Programma 2


Onvermijdelijke ontwikkelingen

GGD
De GGD Noord Oost Gelderland heeft in 2021 een visietraject afgerond. De implementatie daarvan leidt voor de deelnemende gemeenten tot een structurele kostenstijging. Voor ons bedraagt dit € 50.000.

Schuldhulpverlening
De Stadsbank wil meer aansluiten bij de gemeentelijke werkwijzen, waarbij we denken vanuit de inwoner. Zij werkt aan een strategische agenda waarbij een verandering in dienstverlening zal plaatsvinden. Deze ontwikkeling kost circa € 25.000 per jaar. Daarnaast verwachten we een autonome stijging van vragen naar ondersteuning bij schuldhulpverlening, die we voorlopig op € 25.000 inschatten.

Jeugdzorg
Voor de inkoop van hoog complexe jeugdzorg (HCV) en gezins- en woonvormen (GWV) sluiten wij aan bij de regio Sociaal Domein Achterhoek. De inkoop van HCV is nog niet afgerond, we verwachten op zijn vroegst in het najaar te kunnen zeggen wat de financiële effecten op dit segment zijn. Het proces van GWV is wel met gunning afgerond en de nieuwe werkwijze start per 1 juli 2022. De uitkomst van de gunning levert niet de eerder verwachte financiële besparing op. Tegelijkertijd heeft het aangepaste woonplaatsbeginsel voor ons een groter voordelig effect dan we eerder hadden ingeschat. Per saldo resteert een nadeel van zo’n € 150.000.

Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

Maatschappelijke banen
Maatschappelijke banen zijn de ontbrekende schakel in het Transformatie-instrumentarium waarmee de gemeentelijke inkomensvoorziening moet worden vervangen door werk. Er blijft namelijk altijd een groep inwoners over die het niet lukt om een reguliere baan te vinden en die niet in aanmerking komt voor een indicatie Nieuw Beschut of dagbesteding. In dat kader maakt de gemeente Oude IJsselstreek onderdeel uit van de landelijke koplopersgroep basisbanen onder regie van Divosa. Deze koplopersgroep bestaat verder uit de gemeenten Groningen, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Lelystad. Doel van deze koplopersgroep is – naast delen van kennis en ervaringen – vanuit de ervaringen in de praktijk met de maatschappelijke banen, nut en noodzaak van de maatschappelijke banen aan te tonen en op basis daarvan experimenteerruimte te krijgen van het Rijk. Vanuit het Rijk zijn er tot nu toe nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van maatschappelijke banen. We zien in de praktijk dat de maatschappelijke banen niet budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. De wens is om 45 banen structureel te realiseren. Bij een verwacht dekkingstekort van € 10.000 per baan, betekent dat structureel € 450.000 aan kosten.

Jongerenwerk
Het Jongerenwerk is in 2021/2022 uitgebreid met incidentele dekking. Voor de jaren daarna zijn gesprekken gevoerd en er is een uitbreidingswens, die leidt tot een aanvullende structurele bijdrage van € 190.000 per jaar. Het jongerenwerk wordt gemist binnen de gemeente vooral vanuit de preventieve werking en daarmee de mogelijkheid om inzet van zorg te voorkomen. Daarnaast draagt het jongerenwerk bij aan een wijkgerichte aanpak. Deze kans wordt ook onderstreept vanuit de veiligheidsketen, jongerenwerk kan escalatie voorkomen.

Overige bijzonderheden

Jeugdzorgbudgetten
Voor de huidige meerjarenbegroting hebben we op basis van afspraken tussen Rijk/IPO/VNG voor 2023 en daarna rekening gehouden met een stelpost van 75% van de volgens de arbitragecommissie toe te kennen extra rijksgelden. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet in het regeerakkoord structureel extra gelden toegevoegd, maar wel met een korting van € 500 miljoen. De laatste signalen zijn dat deze korting weer van tafel gaat. We zullen de meicirculaire moeten afwachten om de exacte financiële gevolgen voor onze gemeente te zien.

Uitvoering binnen hekjes
Het is de verwachting dat de algemene uitkering herijkt wordt, waarmee de verdeling over de gemeenten anders wordt. Binnen deze herijking vinden bijstellingen plaats op het klassiek domein en het sociaal domein. Voor onze gemeente levert dit gezamenlijk een financieel voordeel op, maar vanwege een andere benaderingen door het Rijk (administratieve verschuiving van sociaal domein naar klassiek deel), is er op het sociaal domein-deel sprake van een behoorlijk (administratief) nadeel. Welk gevolg dit heeft voor het volgen van de dekkende uitvoering van het sociaal domein binnen de hekjes, kunnen we op dit moment nog niet goed bepalen. Daarnaast zien we op dit moment niet direct mogelijkheden om de gemelde financiële ontwikkelingen zonder meer binnen de hekjes op te vangen. Om die reden hebben we er in deze voorjaarsnota voor gekozen om de verwachte effecten in het sociaal domein wel mee te nemen in het saldo en niet binnen de hekjes te verrekenen.