijk, de consequenties van het nieuwe coalitieakkoord en de benodigde aanpassing van de investeringsbegroting in relatie tot de leningenportefeuille, zullen de keuzes voor 2023 in de programmabegroting 2023-2026 worden voorgelegd. Daarbij gaan we nader in op de volgende punten:

• Loon- en prijsstijging
• Actualisatie investeringsbegroting in relatie tot leningenportefeuille
• Lokale heffingen
• Coalitieakkoord
• Meicirculaire 2022
• Uitvoering sociaal domein binnen hekjes

Loon- en prijsstijging
We hebben momenteel te maken met meer dan reguliere kostenstijgingen. In deze voorjaarsnota hebben we rekening gehouden met een stelpost. In aanloop naar de begroting 2023 zullen we nader bekijken wat op dat moment een reële inschatting is.

Actualisatie investeringsbegroting in relatie tot leningenportefeuille
Er staan veel investeringen gepland voor de komende jaren, waardoor de leningenportefeuille groeit. Op basis van de huidige inzichten overschrijden we in een aantal jaarschijven de bandbreedte die de wet FIDO stelt voor jaarlijkse aflossingen. Daarom zullen we de komende periode nader moeten bepalen hoe we hiermee omgaan. Daarbij zal ook nader bekeken worden of indexering noodzakelijk is en kunnen voorstellen worden voorgelegd voor fasering en prioritering.

Lokale heffingen
De laatste jaren was verhoging van de woonlasten beperkt tot maximaal 3%. Gezien de loon- en prijsstijgingen en verwachte extra kosten voortkomend uit het bestaand beleid zal in aanloop naar de begroting nader bekeken worden welk effect dit heeft op de woonlasten.

Coalitieakkoord
Actiepunten en speerpunten van het nieuwe coalitieakkoord zullen vertaald worden in concrete voorstellen voor de programmabegroting. Op het moment dat het nieuwe coalitieakkoord bekend is, gaan wij hier mee aan de slag.

Meicirculaire 2022
Veel hangt af van de uitkomsten van de meicirculaire en of daarin al voldoende duidelijkheid staat voor het jaar 2026. De meicirculaire zal vertaald worden om de daadwerkelijke budgettaire ruimte te bepalen.

Uitvoering sociaal domein binnen hekjes
We voorzien vanwege de herijking van het gemeentefonds grote complexiteit bij het inzichtelijk houden van het aandeel voor het sociaal domein in de algemene uitkering. Het Rijk beschouwt het inmiddels als een ontschot budget. Op dit moment kunnen wij niet garanderen dat het technisch gezien mogelijk blijft de mutaties in de algemene uitkering die aan het sociaal domein zijn toe te rekenen, te blijven volgen. In de maartbrief bleek dit al niet meer goed te doen, waardoor we voor dit moment het sociaal domein in deze voorjaarsnota dan ook hebben meegenomen in het saldo. Indien we wens blijft bestaan om het sociaal domein binnen hekjes te laten staan, zullen we in aanloop naar de begroting nader moeten bekijken of en op welke manier hier een oplossing voor te vinden is.