Programma 1

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Aanpak energiearmoede
Voor de aanpak van “hoge energierekeningen bij lage inkomens” (energiearmoede) heeft de gemeente een specifieke uitkering gehad van het Rijk van ca. € 452.000 voor 2022 en 2023. Het college moet de beoogde aanpak nog vaststellen. Besproken is een aanpak gericht zich op 4 sporen:
- Energiecoaching voor minima en het opzetten van Achterhoek Energiebank. De Energiebank moet bij voorkeur een regionaal en structureel karakter krijgen.
- Energiezuinige witgoed regeling
- Een FIX team dat gratis energiebesparende klusjes uitvoert
- Subsidieregeling isoleren voor woningeigenaren met inkomen onder modaal.

DRU - contractonderhoud
Het budget voor contractonderhoud voor het Portiersgebouw wordt in 2022 overschreden en is ook structureel te laag geraamd, waardoor bijstelling van de begroting met € 13.000 noodzakelijk is.

Omgevingsdienst Achterhoek - bodemtaken
Vooruitlopend op de Omgevingswet, neemt de gemeente de uitvoering van bodemtaken over van de provincie. Voor ons wordt die taak uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de begroting van de ODA zal hiervoor met € 62.000 worden opgehoogd. De VNG probeert momenteel met de ministeries van IenW en BZK afspraken te maken over budget voor gemeenten. Of dat lukt is op dit moment nog niet zeker, maar voorlopig ramen we deze taak budgettair neutraal.

Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

Afvalbakken en Zwerfafvalaanpak
Tot op heden werden kosten die te maken hadden met onze afvalbakken gedekt uit incidentele middelen. Voor aanschaf, onderhoud en beheer van onze afvalbakken is echter geen structureel budget beschikbaar, terwijl dit wel nodig is. De effecten hiervan worden meegenomen in de afvalbegroting
Tot en met 2022 geven gemeenten uitvoering aan hun zwerfafvalaanpak via een zwerfafvalsubsidie. Deze kan worden aangevraagd bij Nedvang (landelijke overheid) en moet ook worden verantwoord. Na 2022 vervalt deze subsidie en wordt het gemeenten aangeraden binnen hun huidige begroting budget reserveren als zij hun zwerfafvalaanpak op dezelfde wijze willen voortzetten.

Implementatie ecologisch berm- en watergangenbeheer
De basis om verder te werken aan een groen Oude IJsselstreek is vastgelegd in de Visie op landschap, natuur en groene kernen. Een onderwerp dat prioriteit heeft gekregen is de inzet van gemeentelijke bermen voor versterking van de biodiversiteit door ecologisch berm- en watergangen beheer in te voeren. Om die reden hebben we al een investering gedaan in het jaar 2021. Sinds dat jaar hebben we een machine die de bermen maait en het maaisel afvoert, waardoor gewerkt wordt aan verschraling. Na een klein jaar als pilot met deze machine te hebben gewerkt, kunnen we concluderen dat we circa 30% van onze bermen op een ecologische manier maaien. We hebben geleerd van deze pilot en verwachten dat we het areaal bermen dat we op ecologische wijze onderhouden kunnen vergroten naar circa 50%. Hier gaan we in de jaren 2023 en 2024 verder mee ontwikkelen.
Onze gemeente kan verdeeld worden in twee hoofdlandschappen: het rivierenlandschap en het dekzandlandschap. Het dekzandlandschap heeft een bodem die meer zand bevat waardoor sneller een verschralingseffect optreed. Onze inzet gaat dus in eerste instantie naar dit deel van onze gemeente omdat de verwachting is dat hier in enkele jaren meer diversiteit en dus biodiversiteit ontstaat. Dit effect gaan we monitoren en wordt in 2024 geëvalueerd, in het jaar 2025 volgt dan eventueel een vervolg investering om te werken naar ecologisch beheer van ons totaal areaal bermen. Bovenstaande wordt uitgewerkt in een berm- en watergangenbeheerplan inclusief gefaseerde implementatie en benodigde investeringen, dit plan wordt in 2022 afgerond.

