Programma 3

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Binnen programma 3 zijn er voor de exploitatie momenteel geen onvermijdelijke ontwikkelingen die leiden tot aanvullende financieringsbehoefte. Wel wordt verwezen naar de investeringsbegroting.

Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

Impulsprogramma economie en wonen
De gemeente heeft in 2020 het impulsprogramma (ook wel plan B en het aanvalsplan conjuncturele schommelingen genaamd) vastgesteld om anticyclisch te anticiperen op marktontwikkelingen. Samenwerking in innovatie was daarbij een van de aandachtspunten. Uit een initiatief met marktpartijen en de provincie heeft een waterstofproject zich inmiddels ontwikkeld tot een programma Smart Energy Hub, gesteund door Provincie en Oost NL. Naar verwachting zullen dit jaar alle stoplichten op groen gaan voor daadwerkelijke start. De eerder in de begroting opgenomen middelen zijn vooralsnog voldoende om dit initiatief met de partners verder vorm te geven.
In het project ‘Ondernemers aan zet’ in Ulft proberen we samen met de ondernemers te werken aan behoud en versterking van kernen, door bijvoorbeeld leegstand te koppelen aan woningbouwambities. Dit vraagt vooralsnog alleen beleidsruimte; geen actieve verwerving. In het project wordt verder nagedacht over de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, groene inrichting en bereikbaarheid van kernen. Zie ook programma 1 ‘vergroenen van kernen’.
Als onderdeel van de recreatieve en toeristische economieagenda wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een hotelontwikkeling op het DRU Industriepark. We verwijzen hierbij ook naar programma 1 waar de DRU is opgenomen. Het ontwikkelprogramma Landschapspark Oude IJsselzone wordt naar verwachting in september opgeleverd, naar alle waarschijnlijkheid zullen ook daar financiële en beleidsmatige vragen uit voort komen. Verblijfslocaties zijn daarbij onderdeel van het ontwikkelprogramma.

Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen
Het maken van de plannen voor de revitalisering van bedrijventerreinen IJsselweide en Hofskamp vindt momenteel samen met de ondernemers plaats, maar zijn door corona vertraagd. De voor de duurzame revitalisering beschikbaar gestelde bedragen zijn leidend en dienen tevens als co-financiering voor een bij de provincie ingediende subsidieaanvraag voor het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen.