Financieel beeld

Algemeen beeld

De uitkomst van de voorjaarsnota laat een structureel sluitend beeld zien als we alleen uitgaan van de onvermijdelijke ontwikkelingen.

Voortzetting van het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet, betekent een verhoging van de begroting met structureel rond de € 1,8 miljoen. Op dit moment zien we daardoor een tekort ontstaan in 2023 en 2026 van rond de € 1,6 miljoen. Dit tekort in 2026 heeft alles te maken met de onzekerheid vanuit het Rijk. Indien het accres voor 2026 op het niveau van 2025 blijft, de opschalingskorting in 2026 weer van tafel gaat en de herijking van het gemeentefonds definitief doorgaat, kan de rijksuitkering in 2026 voor onze gemeente € 4,5 miljoen hoger uitvallen en dan ziet het meerjarig beeld er ineens heel anders uit.
Het is dan ook niet nodig ons op dit moment blind te staren op de negatieve uitkomst van de voorjaarsnota. De uitkomst van de meicirculaire zal naar verwachting een veel beter beeld geven en het is beter daar even op te wachten.

Wat aandacht behoeft is de hoogte van het investeringsprogramma voor de komende jaren. De huidige fasering en de manier waarop we deze nu financieren leidt tot een overschrijding van de norm in de Wet FIDO. Dat is onwenselijk, zodat we goed moeten bekijken hoe we de gewenste ontwikkelingen de komende jaren het beste kunnen vormgeven.