Vergroenen van de kernen
Vergroening in de kernen helpt om hittestress te voorkomen en wateroverlast te bergen bij de toenemende extremen in het weer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners en een prettige leefomgeving. De Klimaatagenda waarin onze ambities en uitgangspunten staan is klaar. We maken in 2022 een praktisch begin met de uitvoering in de centra van Varsseveld, Ulft en Terborg vanuit nog beschikbare corona middelen.
Verder maken we in 2022 een plan waarin voor alle kernen en woonwijken benodigde (groene) klimaat adaptieve acties in de openbare ruimte in beeld worden gebracht, en welke middelen nodig zijn om deze acties uit te voeren. Dit leggen we aan u voor ten tijde van de begrotingsbehandeling voor het jaar 2023. Vervolgens kunnen we dan meerjarig en planmatig de kernen in Oude IJsselstreek vergroenen. Dit ook naar aanleiding van de aangenomen motie in de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021.

Doorontwikkeling DRU Industriepark
De doorontwikkeling van het DRU-Industriepark is één van de opgaven langs de Oude IJssel, met hoge prioriteit. In 2022 is geld in de begroting opgenomen om onder andere marktonderzoek te doen, de businesscase uit te werken en de opgave integraal uit te werken in samenhang met de partners. Naar verwachting volgt rond de zomer 2022 een rapportage.
De benodigde financiële middelen voor de verdere concrete uitvoering van de DRU hangen onder andere af van het uiteindelijke ambitieniveau, de rol van partners en de mogelijkheden voor cofinanciering. Op basis van de uiteindelijke besluitvorming van het definitieve plan voor de DRU kunnen we in de begroting concreter bepalen wat er nodig is.

Ontwikkelprogramma Oude IJsselzone
De benodigde financiële middelen voor de verdere concrete uitvoering voor het ontwikkelprogramma Oude IJsselzone, hangen onder andere af van het uiteindelijke ambitieniveau, de rol van partners en de mogelijkheden voor cofinanciering. Op basis van de uiteindelijke besluitvorming van het definitieve plan voor het ontwikkelprogramma Oude IJsselzone, kunnen we in de begroting concreter bepalen wat er nodig is.

Opstellen nieuw mobiliteitsplan gemeente Oude IJsselstreek
Het vorige mobiliteitsplan (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) had een looptijd van 2012-2020. Met dit plan hebben we gedurende een periode van 10 jaar uitvoering gegeven aan de beleidsdoelen die in 2012 door de Raad zijn vastgesteld. Voor een nieuwe periode van 5 á 10 jaar laten we door een extern bureau een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin we onze beleidsdoelen opnieuw vaststellen.

Realiseren mobiliteitsprojecten
Voor onderzoek naar regionale fietsverbindingen (onderdeel van het Hoofd Fiets Net), realisatie van mobiliteitshubs, laadinfra, deel voertuigen en andere gemeente-overschrijdende projecten is geen budget beschikbaar.

Verkeersonderzoek voor diverse verkeersprojecten
Om adequaat te kunnen reageren op klachten en meldingen is onderzoek naar de (veiligheids)situatie nodig. Verkeersonderzoeken worden zo veel als mogelijk ondergebracht in lopende projecten, bijvoorbeeld reconstructies van wegen. Echter niet alle onderzoeken kunnen hierin (financieel) worden ondergebracht. Het is wenselijk om hiervoor een structureel budget beschikbaar te hebben.

Ontwikkelingen woningbouw
De druk op de woningmarkt is al een tijd hoog. In het voorjaar van 2021 zijn daarom vijf uitleglocaties aangewezen, waarbij Varsseveld het eerst opgepakt wordt. Op dit moment bevinden de locaties zich in de voorbereidingsfase. Zodra een locatie daadwerkelijk tot ontwikkeling komt, wordt hiervoor een grondexploitatie gestart die verwerkt wordt in de begroting. De financiële gevolgen zijn momenteel nog niet bekend.

Integraal toekomstbeeld voor Varsseveld
In Varsseveld lopen veel majeure ruimtelijke ontwikkelingen parallel aan elkaar. Het gaat dan om onder meer het Varssevelds Industriepark (VIP), woningbouwontwikkeling op onder meer de uitleglocaties Varsseveld West en Noord, de ontwikkelingen in het centrum met de supermarkt en de infrastructurele ontwikkelingen op A18/N18. Het is wenselijk om deze ontwikkelingen goed in samenhang te blijven bekijken. Daarvoor is het nodig een integraal toekomstbeeld te maken.