Leeswijzer

Leeswijzer

Deze voorjaarsnota is het startdocument van de P&C-cyclus voor het jaar 2023. Met deze voorjaarsnota blikken we vooruit op de begroting 2023 en geven we op hoofdlijnen weer wat we aan belangrijke punten voorzien om op te nemen in de nieuwe begroting. We maken hierbij onderscheid in:

• Onvermijdelijke ontwikkelingen
• Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

De onvermijdelijke ontwikkelingen zullen sowieso worden opgenomen in de begroting, omdat we hierop geen invloed hebben. Met het vaststellen van deze voorjaarsnota zullen deze punten worden meegenomen in de begroting 2023.
De ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid zijn ter kennisname. Deze staan nog niet vast en zijn afhankelijk van de financiële ruimte die het Rijk zal bieden en de bestuurlijke keuzes die het college maakt voor de begroting 2023.

De aard van de voorjaarsnota maakt dat lang niet alle ontwikkelingen hierin zijn opgenomen. Alléén de punten waarvan we nu voorzien dat die een financieel effect hebben op de begroting zijn vermeld. Datzelfde geldt voor punten waar we nieuwe risico’s in zien maar die we nog niet financieel kunnen vertalen. Die posten zijn met PM opgenomen of zijn tekstueel toegelicht.

Natuurlijk gaan heel veel lopende zaken gewoon door en dat ze in dit document niet genoemd worden betekent slechts dat we nu geen financiële afwijkingen verwachten.

Deze voorjaarsnota is niet bedoeld als substituut voor de begroting. Dat betekent dat het proces in aanloop naar de begroting 2023 nog kan leiden tot andere uitkomsten. Bij de begroting zullen we daar dan nader op ingaan.